-1
archive,tax-portfolio_category,term-business,term-85,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Mimoza

EN

Mimoza Bar is a 70 square meter space located in “Kont Urani” street. It’s name derives from the street that leads
to the Bar which is popularly known as “Mimoza” street due to the Mimosa trees that bloom in the spring, which
also inspired the design of it’s interior space. The service space is organized indoors and outdoors. We proposed a
dynamic yet cozy interior provided by the use of contrasting colours with the dominating colours being green and
yellow, warm tones, and a mix of plaster and brick walls. Mimoza’s bar counter space is designed with a flexible
use in mind, which means its equipped for use during the day as a coffeeshop, but also for evening and night
cocktails, making it functional during all hours of the day.

AL

Mimoza Bar është një hapësirë prej 70 metrash katrorë e vendosur në rrugën “Kont Urani”. Emri i saj rrjedh nga
rruga që të çon në te kafeneja, e cila njihet gjerësisht si rruga “Mimoza” për shkak të pemëve të mimozës që
lulëzojnë në pranverë, të cilat kanë frymëzuar edhe dizajnin e hapësirës së brendshme. Hapësira e shërbimit është
e organizuar brenda dhe jashtë. Ne propozuam një hapsire te brendshme dinamike por komode të ofruar nga
përdorimi i ngjyrave të kundërta me ngjyrat dominuese jeshile dhe të verdhë, tone të ngrohta dhe një përzierje
muresh suvaje dhe tulle. Hapësira e banakut të Mimozës është projektuar per një përdorim fleksibël, për përdorim
gjatë ditës si kafene, por edhe për koktejl në mbrëmje, duke e bërë atë funksionale gjatë gjithë orëve të ditës.

Flat Iron Tirana

EN

The proposed building is an eleven story mixed use typology building. The residential units are proposed from the
4th to the 11th floor, while from the ground floor to the fourth floor we have proposed sevice units and office uses.
There are 3 undergound floors in total, accessible through a car elevator by car, and an elevator and staircase for
the vertical distribution. The volume’s property line is what defines it’s unique volume of a triangular shape. We
have rounded the otherwise sharp edges of the building to soften its visual impact from both the outside and the
inside. The volume had 3 facades, with the longest one being 42 meters looking over the New Cetral Park of the
Boulevard, while the other two facades are paralel to the propoerty line and look onto the northern and western
sides. On the last floor there is a retraction of the volume, which creates an uninterrupted terrace for the units of
this floor.

AL

Objekti që do të ndërtohet ka një funksion miks banimi dhe shërbimesh përgjatë njëmbëdhjetë kateve të tij. Banimi
do të shtrihet në katet 4 deri në 11, ndërsa shërbime nga kati 1 deri ne katin 4. Katet nentoke do te jene 3.
Aksesimi I automjeteve do te behet nepermjet ashensorit te automjeteve ndersa I njerezve do te kryhen nepermjet
shkalleve dhe ashensorit qe shkon deri ne katin -3. Kati përdhe ofron hapësirat e shërbimit dhe hyrjen për banorët.
Qarkullimi vertikal ndodh përmes shkallëve dhe ashensorit. Objekti si volum ngrihet nga nje gjurme trekendore,
cepat e të cilit janë rrumbullakosur per te zbutur impaktin vizual te ketij volumi te mprehte. Ndarjet e hapesirave
ne kateve rezultojne të rregullta dhe kryesisht me kënde të drejta. Volumi ka një shtrirje rreth 42 meter në brinjën
më të gjatë të gjurmes trekëndore, fasade e cila shikon drejt jug-lindjes dhe shikon direkt mbi parkun qendror te
Bulevardin te Ri. Dy faqet e tjera të volumit shkojne paralel me vijen e ndërtimit te dy rrugëve të propozuara në
masterplanin e Bulevardit të Ri. Keto dy fasada shikojnë ne veri dhe ne perëndim. Në katin e fundit, ka nje terheqje
ne faqen veriore dhe perëndimore. Këto tërheqje mundësojnë krijimin e tarracave në funksion të apartamenteve
të pozicionuara në këtë kat.

Nikola Tower

EN

‘Nikola Tower’ is a 15 storey residential and service building, located on Nikolla Tupe street, in Tirana. The buildings service units are
located on the first 3 floors, while the rest of the buildings function is housing. The housing units consist on a combination between
standard apartments (of 3+1, 2+1, and 1+1 typologies) with more spacious apartments and a duplex on the last two floors.
What makes this project special is its materiality. The exterior of the building will be constructed with the “rammed earth” technique
consisting on a framework filled with different layers of damp earth, which typically includes a mixture of selected aggregates. After the
first layer is added, it is compressed into around half its original volume. This process is repeated until the frame is filled and after its
removal it forms a compact structure of different earth tones texture.
The volume is compact and characterized by clean geometric shapes. Alongside the first 3 floors the volume inclines inward creating an
upside down trapezoidal shaped volume. By this concept, it not only becomes possible to highlight exteriorly the change of functions
on the interior but also the space created on the ground floor due to the inclination makes the building more inviting.

AL

‘Nikola Tower’ është një objekt banimi dhe shërbimi 15 kate mbi tokë dhe 2 nëntokë, me vendndodhje në rrugën Nikolla Tupe,
Tiranë. Njësitë e shërbimit janë të vendosura në 3 katet e para ndërsa pjesa tjeter është në funksion të banimit, i cili nderthuret midis
apartamenteve tip (te tipologjive 3+1, 2+1, dhe 1+1) me apartamente me te bollshme dhe nje dupleks ne dy katet e fundit.
Ajo që e bën të veçantë këtë projekt është materialiteti. Eksterieri i objektit do të realizohet me teknikën “rammed earth” e cila
nënkupton ndërtimin me anë të përzierjes së agregateve të zgjedhura të cilat pasi derdhen dhe ngjeshen në vënd sipas formës së
diktuar, formojnë një strukturë të qëndrueshme e cila pas tharjes shfaqet me nuanca të ndryshme. Kjo është një teknikë e vjetër në
thelb por sot vjen e përshtatur me metodat e avancuara të ndërtimit.
Për sa i përket volumetrisë, volumi është kompakt dhe karakterizohet nga forma të pastra gjeometrike. Reduktimi i gjurmës në mënyrë
graduale në 3 katet e para rezulton në inklinimin e objektit përgjatë njësive të sherbimit. Në këtë mënyrë bëhet i mundur evidentimi
në fasadë i ndryshimit të funksioneve në interier, gjithashtu hapësira e krijuar në katin përdhe për shkak të tërheqjes e bën objektin
me ftues.

ALTURA RESIDENCE

EN
‘Altura’ is a 19 storey residential and service building in the sub-unit G24 of Tirana’s New Boulevard, near its Central Park.
The buildings’ service units are located on the ground, first, second and eleventh floor, while the rest of them are primarily housing. The residential units have different typologies and are adapted to the volume of the building. A concept applied to all of them is the implementation of a perimetral stripe in which balconies or extra interior spaces are placed, the function of which is determined by the residents. This bandage has the same dimension in every floor, but the distribution of balconies is different so as to create more options for the users to choose from.
Another element of particular importance for this building are the public spaces. The terraces of the building are designed to be used by the residents for different activities. Furthermore, the stair blocks have common balconies to enhance community interactions.
Finally, the building consists of a double facade. The first layer is a reflection of the internal organization of the apartments, while the second layer is a concrete grid that unifies the different volumes, but also places a common unit in the organization of the apartments. The service floors, also have 2 different layers on the facade, where the first is a continuous glass window while the second is a colonnade with concrete arches that joins the service floors and creates a different language from the living, while applying the same concept. Floors 2 & 11 wihch host services, are kept simple, with continuous glass facades that emphasize the volumetric varieties of the building.
AL
‘Altura’ është një objekt banimi dhe shërbimi 19 kate në nënnjësinë strukturore G24 në Bulevardin e Ri, pranë Parkut të Ri të Tiranës.
Objekti ka njësitë e shërbimit të vendosura në tre katet përdhe dhe katin e njëmbëdhjetë, ndërsa katet e tjera kanë funksion parësor banimin. Njësitë e banimit janë përshtatur me volumetrinë e objektit dhe janë të tipologjive të ndryshme. Një koncept i aplikuar në gjithë njësitë e banimit është krijimi i një fashe perimetrale, ku janë vendosur ballkonet ose hapësira të brendshme ekstra, funksionin e të cilave banorët e përcaktojnë vetë. Nga kati në kat, kjo fashë ka të njëjtin dimension, por shpërndarje të ndryshme të ballkoneve për të krijuar sa më shumë opsione apartamentesh për përdoruesit.
Një element tjetër me rëndësi të veçantë për këtë objekt, janë hapësirat publike. Taracat e ndërtesës janë projektuar për të qenë të shkrytëzueshme nga banorët. Për më tepër, blloqet e shkallëve kanë ballkone të përbashkëta për të përforcuar ndërveprimet e komunitetit.
Së fundmi, objekti përbëhet nga një dopio fasadë. Shtresa e parë është reflektim i organizimit të brendshëm të banesave, ndërsa shtresa e dytë është një grid betoni që unifikon volumetritë e ndryshme, por vendos edhe një njësi të përbashkët në ndarjet e apartamenteve. Katet e shërbimeve, gjithashtu, kanë 2 shtresa të ndryshme në fasadë, ku e para është një vetratë xhami e vazhduar ndërsa e dyta është një kolonadë me harqe betoni që bashkon katet e shërbimit si dhe krijon një gjuhë të ndryshme nga banimi, pavarësisht aplikimit të të njëjtit koncept. Katet 2 & 11 në të cilat ka shërbime, janë lënë të pastra, me fasada xhami të vazhduara që theksojnë ndarjen volumetrike të objektit.

AUTOPASION

EN

The challenge in designing this industrial complex lies in combining different functions like showroom, office and storage, creating a well-connected urban façade with the existing context. The project extends along the important road axis, the Tirana-Durrës highway, and is the first space of this nature for the investor.
Conceptually, the building consists of 5 volumes as a result of functional division in the object. The showroom is positioned on the main façade as the highest and the most transparent volume, while the 4 objects come immediately after it, lower and more opaque.
There are 2 treatments in the conception of the facade. The volume on the main façade has a more monumental dimension than the rest of the building, due to the direct impact it has from the road axis. The use of transparent glass and elegant structures with metal elements prevails. Meanwhile, in other facades, prefabricated concrete panels dominate, fragmented with longitudinal windows which vary in width. Their combination is random and follows only one rule, that of the continuity of the rhythm of the panels in verticality.

AL

Sfida në projektimin e këtij kompleksi industrial qëndron në ndërthurjen e funksioneve të ndryshme si showroom, zyra dhe magazimin, duke krijuar një fasadë urbane të mirë-lidhur me kontekstin ekzistues. Projekti shtrihet përgjatë aksit të rëndësishëm rrugor, autostradës Tiranë-Durrës, dhe është hapësira e parë e kësaj natyre për investitorin.
Në koncept, volumi në tërësi përbëhet nga 5 volume si rrjedhojë e ndarjes funksionale në objektit. Showroom-i është pozicionuar në fasadën kryesore si volum më i larte dhe më transparent, ndërkohë që 4 objektet vijnë menjëherë pas tij, më të ulet dhe më opak.
Dallohen 2 trajtime në konceptimin e fasadës. Volumi në fasadën kryesore ka dimension më monumental se pjesa tjetër e objektit, si pasojë e impaktit direkt që ka nga aksi rrugor. Mbizotëron përdorimi i xhamit transparent dhe struktura elegante me elementë metalike. Ndërkohë, në fasadat e tjera, dominojnë panelet e parapergatitura prej betoni, të fragmetuara me dritare gjatësore të cilat variojnë në gjerësi. Kombinimi i tyre është rastësor dhe ndjek vetëm një rregull, atë të vazhdimësise së ritmit të paneleve në vertikalitet.

ROUND CORNER

EN

‘Round Corner’ is a mixed-function establishment which will be located in Tirana’s New Boulevard. The building has an open plan as it is demanded to keep the functionality flexible. The structural columns are placed in such a way that maximizes the parking spots as well as provide various functional options (service units on the ground floor and office spaces, housing modules or hotel rooms in the other storeys).The building envelope emphasizes the aim to keep it it flexible, as it is a continuous glass facade with balconies that are attached to it. The structural columns are placed in a distance from the facade. Furthermore, it was required a continuum between this building and the one right next to it, which was achieved by adapting the railings to the heights of the different sections of the glass-concrete facade of the existing establishment. The building has one  underground level for parking spaces which is accessed by an automobile elevator on the ground floor on the north facade. The entrance for its inhabitants is on the west side, while the ground floor is accessed on the west and south side, which are near the main streets.

AL

‘Round Corner’ është një ndërtesë me funksione mikse, e cila do të vendoset në Bulevardin e Ri të Tiranës. Ndërtesa ka një plan të hapur për të mbajtur funksionalitetin fleksibël. Kolonat strukturore vendosen në një mënyrë të tillë që maksimizon vendet e parkimit, si dhe ofrojnë mundësi të ndryshme për organizimin funksional (njësi shërbimi në katin e parë dhe hapësira zyrash, rezidenciale ose hoteleri në katet e tjera). Fasada e ndërtesës thekson qëllimin për ta mbajtur atë fleksibël, pasi është një fasadë xhami e vazhduar me ballkone që i janë bashkangjitur. Kolonat strukturore vendosen në distancë nga perimetri i ndërtesës. Për më tepër, është realizuar një vazhdimësi ndërmjet kësaj ndërtese dhe atë pranë saj, e cila u arrit duke përshtatur parapetin me lartësitë e seksioneve të ndryshme të fasadës prej betoni & xhami të ndërtesës ekzistuese. Ndërtesa ka një kat nëntokë për vende parkimi, e cila aksesohet nga një ashensor për automjete në katin përdhe, në fasadën veriore. Hyrja për banorët është në anën perëndimore, ndërsa kati përdhe aksesohet përgjatë rrugëve kryesore në anën jugore dhe perëndimore.

HOTEL, RRADHIME

EN

This project is a proposal for a hotel in Rradhime consisting of 6 floors. In the southern facade that we see
from the beach, we can read all six floors, but if we see it from the street on the northern facade, from where
the main access is made, the object is perceived as 3 floors, due to the slope of the terrain that hides a part of
the two lower floors. The ground floor in relation to the beach is used for the functions of the bar – restaurant,
spa, training area, and service areas that are part of the hotel. The other floor, which has an opaque facade in
relation to the beach, is used only for parking, and is accessed by a ramp that starts from the upper floor that
has access from the street. The ground floor in relation to the street is also the floor of the main access, where the
functions of the reception, the waiting area and an indoor and outdoor coffee bar are located. What is more
striking about the building is the volume of the coffee bar, which is directed at an angle to the west in relation
to the rest of the building, and appears as a suspended volume. The rooms are distributed on the second and
third floor of the building, where we find the same typology of rooms, except for the rooms located at the end
of the building, which gain more surface area. Each of the rooms has a small balcony facing the beach.

AL

Ky projekt eshte nje propozim per nje hotel ne Rradhime i perbere nga 6 kate. Ne faaden jugore qe sheh
nga plazhi objekti shfaqet me 6 kate, por nese e shohim nga rruga, nga ku behet dhe aksesi kryesor, objekti
perceptohet si 3 kat, per shkak te pjerresise se terrenit qe fsheh nje pjese te dy kateve te poshtme. Kati perdhe
ne lidhje me plazhin shfrytezohet per funksionet e bar – restorant, spa, hapsire stervitje, dhe hapsira sherbimi
qe jane ne funksion te hotelit. Kati i seperm, i cili ka nje fasade opake ne lidhje me plazhin, eshte i shfrytezuar
vetem per parkime, dhe aksesohet me ane te nje rampe e cila nis nga kati i siperm qe ka akses nga rruga. Kati
perdhe ne lidhje me rrugen eshte gjithashtu kati nga ku behet aksesi kryesor per ne hotel, ku jane vendosur
funksionet e recepsionit, hapsires se pritjes dhe nje bar-kafe e brendshme dhe e jashtme. Cfare bie ne sy me
teper tek objekti eshte volumi i bar kafese i cili eshte i drejtuar me nje kend per nga ana perendimore ne raport
me pjesen tjeter te objektit, dhe del si volum konsol duke dhene idene sikur qendron pezull siper dy kateve te
dukshme nga plazhi. Dhomat shperndahen ne katin e dyte dhe te trete te objektit, ku gjejme tipologji te njejte
te dhomave, pervec dhomave qe ndodhet ne anet fundore te objektit te cilat fitojne me shume siperfaqe. Secila
nga dhomat ka nje hapire verande te vogel drejtuar nga plazhi.

Le Bazal

EN

The project of this bar & restaurant consists in creating some special facilities that are easily connected to each other. The primary spaces are: the main courtyard, bar, restaurant and backyard.
The main outer courtyard has direct contact from the street, it also offers partial coverage with the metal structure covered with transparent glass, which is open at certain times of the year. The main function is the bar, but the space can be adapted to different activities.
The bar is the focal point that links the outside courtyard with the restaurant. The connection is made stronger by means of decorative elements such as lighting, textures, materials and colors used.
The restaurant has suitable spaces such as booths and the outer backyard which is a more secluded area, where the greenery is intertwined with the design.
The backyard offers a more intimate dining space, away from the noise and in the uncovered natural environment.
The restaurant is connected to the backyard by an arcade. This arcade creates a game of different shadows depending on the natural lighting while adding a different experience to the users of the space.

AL

Projekti i këtij bar-restoranti konsiston në krijimin e disa ambienteve të vecanta që lidhen lehtësisht me njëri-tjetrin. Hapësirat kryesore janë: oborri i jashtëm, bari, restoranti dhe oborri i pasëm.
Oborri i jashtëm kryesor ka kontaktin direkt nga rruga, ofron mbulim të pjesshëm me strukturën metalike të veshur me xham transparent, e cila në periudha të caktuara të vitit është e hapur. Funksioni kryesor është bari, por që mund të përshtatet me aktivitete të ndryshme.
Bari është pika fokale që lidh oborrin e jashtëm me pjesën e restorantit. Lidhja bëhet më e fortë me anë të elemetëve dekorativë siç janë ndriçuesit, teksturat, materialet dhe ngjyrat e përdorura.
Restoranti ka hapësira të përshtatshme siç janë booth-et dhe oborri i jashtëm i pasëm i cili është një zonë më e veçuar, ku është ndërthurur gjelbërimi me pjesën e dizajnit.
Oborri i pasëm, ofron një hapësirë më intime për ngrënie, larg nga zhurmat dhe në ambient natyral të pambuluar.
Nga restoranti te ky oborr kalohet përmes një harkade të çrregullt. Kjo harkadë krijon një lojë hijesh të ndryshme në varësi të ndriçimit natyral duke ofruar një eksperiencë të shtuar për përdoruesin.

365 Studio Apartments

EN
The ‘Studio Apartments 365’ project consists of 10 mini-spaces which are functional for both a one-day stay as well as a longer duration. Functionally wise this project is a hotel. The rooms are divided into two floors. The first floor consists of a living room, kitchen and toilet, while on the second floor is the sleeping area. The connection of the floors is made through the stairs. In this space there is an atrium which gives the feeling of a larger room. The access to the room is provided by a corridor that receives light from both sides. The rooms are also distinguished by their colors. All the units have similar designs, but different colors that differentiate them from each other.
AL
Projekti ‘Studio Apartments 365’ përbehet nga 10 mini hapësira të cilat janë funksionale si për qëndrim një ditor ashtu dhe për nje kohëzgjatje më të madhe. Funksioni i tyre është hoteleri. Dhomat janë të ndara në dy kate. Kati i parë përbëhet nga hapësira e ndenjes, gatimit dhe e tualetit, ndërsa në katin e dytë ndodhet hapësira e fjetjes. Lidhja e kateve kryhet me anë të shkallëve. Në këtë hapësirë gjendet dhe një atrium i cili jep ndjesinë e një dhome më të madhe. Aksesi ne dhoma kryhet nga një korridor që merr dritë nga të dyja krahët. Njësitë dallohen edhe nëpërmjet ngjyrave të cilat janë përdorur. Dhomat dhe hapësirat e ndenjes kanë design të ngjashëm, por ngjyra të ndryshme që i dallojnë nga njëra tjetra.


MACCAFERRI BALKANS

EN
Maccaferri is a global company with more than 70 subsidiaries operating in 5 continents with an onsite prensence in more than 100 countries and over 3000 employes. Their field of specialty are Gabions which have dramtically changed civil engineering’s landscape. Maccaferri offices in Albania is one of the onsite offices of Maccaferri in the Ballkans. Their office is located in Kashar, consisting of 3 separate buildings in which different operations are carried to reach the final product. One of the building will harbor the administration which handles management of the logistical and fininancial parts of the process. For this we have proposed an area of 950 m2 occupated by offices on the ground floor of the bulding near the entrance. Upon enetering we are faced with the reception and a big hall that serves a dual purpose by transitioning into an exibit space for the products. The main office space is an open space office concept which integrated several different functions from employees in one single shared area. For positions that remain in need of a solo office such as HR or the Managaer, we have proposed seperate spaces outside of the shared environment. The rest of the space is attibuted to utilities and changing rooms for the employees.
AL
Maccaferri është një kompani globale me më shumë se 70 filiale që operojnë në 5 kontinente me një prani në vend në më shumë se 100 vende dhe mbi 3000 të punësuar. Fusha e tyre e specialitetit janë Gabionët të cilët kanë ndryshuar në mënyrë dramatike peizazhin e inxhinierisë civile. Zyrat Maccaferri në Shqipëri janë një nga zyrat e Maccaferrit në Ballkan. Zyra e tyre ndodhet në Kashar, e përbërë nga 3 godina të veçanta në të cilat kryhen operacione të ndryshme për të arritur produktin përfundimtar. Njëra prej ndërtesave do të strehojë administratën e cila merret me menaxhimin e pjesëve logjistike dhe financiare të procesit. Për këtë ne kemi propozuar një sipërfaqe prej 950 m2 të zënë nga zyra në katin përdhes të pallatit pranë hyrjes. Me të hyrë përballemi me recepsionin dhe një sallë të madhe që i shërben një qëllimi të dyfishtë duke kaluar në një hapësirë ​​ekspozite të produkteve. Hapësira kryesore e zyrës është një koncept zyre e hapur që ka te integruar disa funksione të ndryshme nga punonjësit në një zonë të vetme të përbashkët. Për pozicionet që mbeten në nevojë për një zyrë të vetme si HR ose Managaer, ne kemi propozuar hapësira të veçanta jashtë mjedisit të përbashkët. Pjesa tjetër e hapësirës i kushtohet shërbimeve komunale dhe dhomave të zhveshjes për punonjësit.