-1
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

365 SPA & SPORT CENTER

EN

SPA 365 is a mixture of spaces dedicated to sport, wellness and beauty. The SPA in located in the two underground floors of an existing residential building in Tirana. The first underground floor contains most of the wellness spaces such as the sauna, mud room, hamam, massages and others. The second underground floor contains of the pool, the gym and physical therapy. As soon as we step inside we are met with the main hallway, where reception is positioned, and a glass window with a clear and inviting view of the pool positioned on the second underground floor. The visual communication through transparent materials in different spaces and different floors created an interesting perception of the space. The interior is curated with mostly neutral toned materials, quartz and wood being the most used ones, with hints of green marble and natural stone on specific spaces.

AL

SPA 365 është një kompleks hapsirash të dedikuara sportit , shëndetit dhe estetikes. SPA është pozicionuar në dy katet nëntokë të një objekti rezidencial ekzistues. Në katin e parë nëntokë ndodhen më së shumti hapsirat dedikuar SPA sic janë : sauna, dhoma e baltes, hamami, dhomat e masazhit dhe ambjente të tjera. Në katin e dytë nëtokë është vendosur pishina, palestra dhe ambjentet e fizioterapise. Sapo futemi në brendësi të objektit perballemi me hollin kryesor në të cilin është pozicionuar recepsioni. Një vetrate e madhe xhami transparent te ofron nje pamje ftuese nga pishina e cila ndodhet ne katin e dyte nentoke. Komunikimi vizual ndermjet hapsirave dhe niveleve te ndryshme ne kat krijon nje loje interesante ne perceptimin e hapsirave. Interieri eshte kuruar me se shumti me tone dhe materiale natyrale si kuartz dhe panele druri te cilat jane nder me te perodurat , nderthurur me mermerin jeshil apo gurin natyral ne hapsira specifike.

INDIVIDUAL VILLA E.B

EN

This individual villa is located on a hilly terrain characterized by the presence of an olive grove. This place is very special for the owner who is connected to the landscape and wanted a villa which emphasized the view from the olive trees, for herself and her son. For this reason, this villa has its main orientation from the olive trees, which also coincides with the South- West orientation. A series of platforms and stairs have been used to solve the problem of the steep terrain, which can be used as outdoor accommodation.

To suit the owner’s requirements, the villa is intended as two separate living spaces. The ground floor is for the owner and the first floor for her son. Both floors have living rooms, cooking facilities and bedrooms. Vertical movement is created with a ladder on the North-East side of the building, slightly more isolated than the rest, creating an intimacy for users. There is also an external spiral staircase which connects directly to the terrace of the building, creating a larger outdoor space.

AL

Kjo vilë individuale ndodhet në një terren kodrinor të karakterizuar nga prania e një ullishteje. Ky vend është shumë i veçantë për pronaren e cila është e lidhur me peisazhin dhe donte një vilë e cila e theksonte pamjen nga pemët e ullirit, për vete dhe për djalin e saj. Për këtë arsye kjo vilë orientimin kryesor e ka nga pemët e ullirit që përkon edhe me orientimin Jug – Perëndim. Për të zgjidhur problemin e terrenit të pjerrët janë përdorur një seri platformash dhe shkallësh, të cilat mund të përdoren si ambjente qëndrimi të jashtme.

Për t’iu përshtatur kërkesave të pronares, vila është menduar si dy hapësira banimi të ndara. Kati përdhe është për pronaren dhe kati i parë për djalin e saj. Të dy katet kanë dhoma dite, ambjente gatimi dhe dhoma gjumi. Lëvizja vertikale krijohet me shkallë ne anën Veri- Lindore të ndërtesës, pak më të veçuara se pjesa tjetër duke krijuar një intimitet për përdoruesit. Gjithashtu kemi edhe një shkallë të jashtme spirale e cila lidh direkt me tarracën e godinës, duke krijuar një hapësirë më të madhe të jashtme.

‘‘E’’ RESIDENCE

EN

‘‘E’’ RESIDENCE is an object located on “Zenel Bastari” street. The building has a mixed service and residential function along its nine floors. Housing starts from the first floor to the eighth floor, while the service is located on the ground floor. In volumetric, the object is thought of as a composition of five smaller objects, among which three are located in the vertical direction in the square and the other two in the horizontal direction. This placement makes it possible to create squares and recreational spaces at the back of the building. In the northern and southern facades, this volumetric movement is very legible because, in addition to the height of the volumes, we also find the use of materials with different colors. In order to create a shelter on the front facade of the building, Is been created a two-meter extension on the ground floor.
The facade of the building is proposed to be covered with red and black bricks. Through the color of the materials, the volumes will be emphasized even more from each other. All the facades are illuminated with window openings of maximum height and with transparent glass. The apartments all have access to the loggias, which are equipped with black metal railings. This rail is used wherever there are openable windows as a safety element. The ground floor, having a service function, will be treated with transparent glass windows.

AL

REZIDENCA ‘‘E’’ është një objekt I pozicionuar në rrugën “Zenel Bastari”. Objekti ka një funksion të përzier shërbimi dhe banimi përgjatë nëntë kateve të tij. Banimi fillon në katin e parë deri në katin e tetë, ndërsa shërbimi vendoset në katin përdhe . Në volumetri objekti është menduar si një kompozim i pesë objekteve më të vogla ndër të cilat tre janë të vendosur në drejtimin vertikal në shesh dhe dy të tjerë në drejtimin horizontal. Kjo vendosje bën të mundur krijimin e shesheve dhe hapsirave rekreative në pjesën e pasme të objektit. Në fasadën veriore dhe jugore kjo lëvizje volumetrike është tepër e lexueshme sepse përvec lartësisë së volumeve gjejmë dhe përdorimin e materialeve me ngjyra të ndryshme. Për të krijuar një strehë në fasadën e përparme të objektit është krijuar një tërheqje e katit përdhe me dy metër. Fasada e objektit është propozuar veshje tulle të kuqe dhe të zezë. Nëpërmjet ngjyrës së materialeve do të theksohen edhe më shumë
volumet nga njëri- tjetri.
Të gjitha fasadat janë të ndricuara me hapje vetratash me lartësi maksimale dhe me xham transparent. Apartamentet kanë të gjithë dalje në llozha të cilat janë të pajisura me korimano metalike ngjyrë të zezë. Kjo korimano përdoret kudo
ku ka vetrata të hapshme si element sigurie. Kati përdhe duke pasur funskion shërbimin do të trajtohet I gjithi me vetrata xhami transparente.

LLAGAMI SPORT CENTER

EN

The reconstructed object preserves the boundaries of the existing trace. The volumetric shape remains the same as the existing oneand the building will remain in the socio-economic function. The spaces are mainly functions that interact with sports purposes. The reconstruction consists of changing the perimeter walls, which will be built with thermal bricks. Afterwards, an internal staircase will be built which connects the 1st floor with the 2nd floor, as well as the change of the first floor with a trespassable terrace which will be used for sports purposes. Also, an architectural element with aluminum material will be added to the facade. This element will be distanced from the facade by 50 cm, which serves to shade the interior as well as a decorative element.

AL

Objekti I rikonstruktuar ruan kufinjtë e gjurmës ekzistuese. Forma volumetrike mbetet e njëjta me atë ekzistuese. Godina do te mbetet tek funksioni socio-ekonomik. Hapesirat te cilat do te perdoren ne te jane kryesisht me funksione sportive dhe funksione te cilat nderveprojne me qellimet sportive. Rikonstruksioni konsiston ne ndryshimin e mureve perimetral, I cili do te ndertohet me tulla termike. Me pas do te ndertohet nje shkalle e brendshme e cila lidh katin 1 me katin 2, si dhe do te behet ndryshimi I catise me tarrace te shkelshme e cila do te perdoret per qellime sportive. Gjithashtu fasades do ti shtohet nje element arkitektonik me material alumini. Ky element do te jete I distancuar nga fasada me 50 cm i cili sherben dhe per hijezimin e ambienteve te brendshme por edhe si element dekorativ.

Nikola Tower

EN

‘Nikola Tower’ is a 15 storey residential and service building, located on Nikolla Tupe street, in Tirana. The buildings service units are
located on the first 3 floors, while the rest of the buildings function is housing. The housing units consist on a combination between
standard apartments (of 3+1, 2+1, and 1+1 typologies) with more spacious apartments and a duplex on the last two floors.
What makes this project special is its materiality. The exterior of the building will be constructed with the “rammed earth” technique
consisting on a framework filled with different layers of damp earth, which typically includes a mixture of selected aggregates. After the
first layer is added, it is compressed into around half its original volume. This process is repeated until the frame is filled and after its
removal it forms a compact structure of different earth tones texture.
The volume is compact and characterized by clean geometric shapes. Alongside the first 3 floors the volume inclines inward creating an
upside down trapezoidal shaped volume. By this concept, it not only becomes possible to highlight exteriorly the change of functions
on the interior but also the space created on the ground floor due to the inclination makes the building more inviting.

AL

‘Nikola Tower’ është një objekt banimi dhe shërbimi 15 kate mbi tokë dhe 2 nëntokë, me vendndodhje në rrugën Nikolla Tupe,
Tiranë. Njësitë e shërbimit janë të vendosura në 3 katet e para ndërsa pjesa tjeter është në funksion të banimit, i cili nderthuret midis
apartamenteve tip (te tipologjive 3+1, 2+1, dhe 1+1) me apartamente me te bollshme dhe nje dupleks ne dy katet e fundit.
Ajo që e bën të veçantë këtë projekt është materialiteti. Eksterieri i objektit do të realizohet me teknikën “rammed earth” e cila
nënkupton ndërtimin me anë të përzierjes së agregateve të zgjedhura të cilat pasi derdhen dhe ngjeshen në vënd sipas formës së
diktuar, formojnë një strukturë të qëndrueshme e cila pas tharjes shfaqet me nuanca të ndryshme. Kjo është një teknikë e vjetër në
thelb por sot vjen e përshtatur me metodat e avancuara të ndërtimit.
Për sa i përket volumetrisë, volumi është kompakt dhe karakterizohet nga forma të pastra gjeometrike. Reduktimi i gjurmës në mënyrë
graduale në 3 katet e para rezulton në inklinimin e objektit përgjatë njësive të sherbimit. Në këtë mënyrë bëhet i mundur evidentimi
në fasadë i ndryshimit të funksioneve në interier, gjithashtu hapësira e krijuar në katin përdhe për shkak të tërheqjes e bën objektin
me ftues.

SEVEN RESIDENCE

EN

‘‘SEVEN’’ RESIDENCE is an object located on “Hajdar Kërçiku” street, very close to “Qemal Stafa” street. The building has a mixed service and residential function along its ten floors. The residence will be spread over floors 1 to 9, the service on the ground floor and underground floors will be used for parking.
The object has a volume characterized by successive gradations, also created as a result of urban planning rules. The staircases are present on both the longitudinal facades that run south-west and north-east, but have a more frequent presence on the north-east facade, which corresponds to the rear facade of the building. The longitudinal facades have the possibility of maximum opening for lighting and ventilation, while the facades are positioned to the south-east and north-west of the building, on the two short wings of the building.
The volume generated due to urban conditions has a fragmented form and many steps, which, in turn, will be used in favor of the residents to increase the quality of living in the apartment, through the spacious verandas resulting from the steps. .
The irregular shape of the building and the volumetric scaling have been used positively for the design of the facade and for creating the character of the building. The facade of the building is designed in two forms. In the kallkan walls, a capot system was used with constructive walls, and in the facades with cracks, a ventilated facade was used. The main visible materials are: Alukobond coating for most of the facade surface and concrete which is used for the architectural elements, pots for planting short plants, elements which also serve to divide the terraces of the private apartments, to enabling the use of verandas and the element of privacy for residents. The balconies are equipped with glass parapets.

AL

REZIDENCA ‘‘SEVEN’’ është një objekt I pozicionuar në rrugën ‘’Hajdar Kërçiku’’ shumë pranë rrugës “Qemal Stafa”. Objekti ka një funksion të përzier shërbimi dhe banimi përgjatë dhjetë kateve të tij. Banimi do të shtrihet në katet 1 deri në 9, shërbimi në katin përdhe dhe katet nëntokësore do të shfrytëzohet për parkim.
Objekti ka një volum të karakterizuar nga shkallëzime të njëpasnjëshme, të krijuara edhe si pasojë e rregullave urbanistike. Shkallëzimet janë të pranishme në të dyja fasadat gjatësore që shtrihen në jug-perendim dhe veri-lindje, por kanë prani më të shpeshtë në fasadën veri-lindore, e cila korrespondon me fasadën e pasme të ndërtesës. Fasadat gjatësore kanë mundësi për hapje maksimale për ndricim dhe ventilim, ndërsa faqet kallkan janë të pozicionuar në jug-lindje dhe veri-perëndim të objektit, në dy krahët e shkurtër të ndërtesës.
Volumi i gjeneruar për shkak të kushteve urbane, ka një formë të fragmentuar dhe me shumë shkallëzime, të cilat, nga ana tjetër, do të përdoren në favor të banorëve për rritjen e cilësisë së jetesës në apartament, nëpërmjet verandave të bollshme që rezultojnë prej shkallëzimeve.
Forma e çrregullt e objektit dhe shkallëzimet volumetrike janë përdorur në mënyrë pozitive për projektimin e fasadës dhe për krijimin e karakterit të objekti. Fasada e objektit është e projektuar në dy forma. Në muret kallkan është përdorur sistem kapot me muret konstruktive dhe në fasadat me carje është përdorur fasadë e ventiluar. Materialet kryesore të dukshme janë: Veshje me alukobond për pjesën më të madhe të sipërfaqes së fasadës dhe beton i cili është përdorur për elementet arkitektonik, vazo për mbjellje bimësie shtatshkurtër, elemente të cilët shërbejnë edhe për ndarjen e tarracave të apartamenteve të vecanta, për të mundësuar shfrytëzimin e verandave dhe elementin e privatësisë për banorët. Ballkonet jane te pajisur me parapet xhami.

The Nest Residence

EN

The Nest Residence has a mixed service and residential function along its eight floors. This facility is located on “Sali Nivica” street, behind the Museum of Natural Sciences.
The ground floor accommodates the service spaces, while the residential units start from the first floor to the seventh floor.
The object has a volume characterized by successive gradations, created as a result of urban planning rules. These steps coincide with the verandas of the apartments. Floor spots are regular and mostly with right angles. The residential units are adapted to the volume of the object and are of different typologies.
The main material used in the facade is brick. The entire facade is covered with 12 cm wide bricks. At certain moments, to keep the rhythm of the openings, but in the inability of the internal function to have openings, bricks were used as an architectural element. In these areas of the facade, it protrudes 3 cm according to a certain rhythm, creating areas with relief and shading. Used in this way, the brick becomes an architectural element that not only complements, but also distinguishes the building from its context.

AL

The Nest Residence ka një funksion te perzier shërbimi dhe banimi përgjatë tetë kateve të tij. Ky objekt është I pozicionuar në rrugën “Sali Nivica”, pas Muzeut të Shkencave të Natyrës.
Kati përdhe akomodon hapësirat e shërbimit, ndërsa njësitë e banimit fillojnë në katin e parë deri në katin e shtatë.
Objekti ka një volum të karakterizuar nga shkallëzime të njëpasnjëshme, të krijuara si pasojë e rregullave urbanistike. Këto shkallëzime përkojnë me verandat e apartamenteve. Njollat e kateve rezultojnë të rregullta dhe kryesisht me kënde të drejta. Njësitë e banimit janë përshtatur me volumin e objektit dhe janë të tipologjive të ndryshme.
Materiali kryesor i përdorur në fasadë është tulla. E gjithë fasada vishet me tullë me gjerësi 12 cm. Në momente të caktuara, për të mbajtur ritmin e hapjeve, por në pamundësi të funksionit të brendshëm për të pasur hapje, është përdorur tulla si element arkitektonik. Në këto zona të fasadës ajo vendoset e dalë 3 cm sipas nje ritmi te caktuar duke krijuar zona me rilief dhe hijezim. E përdorur në këtë mënyrë, tulla shndërrohet në një element arkitektonik që jo vetëm plotëson, por edhe e dallon ndërtesësn nga konteksti.

‘Servete Maçi’ School

Servete Maci is a primary and secondary level school in Tirana where pupils are taught from grade 1 to 9.
The volumetric concept of the design is based on the internal courtyard as a main feature. The whole shape of the school revolves around this courtyard. As a results, classes are positioned facing the internal courtyard therefore creating a quitter teaching space. Halls are positioned in the outer perimeter of the building.

A well-functioning society is built upon a developed grid of public spaces and community centers. Unfortunately, developing countries like Albania show a shortage of inherited public spaces, which in turn makes it a challenge to allocate new ones within the existing infrastructure. A quick solution that comes to mind is expropriation. Developing countries however have a limited budget when it comes to new public projects such as community centers, social event venues, teaching lounges, gallery spaces, auditoriums and sports grounds. In most cases, existing funds can only cover construction costs, therefore expropriations has proven to be impossible to attain.

The development of existing schools can be seen as a sensible solution to this issue as well. Considering that schools have been sited strategically to serve the neighborhoods and communities throughout the history of civilization, it is easy to see how they can function as community centers as well. In addition, the existing state in which schools are functioning in Albania at the moment is not only poor and deteriorated but also under capacity. Therefore their reconstruction is a must.

What would happen than if schools and community centers merged into one?

The initiative “Schools as community centers and public spaces-24 hour open access” promotes the idea of an open access school dedicated both to the students and the rest of the community, where both processes complement and develop one another in symbioses, without disturbing the primary teaching purpose of the building. The idea of a 24-hour open access implies that the school will be open after teaching hours for the community to make use of all the necessary amenities.

This initiative has been taken into consideration during the design process of new schools. Architecture solutions provided recently are based on security measures for students during teaching hours, and accessibility measures for the rest of the community after hours.

With this initiative in mind, school grounds have been divided within 3 categories based on security and privacy:

  • Spaces allocated for teaching functions, students and teaching staff
  • Spaces serving both the school and the community
  • Spaces dedicated to the community

Spaces allocated for teaching functions include classrooms, laboratories, staff rooms and other. These areas can only be used by the school’s staff and the students enrolled in the school. In this case, special attention should be placed on the entrance in order to make it safe and secure. All access points have to be controlled by staff.

Spaces serving both the school and the community include gymnasiums, auditoriums, concert halls, gallery spaces, meeting rooms, library or inner courtyards and other multipurpose classrooms. These areas are dedicated to the students and school’s staff during teaching hours but are accessible by the rest of the community after teaching hours. These spaces have been designed to allow easy access for the community without compromising transition spaces like corridors and classes. Restrooms however have to be accessible by all the community.The aim is for these spaces to function in conjunction with the school but also independently. Specifically the auditorium, gym, library and inner courtyards. Inner courtyards are more challenging regarding access control seeing as they are outdoor spaces. However access can be controlled through low movable gates.

Spaces dedicated to the community are those that can always be accessed by the community even during teaching hours. Usually this includes the space before the entrance to inner courtyards that can serve as a public square for children to play during teaching hours, a drop of and pick up spot for parents, a meeting spot or bus stop.

This initiative required not only a development in terms of design but also social projects regarding the management of facilities after hours. This could be done by hired staff or voluntary workers from the community itself. This initiative would encourage people from the community to develop and organize local activities.

What if this concept was to be implemented in all schools?

This initiative would promote the development of a large number of public spaces that the community could benefit from such as gyms, libraries, auditoriums and sports grounds distributed perfectly throughout the territory because schools are strategically sited for easy accessibility.

Implementing this framework in the reconstruction of existing schools will further enrich architecture and change schools for the better. In addition, communities can benefit from more social activities that address all ages. As such, giving schools a 24 hour open access can deeply benefit society a whole.

‘DEMOKRACIA’ Primary School & Kindergarten

EN
“Demokracia” Primary School and Kindergarten is an existing facility located in Valias which will be subject to reconstruction. The proposal consists in the division of the main functions into separate objects which are connected through the passage corridors. The kindergarden is a two-storey building that we face at the entrance of the property. The kindergarden consists of a simple cuboid volume, with windows that alternate from floor to floor imitating a chessboard in their manner of distribution. The school building is located next to the kindergarten, streching along the property, and is designed for a capacity of 500 students. The functional distribution of the floorplans remains unchanged between the floors, with the stairs located in the main entrance hall, and a corridor with classrooms located only on one side of it. The facade of the main building has a simple architecture with windows that extend to the floor-ceiling height equidistant from each other, with concrete shading that extends up to 50 cm outside the perimeter of the facade. The administration building follows the same style, while in the library, auditorium and gym we have changes in volumetric treatment, and changes in the facades to adapt to the functions they contain, and to create interior moments of light entering through the cracks in the tarace. The school building creates three outdoor yards in service of the school recreational spaces, one of which is an outdoor sports field, and one outdoor yard for the kindergarten.
AL
Shkolla dhe kopshti Demokracia, është një objekt ekzistues i ndodhur në Valias i cili do t’i nënshtrohet rindërtimit.Propozimi konsiston në ndarjen e funksioneve kryesore në objekte të veçuara nga njëra tjetra të cilat lidhen përmes korridoreve të kalimit. Kopshti është një objekt me 2 kate me të cilin përballemi që në hyrje të pronës. Kopshti ka një volum shumë të rregullt, të njëjtë në dy kate, me dritare që alternohen nga kati në kat duke imituar një tavolinë shahu në mënyrën e shpërndarjes. Objekti i shkollës ndodhet pranë kopshtit, dhe është i projektuar për një kapacitet prej 500 nxënësish të ciklit fillor. Shpërndarja funksionale e kateve qëndron e pandryshuar ndër kate, me hollin kryesor në hyrje, një shkallë kryesore në holl, dhe një korridor me klasa të vendosura vetëm nga njëra anë e tij. Fasada e objektit kryesor ka një arkitekturë të thjeshtë me dritare që zgjaten në lartësinë dysheme-tavan të barazlarguara nga njëra tjera, me hijëzues betoni që shtrihen deri në 50 cm jashtë perimetrit të fasadës. Objekti i administratës ndjek të njejtin stil, ndërkohë që tek objektet e librarisë, auditorit dhe palestrës kemi ndryshime në trajtim volumetrik, dhe të fasadave për t’ju përshtatur funksioneve që përmbajnë, dhe për të krijuar momente interieri të futjes së dritës përmes çarjeve në taracë. Objekti i shkolles krijon tre oborre te jashtme në shërbim të hapësirave rekreative të shkollës, një nga te cilat është një fushë e jashtme sportive, dhe një oborr i jashtëm për objektin e kopshtit.

‘QAZIM TURDIU’ SCHOOL

EN

‘Qazim Turdiu’ is a primary & secondary school, hosting about 900 pupils. The school offers very unique public and community spaces. The relationship between the indoor and outdoor spaces is particular thanks to the corridors adjacent to the balconies, facing the school courtyard.
The object consists of 3 separate volumes (function-wise): the classrooms; the gym; the library & auditorium, providing a more independent access from the main street to the community spaces after school hours.
The main volume is divided into 2 smaller 4-storey objects positioned near the perimeter of the parcel, hosting the classrooms. They are linked by a 3-storey volume, containing spaces such as laboratories. The central volume hosts the administrative rooms as well, facilitating students’ supervision. Its ground floor is a colonnade which connects the 2 entrances of the school.
All the separate volumes are connected by balconies that serve as public spaces. In addition to the balconies, the front yard and the third floor terrace are meant for gathering and recreation, while the back yard is dedicated to more specific activities (playground for the preschoolers and sports).

AL

‘Qazim Turdiu’ është një shkollë 9-vjeçare, ku do të mësojnë rreth 900 nxënës. Shkolla ofron hapësira të veçanta publike dhe komunitare. Marrëdhënia midis hapësirave të brendshme dhe të jashtme është unike falë vendosjes së korridoreve përkrah ballkoneve dhe oborreve të shkollës.
Objekti përbëhet nga 3 vëllime të veçanta: klasat; palestra; biblioteka & auditori, duke siguruar hyrje të pavarur nga rruga kryesore në hapësirat komunitare pas orarit të zakonshëm shkollor.
Volumi kryesor është i ndarë në 2 objekte më të vogla 4-katëshe të pozicionuara pranë perimetrit të zonës, ku gjenden klasat. Ato janë të lidhura me një volum 3-katësh që përmban hapësira të tilla si laboratorët. Në volumin qëndror gjenden edhe zyrat administrative, duke lehtësuar mbikëqyrjen e studentëve. Në katin përdhe, volumi është i përshkrueshëm falë një kolonade që lidh 2 hyrjet e shkollës.
Objektet e veçanta janë të lidhura me ballkone që shërbejnë si hapësira publike. Përveç tyre, edhe oborri i përparmë si dhe taraca e katit të tretë shërbejnë për grupim dhe rekreacion. Oborri i pasëm i është dedikuar funksioneve më specifike (kënd lojërash për parashkollorët dhe aktivitete sportive).