-1
archive,tax-portfolio_category,term-mixed-functions,term-283,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

ALTURA RESIDENCE

EN
‘Altura’ is a 19 storey residential and service building in the sub-unit G24 of Tirana’s New Boulevard, near its Central Park.
The buildings’ service units are located on the ground, first, second and eleventh floor, while the rest of them are primarily housing. The residential units have different typologies and are adapted to the volume of the building. A concept applied to all of them is the implementation of a perimetral stripe in which balconies or extra interior spaces are placed, the function of which is determined by the residents. This bandage has the same dimension in every floor, but the distribution of balconies is different so as to create more options for the users to choose from.
Another element of particular importance for this building are the public spaces. The terraces of the building are designed to be used by the residents for different activities. Furthermore, the stair blocks have common balconies to enhance community interactions.
Finally, the building consists of a double facade. The first layer is a reflection of the internal organization of the apartments, while the second layer is a concrete grid that unifies the different volumes, but also places a common unit in the organization of the apartments. The service floors, also have 2 different layers on the facade, where the first is a continuous glass window while the second is a colonnade with concrete arches that joins the service floors and creates a different language from the living, while applying the same concept. Floors 2 & 11 wihch host services, are kept simple, with continuous glass facades that emphasize the volumetric varieties of the building.
AL
‘Altura’ është një objekt banimi dhe shërbimi 19 kate në nënnjësinë strukturore G24 në Bulevardin e Ri, pranë Parkut të Ri të Tiranës.
Objekti ka njësitë e shërbimit të vendosura në tre katet përdhe dhe katin e njëmbëdhjetë, ndërsa katet e tjera kanë funksion parësor banimin. Njësitë e banimit janë përshtatur me volumetrinë e objektit dhe janë të tipologjive të ndryshme. Një koncept i aplikuar në gjithë njësitë e banimit është krijimi i një fashe perimetrale, ku janë vendosur ballkonet ose hapësira të brendshme ekstra, funksionin e të cilave banorët e përcaktojnë vetë. Nga kati në kat, kjo fashë ka të njëjtin dimension, por shpërndarje të ndryshme të ballkoneve për të krijuar sa më shumë opsione apartamentesh për përdoruesit.
Një element tjetër me rëndësi të veçantë për këtë objekt, janë hapësirat publike. Taracat e ndërtesës janë projektuar për të qenë të shkrytëzueshme nga banorët. Për më tepër, blloqet e shkallëve kanë ballkone të përbashkëta për të përforcuar ndërveprimet e komunitetit.
Së fundmi, objekti përbëhet nga një dopio fasadë. Shtresa e parë është reflektim i organizimit të brendshëm të banesave, ndërsa shtresa e dytë është një grid betoni që unifikon volumetritë e ndryshme, por vendos edhe një njësi të përbashkët në ndarjet e apartamenteve. Katet e shërbimeve, gjithashtu, kanë 2 shtresa të ndryshme në fasadë, ku e para është një vetratë xhami e vazhduar ndërsa e dyta është një kolonadë me harqe betoni që bashkon katet e shërbimit si dhe krijon një gjuhë të ndryshme nga banimi, pavarësisht aplikimit të të njëjtit koncept. Katet 2 & 11 në të cilat ka shërbime, janë lënë të pastra, me fasada xhami të vazhduara që theksojnë ndarjen volumetrike të objektit.

RED BRICK RESIDENCE 462

EN
The building has mixed functions, residential and service units with a height of seven and eight floors above ground and two floors underground. The services are concentrated on the ground floor and have a surface of about 765 m². The object is located in Tirana on “Kahreman Ylli” Street, where the longest side is oriented. The service units are facing the street where there is a flow of movement, while the residents’ entrance and the entrance to the parking lot, the stair/elevator block and the electrical cabin are located at the back. From the first floor to the seventh floor, the building is residential.There are 8 apartments on each the floor. Each of the apartments has ample space and at least one loggia. The object has a regular geometric shape, with right angles and without going outside the contour of the facade. The spot has a section width of 16 and 18 m and a length of 46 m. The facade of the building is designed with brick cladding, thus making a volume connection. To make a difference, the soles of the lodges have been treated with black metal coating. Likewise, the parapets will have black metal elements.
AL
Objekti ka funksion miks, banimi dhe shërbimi me nje lartesi prej shtatë dhe tetë katesh mbi tokë dhe dy kate nëntoke. Shërbimet janë të përqëndruara në katin përdhe dhe kanë një sipërfaqe të pastër rreth 765 m². Objekti ndodhet në Tiranë ne Rrugën “Kahreman Ylli” sipas së cilës ka të orientuar dhe faqen më të gjatë. Jo pa qëllim shërbimet janë të pozicionuara me pamje nga rruga me fluks lëvizje, ndërkohë që hyrja e rezidentëve dhe hyrja në parkim, blloku shkallë/ashensor dhe kabina elektrike janë të vendosura në pjesën e pasme. Nga kati i parë deri në katin e shtatë objekti ka funksion rezidencial. Kati tip përsëritet në gjashtë kate dhe ka 8 apartamente në kat. Secili nga apartamentet ka hapësirë të bollshme dhe minimalisht nga një llozhë. Objekti ka një formë të rregullt gjeometrike, me kënde të drejta dhe pa dalje jashtë konturit të fasadës. Nje formë e tillë kondicionohet dhe nga konteksti urban përreth si dhe forma e pronësisë. Njolla ka nje gjerësi seksioni 16 dhe 18 m si dhe një gjatësi 46m . Fasada e objektit është e konceptuar me veshje tulle, duke bërë kështu një lidhje të volumit. Për të bërë një diferencim, soletat e llozhave, janë trajtuar me veshje metalike të zezë. Po ashtu dhe parapetetet do jenë me elemente metalik me ngjyrë të zezë.

MUNICIPALITY OF KAMZA

EN
Kamëz Municipality will be the newest important institution that will move from its current location to the center of Valias. The object has a semi-arched longitudinal shape, which stretches along the pavement. The main focus of the design is closely related to meeting the needs of the institution itself, reaching the optimization of all necessary facilities. In addition to them, the creation of common and open spaces for the public are a key element that has influenced the access to the main spaces and facades of the building. The main entrances are located in a central volume higher than the rest of the building. In this volume, transparency prevails both on the front facade and on the one facing the park. The main lobby has a double height, fragmenting the building into 2 halves, which are connected between them via a bridge along the main atrium. Another characteristic of the building is the breaks in the facade that create pockets, in which the presence of external spaces is extended. These pockets are designed both for the placement of greenery and to highlight the main and secondary entrances of the facility.
AL
Bashkia Kamëz do të jetë institucioni më i ri i rëndësishëm që do të zhvendoset nga vendndodhja aktuale drejt qendrës së Valiasit. Objekti ka një formë gjatësore gjysmë harkore, i cili shtrihet përgjatë trotuarit. Fokusi kryesor i projektimit lidhet ngushtë me plotësimin e nevojave të vetë institucionit duke arritur në optimizimin e të gjitha ambienteve të nevojshme. Krahas tyre, krijimi i hapësirave të përbashkëta dhe të hapura për publikun janë një element kyç që ka ndikuar në qasjen e hapësirave dhe fasadave kryesore të objektit. Hyrjet kryesore janë të vendosura në një volum qëndror më të lartë se pjesa tjetër e ndërtesës. Në kë volum mbizotëron transparenca si në fasadën ballore ashtu edhe në atë drejtuar nga parku. Holli kryesor ka dopio lartësi duke e fragmetarizuar objektin në 2 gjysma, të cilat lidhen mes tyre nëpërmjet një ure përgjatë atriumit kryesor. Një karakteristikë tjetër e ndërtesës janë thyerjet në fasadë që krijojnë xhepa, tek të cilat zgjatet prania e hapësirave të jashtme. Këto xhepa janë krijuar si për vendosjen e gjelberimit, ashtu edhe për të evidentuar hyrjet kryesore dhe dytësore të objektit.

365 Studio Apartments

EN
The ‘Studio Apartments 365’ project consists of 10 mini-spaces which are functional for both a one-day stay as well as a longer duration. Functionally wise this project is a hotel. The rooms are divided into two floors. The first floor consists of a living room, kitchen and toilet, while on the second floor is the sleeping area. The connection of the floors is made through the stairs. In this space there is an atrium which gives the feeling of a larger room. The access to the room is provided by a corridor that receives light from both sides. The rooms are also distinguished by their colors. All the units have similar designs, but different colors that differentiate them from each other.
AL
Projekti ‘Studio Apartments 365’ përbehet nga 10 mini hapësira të cilat janë funksionale si për qëndrim një ditor ashtu dhe për nje kohëzgjatje më të madhe. Funksioni i tyre është hoteleri. Dhomat janë të ndara në dy kate. Kati i parë përbëhet nga hapësira e ndenjes, gatimit dhe e tualetit, ndërsa në katin e dytë ndodhet hapësira e fjetjes. Lidhja e kateve kryhet me anë të shkallëve. Në këtë hapësirë gjendet dhe një atrium i cili jep ndjesinë e një dhome më të madhe. Aksesi ne dhoma kryhet nga një korridor që merr dritë nga të dyja krahët. Njësitë dallohen edhe nëpërmjet ngjyrave të cilat janë përdorur. Dhomat dhe hapësirat e ndenjes kanë design të ngjashëm, por ngjyra të ndryshme që i dallojnë nga njëra tjetra.


NORD KONSTRUKSION RESIDENCE

EN

This residential and commercial building has a volume characterized by successive terraces resulting from urban planning rules with the longer side of the volume parallel with the main street. Commercial spaces are on the ground floor and residential units are on the upper floors. The latter have varied typologies: 1+1 ; 2+1 and 3+1 duplex. Parking space for the residential and commercial units is on the two underground floors.
The materials used in the facade are plaster and ceramic tiles. The plaster technique used is known as graffiato. It provides a semi-rough surface that is durable and easy to maintain. The ground floor and the last two upper floors are covered with ceramic tiles, creating a ventilated facade. This facade is also durable, used here to provide visual contrast and play in the elevations. Despite the difference in materials, thermal insulation continues throughout the building, to provide maximum comfort. A distinctive feature of the building is the use of french balconies. Along with the terraces, the french balconies create a “step by step” effect which is accentuated by the facade materials.

AL

Kjo ndërtesë banimi dhe tregtare ka një vëllim të karakterizuar nga tarraca të njëpasnjëshme të rrjedhura nga rregullat e urbanistikës me anën më të gjatë të vëllimit paralel me rrugën kryesore. Ambjentet komerciale janë në katin përdhes dhe njësitë e banimit janë në katet e sipërme. Këto të fundit kanë tipologji të ndryshme: 1+1 ; 2+1 dhe 3+1 dupleks. Vend parkimi për njësitë rezidenciale dhe tregtare është në dy katet nëntokë.
Materialet e përdorura në fasadë janë suvaja dhe pllaka qeramike. Teknika e suvasë e përdorur njihet si grafiato. Ofron një sipërfaqe gjysëm të ashpër që është e qëndrueshme dhe e lehtë për t’u mirëmbajtur. Kati përdhes dhe dy katet e fundit janë të veshura me pllaka qeramike duke krijuar një fasadë të ventiluar Kjo fasadë është gjithashtu e qëndrueshme, e përdorur këtu për të siguruar kontrast vizual në fasadë. Pavarësisht diferencës në materiale, termoizolimi vazhdon në të gjithë ndërtesën, për të ofruar rehati maksimale. Një tipar dallues i ndërtesës është përdorimi i ballkoneve franceze. Krahas tarracave, ballkonet franceze krijojnë një efekt “hap pas hapi” i cili theksohet nga materialet e fasadës.

K.H Villa

EN
This project is an individual two-storey villa positioned on a 500 m^2 site. The intervention consists of a reconceptualization of the facade and the addition of one storey and a basement. The upper floors of the building will be used as housing units, while the ground floor will have a commercial function. The residential floors are organized as two apartments, where each of them offers the necessary spaces for its inhabitants. The first two floors retain the same area, while the top floor is smaller and has a veranda. Because of its function, the ground floor, is more transparent and gets the light by its big windows. The materialization of the building is a harmonious combination of clean surfaces with white and gray textured plaster and transparent glass panels. Since the building is located on a sloped terrain, the site is organized with green terraces.
AL
Objekti në studim është një vilë individuale dykatëshe e pozicionuar në një truall me siperfaqe 500 m^2. Është propozuar një rikonceptim i fasadës, shtimi i një kati si dhe një podrum nën sipërfaqen e sistemimit. Katet e sipërme të objektit do të përdoren për banim ndërsa kati përdhe do të ketë funksion shërbimesh. Katet e banimit janë të organizuara si dy apartamente ku secili prej tyre ofron hapsirat e nevojshme për banorët. Dy katet e para ruajnë të njëjtën sipërfaqe ndërsa kati i fundit ka një përshkallëzim në formën e verandës si rezultat i kushteve urbanistike. Nisur nga funksioni, kati përdhe ndryshe nga katet e tjera është më transaparent dhe i ndriçuar maksimalisht me çarje dysheme-tavan. Materializimi i objektit është një kombinim i harmonizuar i sipërfaqeve të pastra me material grafiato të bardhë dhe gri, me vetratat transparente të xhamit duke e bërë atë një objekt bashkëkohor. Duke qenë se objekti vendoset në një terren të pjerrët, ky terren është i organizuar me tarraca të gjelbëruara.

Individual Villas and Hotel

EN
This project consists of a series of villas and a hotel located in the village of Dhërmi, in South Albania. The project aims to connect the design brief, a touristic resort, to the location, which is a very steep hill overlooking the sea. Therefore, the concept of villas and a separate hotel was born. The design derives from the old village of Dhërmi, which is rooted in vernacular architecture. The streets connecting the villas provide green squares for the residents. The materials used are stone, white plaster, and light wood for shade. There are five types of villas: a) the cozy, b)the medium, c) the big, d) the luxury, and e) the families villa- in cases there’s more than one family vacationing together. Special attention is paid to the outdoor space of each villa to have a pool and green terrace. This outdoor space is confined by small segments of stone walls, recalling the local architecture. These walls provide privacy while sunbathing or using the private pool but are equipped with openings for direct sea views. The interiors of the villas have white plaster walls, arch openings, and large windows for natural light. Each villa has a kitchen and dining, large living and bedrooms to accommodate the needs of the residents for a long-term stay. The distribution of the villas takes advantage of the steep terrain to provide sea views and mixing the villas enhances the community feeling of the place. To have a smaller footprint, the hotel divides into three volumes. Each volume has a primary function: restaurant, bar, rooms for guests, and service areas. The hotel’s pool is on a higher view than the other hotel volumes enabling a direct view from the pool to the sea.
AL
Ky projekt përbëhet nga një sërë vilash dhe një hoteli të vendosur në fshatin Dhërmi, në jug të Shqipërisë. Projekti synon të lidhë kërkesat e projektimit, një vendpushim turistik, me vendndodhjen, një kodër shumë e pjerrët me pamje nga deti. Prandaj lindi koncepti i vilave dhe i një hoteli më vete. Dizajni rrjedh nga fshati i vjetër i Dhërmiut, i cili i ka rrënjët në arkitekturën popullore. Rrugët që lidhin vilat ofrojnë sheshe të gjelbra për banorët. Materialet e përdorura janë guri, suva e bardhë dhe druri i lehtë për hijezim. Ekzistojnë pesë tipe vilash: a) komode, b) mesatare, c) e madhe, d) luksoze dhe e) vila familjare – në raste kur ka më shumë se një familje në pushim. Vëmendje e veçantë i kushtohet hapësirës së jashtme të çdo vile me një pishinë dhe tarracë të gjelbëruar. Hapësira ​​e jashtme është e kufizuar nga segmente mur guri, duke kujtuar arkitekturën lokale. Këto mure ofrojnë privatësi, por janë të pajisura me hapje për pamje direkte nga deti. Brendësia e vilave janë me mure me të bardhë, hapje harku dhe dritare të mëdha për ndriçim natyral. Çdo vilë ka kuzhinë dhe ngrënie, dhoma të mëdha ndenjeje gjumi për të akomoduar banorët për një qëndrim afatgjatë. Shpërndarja e vilave përfiton nga terreni i pjerrët për pamje nga deti dhe përzierja e vilave rrit ndjesinë e komunitetit. Për të pasur një gjurmë më të vogël, hoteli ndahet në tre vëllime. Çdo vëllim ka një funksion kryesor: restorant, bar, dhoma për mysafirët dhe zona shërbimi. Pishina e hotelit është në një kuotë më të lartë se vëllimet e tjera të hotelit duke mundësuar një pamje të drejtpërdrejtë nga pishina në det.