-1
archive,paged,tax-portfolio_category,term-business,term-85,paged-2,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Tirana West Park

The project takes place in a new polarity of the city of Tirana. A strategic area and with very good access but not exploiting its potential yet. This project idea
aims to create a neighborhood, with all the qualities that one should have. A neighborhood which is attractive to the city through the businesses in it, but also a neighborhood for its quality of life.

A new neighborhood finds it difficult to create the urban mix and ingredients. This project is about different uses rather than monostructure, it is about heterogeneous groups that will use it rather than
homogeneity, has to do with the diversity of functions, structures in it, spaces for the community etc, because in the end the residents and future users will be different. The size of the complex gives us the opportunity to create a neighborhood that is adapted,changed, conceived such that it is not necessary to choose social groups. economic or primary functions, but integrates them all together for what will be a polarity, a new identity, a new neighborhood of Tirana.

NORD KONSTRUKSION RESIDENCE

EN

This residential and commercial building has a volume characterized by successive terraces resulting from urban planning rules with the longer side of the volume parallel with the main street. Commercial spaces are on the ground floor and residential units are on the upper floors. The latter have varied typologies: 1+1 ; 2+1 and 3+1 duplex. Parking space for the residential and commercial units is on the two underground floors.
The materials used in the facade are plaster and ceramic tiles. The plaster technique used is known as graffiato. It provides a semi-rough surface that is durable and easy to maintain. The ground floor and the last two upper floors are covered with ceramic tiles, creating a ventilated facade. This facade is also durable, used here to provide visual contrast and play in the elevations. Despite the difference in materials, thermal insulation continues throughout the building, to provide maximum comfort. A distinctive feature of the building is the use of french balconies. Along with the terraces, the french balconies create a “step by step” effect which is accentuated by the facade materials.

AL

Kjo ndërtesë banimi dhe tregtare ka një vëllim të karakterizuar nga tarraca të njëpasnjëshme të rrjedhura nga rregullat e urbanistikës me anën më të gjatë të vëllimit paralel me rrugën kryesore. Ambjentet komerciale janë në katin përdhes dhe njësitë e banimit janë në katet e sipërme. Këto të fundit kanë tipologji të ndryshme: 1+1 ; 2+1 dhe 3+1 dupleks. Vend parkimi për njësitë rezidenciale dhe tregtare është në dy katet nëntokë.
Materialet e përdorura në fasadë janë suvaja dhe pllaka qeramike. Teknika e suvasë e përdorur njihet si grafiato. Ofron një sipërfaqe gjysëm të ashpër që është e qëndrueshme dhe e lehtë për t’u mirëmbajtur. Kati përdhes dhe dy katet e fundit janë të veshura me pllaka qeramike duke krijuar një fasadë të ventiluar Kjo fasadë është gjithashtu e qëndrueshme, e përdorur këtu për të siguruar kontrast vizual në fasadë. Pavarësisht diferencës në materiale, termoizolimi vazhdon në të gjithë ndërtesën, për të ofruar rehati maksimale. Një tipar dallues i ndërtesës është përdorimi i ballkoneve franceze. Krahas tarracave, ballkonet franceze krijojnë një efekt “hap pas hapi” i cili theksohet nga materialet e fasadës.

USLUGA GATE TIRANA

EN

Usluga Gate Tirana is a building with mixed functions, located in Tirana’s New Boulevard. The upper floors will host several services, while the two underground storeys will be used for parking.
The volume of the building diminishes twice, creating two terraces in the north and west facade. These terraces will encourage social interraction between the users of the spaces. The stair block and elevator are on the east side.
Plans are open, in order to enable flexibility in functions. The façade is simple, with high windows that go from floor to ceiling. Some of these units can be opened and some not. The facade cladding is etalbond.

AL

Usluga Gate Tirana është një ndërtesë me funksione mikse, në Bulevardin e Ri. Shpërndarja e aktiviteteve është e tillë që 2 katet nëntokë janë parkim, dhe katet mbi tokë do jenë shërbime të ndryshme.
Volumetria e objektit shkallëzohet çdo 2 kate duke ofruar ballkone të mëdha të cilat do shërbejnë si hapësira që stimulojnë ndërveprimin social. Blloku i shkallëve dhe ashensorit janë në faqen lindore.
Planimetritë janë të hapura, në mënyrë që të mundësojnë fleksibilitet në funksione. Fasada është e pastër, me çarje që shkojnë nga dyshemeja në tavan. Disa prej tyre janë të hapshme dhe disa jo. Veshja e fasadës është bërë me etalbond.

Harli Coffee

EN

Harli Coffee is a coffeshop chain located in different junctions of the city of Tirana. This specific location is in “Rruga e Barrikadave”, which is a very high traffic area, remaning busy during the day and night time. Our proposal for the coffeshop takes the high influx of clients in consideration when calculating the capacity for the coffeshop by creating a balanced distribution of the staff and client services. The service bar is located at the end of the space, but is easily percieved before you enter the coffeeshop through its glass facade. The space is divided in three main areas which are the indoor area, a partial outdoor area which can easily turn into indoors by closing the sliding facade elements, and an outdoor area. A strong element of it’s architecture is the pentant ceiling comprised of 3D rectangular copper-coloured mesh, which is highlighted by the led lights beneath it, resulting in shadows of the mesh to relfect on the ceiling. The colour palate is a strong contrast of colours between the copper-coloured ceileing mesh, the deep blue used in walls and bar, and a warm yellow and wooden colour used in some of the furniture. We also incorporated trees and plants in the interior design of the space.

AL

Harli Kafe është një zinxhir kafenesh i vendosur në nyje të ndryshme të qytetit të Tiranës. Ky lokacion specifik është në Rrugën e Barrikadave, e cila është një zonë me trafik shumë të lartë gjatë ditës dhe natës. Propozimi ynë për kafenë merr në konsideratë fluksin e lartë të klientëve gjatë llogaritjes së kapacitetit duke krijuar një shpërndarje të balancuar të hapsirave te stafit dhe shërbimeve ndaj klientit. Banaku ndodhet në fund të hapësirës, ​​por perceptohet lehtësisht përmes fasadës prej xhami ne hyrje. Hapësira është e ndarë në tre zona kryesore që janë zona e brendshme, një zonë pjeserisht e jashtme e cila mund të shndërrohet lehtësisht në ambient të brendshem duke mbyllur elementët rrëshqitëse te fasadës, dhe një zonë e jashtme. Një element i fortë i arkitekturës së tij është tavani i varur i përbërë nga rrjetë 3D drejtkëndëshe me ngjyrë bakri, e cila theksohet nga dritat led poshtë saj, duke hedhur hijet e rrjetës në tavan. Paleta e ngjyrave është një kontrast i fortë midis rrjetës së tavanit me ngjyrë bakri, blusë së thellë të përdorur në mure dhe bar dhe një ngjyre të ngrohtë të verdhë dhe druri të përdorur në disa prej mobiljeve.

HABURGER

EN
This interior is dedicated to the second shop of Haburger, hamburger brand based in Tirana. The plan layout is particular because of the narrow shape. This characteristic is rather seen as a strong point when combined with the geometry of the arches. The usage of the oak wood, combined with the red ceiling and visible ducts and lighting fixtures, gives a retro atmosphere to the place. Each arch stands like a stage, dedicated to seating and enjoying the food. Light and shadows emphasize beautifully each stage.The kitchen is placed at the end of the plan, partially visible as a glass box at the end of the vision trajectory. The whole interior manifests as a temple of the product served at the shop.
AL
Ky interier i dedikohet dyqanit të dytë të Haburger, brand hamburgeri në Tiranë. Shtrirja e planit është e veçantë për shkak të formës së ngushtë dhe gjatësore. Kjo karakteristikë shihet si një pikë e fortë kur kombinohet me gjeometrinë e harqeve. Përdorimi i drurit të lisit, i kombinuar me tavanin e kuq, tubat e dukshme të ventilimit dhe pajisjet e ndriçimit, i japin vendit një atmosferë retro. Çdo hark qëndron si një skenë, kushtuar uljes dhe shijimit të ushqimit. Drita dhe hijet theksojnë bukur secilin spot qëndrimi. Kuzhina është vendosur në fund të planit, pjesërisht e dukshme si kuti qelqi në fund të trajektores së shikimit. E gjithë brendësia manifestohet si tempull i produktit që shërbehet në dyqan.

Harli Coffee

EN

Harli Coffee is a soon to be brand in Albania. The allocated space is divided into an indoor and outdoor area.
Both areas fl ow into each other physically and visually while displaying the same material palette. The outdoor
space is physically separated from the sidewalk through glass panels that also serve as wind shields.
The indoor space is a coffee shop by day and a bar by night. The furnishing has been allocated in a way to
accommodate both functions. The fl oor plan layout creates an interesting route within the indoor space which
reveals private spots and social tables for all groups of clients.

AL
Harli kafe eshte interier i cili eshte ideuar dhe i pershtatur per tu bere nje brand. Ambienti eshte i ndare ne dy
zona, ajo e jashtme dhe e brendshme. Te dyja zonat lidhen me njera tjetren jo vetem fi zikisht me rruge kalimi
por edhe ne saje te materialeve te perdorura. Zona e jashtme eshte e ndare me nje barriere xhami nga trotuari
per ti dhene me shume privatesi klienteve te barit. Zona e brendshme merr funksionin e nje kafeneje gjate dites
dhe nje bari gjate pasdites. Per kete arsye mobiljet jane konceptuar ne menyre te tille qe te krijojne nje ambient
relaksi per pjesen e sherbimit te kafes dhe te ekspozojne gjithashtu produktet baze te barit.
Brendesia e hapesires ofron xhepa intime dhe tavolina sociale per te gjitha grupet shoqerore.

Vila 78

EN

This project consists of the transformation of an old villa into a restaurant located in the New Bazaar. The design approach is to preserve the feeling of “home”, emphasizing it with natural materials such as terracotta, marble, stone, and wood. The interweaving of materials restores the intimacy of the villa and the history that they convey through the walls, floors, and ceilings with different colors and materials. The structural limitations of the existing building create the need for a new building to achieve the desired capacity. An inner courtyard is created between the buildings, recalling the “backyard”. The functions are a restaurant, bar, kitchen, and service facilities. The existing basement is expanded and used as technical space for the kitchen. Taking advantage of the connection with the road, the bar is on the ground floor of the new building and the inner courtyard. The ground floor of the villa contains the kitchen and a dining room. The first floor of the villa has two dining rooms. One offers a more intimate space for large groups, while the other has more tables. In the latter, the existing chimney is restored to function. From this room, you can access the terrace of the new building, which is covered with a shading system. This system stays open on sunny days for shade and closes on rainy days. The view from the terrace of the New Bazaar, the villa, and the inner courtyard adds value and engages the clients.

AL

Ky projekt konsiston në transformimin e një vile të vjetër në një restorant tek Pazari i Ri. Qasja e dizajnit është të ruhet ndjenja e “shtëpisë”, duke e theksuar atë me materiale natyrore të tilla si terrakota, mermeri, guri dhe druri. Gërshetimi i materialeve rikthen intimitetin e vilës dhe historinë përmes mureve, dyshemeve dhe tavaneve me ngjyra dhe materiale të ndryshme. Kufizimet strukturore të ndërtesës ekzistuese krijojnë nevojën për një ndërtesë të re për të arritur kapacitetin e dëshiruar. Një oborr i brendshëm krijohet midis ndërtesave, duke kujtuar “oborrin e shtëpisë”. Funksionet janë restoranti, bar, kuzhinë dhe shërbime. Bodrumi ekzistues është zgjeruar dhe përdoret si hapësirë ​​teknike për kuzhinë. Duke përfituar nga lidhja me rrugën, lokali është në katin përdhe të ndërtesës së re dhe oborrin e brendshëm. Kati përdhe i vilës përmban kuzhinën dhe një dhomë ngrënie. Kati i parë i vilës ka dy dhoma ngrënie. Njëra ofron një hapësirë ​​më intime për grupe të mëdha, ndërsa tjetra ka më shumë tavolina. Në këtë të fundit, oxhaku ekzistues rikthehet në funksion. Nga kjo dhomë, mund të lëvizet për në tarracën e ndërtesës së re, e cila është gjysmë e mbuluar me një sistem hijezimi. Ky sistem qëndron i hapur në ditë me diell për hije dhe mbyllet në ditë me shi. Pamja nga tarraca e Pazarit të Ri, vilës dhe oborrit të brendshëm shton vlerë dhe angazhon klientët.

HARLI COFFEE 2

EN
Harli Coffee is a brand in Albania. The allocated space is divided into an indoor and outdoor area. Both areas flow into each other physically and visually while displaying the same material palette. The outdoor space is physically separated from the sidewalk through glass panels that also serve as wind shields.
The indoor area has a more limited number of tables, as a result of the small space and the provision of access for fast service from the outside. The furniture is conceived in such a way as to create a relaxation environment for the coffee service part and also to display the basic products of the bar.

AL

Harli Kafe është interier i cili është ideuar dhe përshtatur për t’u bërë një brand. Ambienti është i ndarë në dy zona, ajo e jashtme dhe e brendshme. Të dyja zonat lidhen me njëra tjetren jo vetëm fizikisht me rrugë kalimi por edhe në sajë të materialeve të përdorura. Zona e jashtme është e ndarë me një barrierë xhami nga trotuari, për t’i dhënë më shumë privatësi klientëve të barit.
Zona e brendshme ka një numër më të kufizuar tavolinash, si rezultat i hapësirës së vogël dhe sigurimit të rrugëve të kalimit për shërbimin e shpejtë nga jashtë. Mobiljet janë konceptuar në mënyrë të tillë që të krijojnë një ambient relaksi për pjesën e shërbimit të kafes dhe të ekspozojnë gjithashtu produktet bazë të barit.

DENTAL CLINIC

EN

The clinic has an area of about 52 m². In this space are organized 2 rooms each with a work station, a sterilization
room, which is accessible from each of the working spaces, a service room, a toilet, and a reception with the waiting
area.
The work rooms are positioned in the brightest parts of the space, near the large windows, while the other rooms are
organized in the other parts of the space. The lighting is abundant in all the rooms, thanks to the large windows on
the facade and due to the use of barrisol lighting on the entire surface of the ceiling, as a form of artificial lighting.
The spaces are separated from each other by frosted glass, which allows light to enter, but in the meantime prevents
full visual contact.
The dominant color in the interior is white, in accordance with the typology. The wood texture is used to create contrast with the white background, giving character to the space

AL

Klinika ka një sipërfaqe rreth 52 m². Në këtë hapësirë janë organizuar 2 ambjente me nga një post pune, një dhomë sterilizimi që aksesohet nga secila prej hapësirave të punës, një hapësirë ndihmëse, tualeti si dhe recepsioni me zonën e pritjes.
Dhomat e punës janë pozicionuar në pjesët më të ndriçuara të hapësirës, pranë dritareve të mëdha, ndërkohë që ambjentet e tjera janë organizuar më në thellësi të planimetrisë. Ndriçimi është i bollshëm në të gjitha ambjentet, falë dritareve të mëdha në fasadë si dhe për shkak të përdorimit të barisolit në gjithë sipërfaqen e tavanit, si formë e ndriçimit artificial. Ambjentet ndahen nga njëri tjetri nëpërmjet xhamit të bombarduar, që lejon futjen e dritës, por ndërkohë pengon një kontakt të plotë vizual.
Ngjyra dominuese në interier është e bardha, në përshtatje dhe me tipologjinë e hapësirës.  Tekstura e drurit, është përdorur për të krijuar kontrast me sfondin e bardhë, duke i dhënë karakter hapësirës.

PAPA’S BAKERY

EN

Papa’s is a bakery chain in Tirana, Albania. This one in particular is located in a very busy street of the capital, right in front of the pedestrian and vehicular road. The interior of the bakery has been designed keeping in mind industrial features and elements such as low handing metallic lights, concrete ceilings, exposed concrete columns and other metallic elements in teal copper color.
The whole interior is spacious and full of light. The façade features a lot of glazing in order to attract customers and provide an enjoyable space where to have food alone or with friends! A specific outdoors space is also dedicated to customers wanting to eat in the open air.

AL
Papa’s eshte nje pasticeri dhe furre buke ne Tirane, Shqiperi. Ky objekt ne vecanti eshte i pozicionuar ne nje rruge kryesore me shume qarkullim. Interieri i kesaj furre dhe pasticerie eshte dizenjuar sipas parimeve te stilit industrial, ne te cilin jane perdorur ndricuesa te varur metalik, beton ne dukje, mikrocement dhe elemente ne ngjyre jeshile bakri.
Brendesia e ambientit eshte shume e ndricuar nga vetrata kryesore dhe dritare ne tavan. Fasada ka nje siperfaqe te madhe xhami qe terheq klientet ne saje te produkteve te ekspozuara. Gjithashtu, eshte dizenjuar dhe nje hapesire e jashtme me tavolina dhe karrige per klientet qe preferojne te ulen jashte.