-1
archive,tax-portfolio_category,term-mixed-functions,term-283,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

SPLENDOR RESIDENCE

EN

An ambitious project located in one of the new suburban development areas of Tirana. With a considerable space, the residential complex extends around the entire perimeter of the square, creating a “protected” common space for the residents. In order to avoid the monotony of a long and continuous facade, passages have been created at the height of 2 floors which also coincide with the visual accesses that connect the square entirely. Also, at the height of 5 floors, some of the blocks are moved horizontally, creating usable terraces. At the northern and southern ends are the 2 main entrances to the square, from where in each of them you can see the end of the other point and perceive the whole complex. Another important moment is definitely the horizontal connection; a bridge raised to the height of 4 floors which will be realized with metal construction. The facade follows a regular rhythm, where 2 levels of depth appear, which are differentiated from each other by the materiality and color used. The contrasts in these two elements emphasize even more the rhythm followed throughout the complex. The interior space of the residential complex creates micro green, semi-public spaces. Half-basketball courts, children’s playgrounds, gardens and recreational spaces around them. All of these are within the framework of the well-being and well-being of a healthy and social community, not only of the residents, but also of the surrounding society.

AL

Një projekt ambicioz i vendosur në një nga zonat e reja të zhvillimit periferik të Tiranës. Me një hapësirë të konsiderueshme, kompleksi rezidencial shtrihet në të gjithë perimetrin e sheshit, duke krijuar një hapësirë të “mbrojtur” e të përbashkët për banorët. Për të shmangur monotoninë e një fasade të gjatë e të vazhduar, janë krijuar pasazhe në lartësinë e 2 kateve të cilat përkojnë edhe me akseset vizuale që lidhin sheshin tej e tej. Gjithashtu, në lartësinë e 5 kateve, disa nga blloqet zhvendosen horizontalisht, duke krijuar tarraca të shfrytëzueshme. Në skajin verior dhe atë jugor ndodhen 2 hyrjet kryesore për në shesh, nga ku në secilën prej tyre mund të shquash fundin e pikës tjetër e të perceptosh të gjithë kompleksin. Një moment tjetër i rëndësishëm është padyshim lidhja horizontale; një urë e ngritur në lartësinë e 4 kateve e cila do të realizohet
me konstruksion metalik. Fasada ndjek një ritëm të rregullt, ku shfaqen 2 nivele thellësie, të cilat diferencohen njëra me tjetrën nga materialiteti dhe ngjyra e përdorur. Kontrastet në këto dy elemente, theksojnë edhe më tepër ritmin e ndjekur në të gjithë kompleksin. Hapësira e brendshme e kompleksit të banimit, krijon mikro hapësirë të gjelbra, semi-publike. Gjysmë-fusha basketbolli, kënde lojërash për fëmijë, 2 lulishte të gjelbëruara dhe hapësira rekreative rreth tyre. Të gjitha këto janë në kuadër të mirëqenies dhe mbarëvajtjes së një komuniteti të shëndëtshëm e social, jo vetëm të rezidentëve, por edhe të shoqërisë përreth.

TR86

EN

This building has a mixed service and residential function along its 10 floors. This facility is located on “Kolë
Popa” street, near the “Ali Demi” sports fields.
The ground floor accommodates the service spaces, while the residential units start from the first floor to the
tenth floor. On the ninth and last floor, the building has successive gradations in the southern facade, which
are the result of urban conditions. These steps coincide with the verandas of the apartments. Floor spots are
regular and mostly with right angles. The residential units are adapted to the volume of the object and are of
different typologies. The facade is planned to be ventilated with ceramic tiles in gray color, which undergoes
a break at the windows, creating a play of light and shadow. A horizontal metal element creates a separation
between the floors, stylizing the facade.

AL

Objekti në fjalë ka një funksion të përzierë shërbimi dhe banimi përgjatë 10-të kateve të tij. Ky objekt është I
pozicionuar në rrugën “Kolë Popa”, pranë fushave sportive “Ali Demi”.
Kati përdhe akomodon hapësirat e shërbimit, ndërsa njësitë e banimit fillojnë në katin e parë deri në katin
e dhjetë. Në katin e nëntë dhe të fundit objekti pëson 2 shakllëzime në fasadën jugore, që vijnë si rezultat i
kondicioneve urbane. Këto shkallëzime përkojnë me verandat e apartamenteve. Njollat e kateve rezultojnë të
rregullta dhe kryesisht me kënde të drejta. Njësitë e banimit janë përshtatur me volumin e objektit dhe janë të
tipologjive të ndryshme. Fasada është parashikuar të jetë e ventiluar me pllaka qeramike në ngjyrë gri, e cila
pëson një thyerje tek dritaret, duke krijuar një lojë të dritë-hijes. Një element horizontal metalik krijon një ndarje
midis kateve duke stilizuar fasadën.

ALTURA RESIDENCE

EN
‘Altura’ is a 19 storey residential and service building in the sub-unit G24 of Tirana’s New Boulevard, near its Central Park.
The buildings’ service units are located on the ground, first, second and eleventh floor, while the rest of them are primarily housing. The residential units have different typologies and are adapted to the volume of the building. A concept applied to all of them is the implementation of a perimetral stripe in which balconies or extra interior spaces are placed, the function of which is determined by the residents. This bandage has the same dimension in every floor, but the distribution of balconies is different so as to create more options for the users to choose from.
Another element of particular importance for this building are the public spaces. The terraces of the building are designed to be used by the residents for different activities. Furthermore, the stair blocks have common balconies to enhance community interactions.
Finally, the building consists of a double facade. The first layer is a reflection of the internal organization of the apartments, while the second layer is a concrete grid that unifies the different volumes, but also places a common unit in the organization of the apartments. The service floors, also have 2 different layers on the facade, where the first is a continuous glass window while the second is a colonnade with concrete arches that joins the service floors and creates a different language from the living, while applying the same concept. Floors 2 & 11 wihch host services, are kept simple, with continuous glass facades that emphasize the volumetric varieties of the building.
AL
‘Altura’ është një objekt banimi dhe shërbimi 19 kate në nënnjësinë strukturore G24 në Bulevardin e Ri, pranë Parkut të Ri të Tiranës.
Objekti ka njësitë e shërbimit të vendosura në tre katet përdhe dhe katin e njëmbëdhjetë, ndërsa katet e tjera kanë funksion parësor banimin. Njësitë e banimit janë përshtatur me volumetrinë e objektit dhe janë të tipologjive të ndryshme. Një koncept i aplikuar në gjithë njësitë e banimit është krijimi i një fashe perimetrale, ku janë vendosur ballkonet ose hapësira të brendshme ekstra, funksionin e të cilave banorët e përcaktojnë vetë. Nga kati në kat, kjo fashë ka të njëjtin dimension, por shpërndarje të ndryshme të ballkoneve për të krijuar sa më shumë opsione apartamentesh për përdoruesit.
Një element tjetër me rëndësi të veçantë për këtë objekt, janë hapësirat publike. Taracat e ndërtesës janë projektuar për të qenë të shkrytëzueshme nga banorët. Për më tepër, blloqet e shkallëve kanë ballkone të përbashkëta për të përforcuar ndërveprimet e komunitetit.
Së fundmi, objekti përbëhet nga një dopio fasadë. Shtresa e parë është reflektim i organizimit të brendshëm të banesave, ndërsa shtresa e dytë është një grid betoni që unifikon volumetritë e ndryshme, por vendos edhe një njësi të përbashkët në ndarjet e apartamenteve. Katet e shërbimeve, gjithashtu, kanë 2 shtresa të ndryshme në fasadë, ku e para është një vetratë xhami e vazhduar ndërsa e dyta është një kolonadë me harqe betoni që bashkon katet e shërbimit si dhe krijon një gjuhë të ndryshme nga banimi, pavarësisht aplikimit të të njëjtit koncept. Katet 2 & 11 në të cilat ka shërbime, janë lënë të pastra, me fasada xhami të vazhduara që theksojnë ndarjen volumetrike të objektit.

TR_278

EN

The bulding has a mixed service and residential function along its 12 floors. Housing starts on the 2nd floor and continues up to the 11th floor, while the service is located on the ground floor and the first floor. The proposed facility is located on “Besim Imami” street. The volume of the building is seen as a clean compact volume with some fragmentation on the top floors. The fragmentation creates several terraces that break up the volume and give it a volumetric movement from the eighth floor to the top floor. This movement is done on the northern facade of the building, which is located on the back side of the street. The building on the ground floor is characterized by a passage and a colonnade from the pedestrian street side. The section of the object is 12.4 m wide and 33.4 m long. The facades have the possibility of maximum opening for lighting and ventilation with window modules varying from 1m to 3.2m. The residential floors are positioned from the second floor to the 12th floor. They accommodate a total of 37 apartments of 3+1, 2+1 and 1+1 typologies.

AL
Objekti që do të ndërtohet ka një funksion miks shërbimi dhe banimi përgjatë 12 kateve të tij. Banimi fillon ne katin 2 dhe vazhdon deri ne katin e 11, ndersa sherbimi vendoset ne katin perdhe dhe katin e pare. Objekti i propozuar ndodhet ne rrugen “Besim Imami”. Këto vende parkimi janë të llogaritura si 1 njësi për apartament plus 1 njësi per çdo 100 m2 të katit përdhe me funksion shërbim. Objekti nga ana volumetrike eshte pare si nje volum i vogel kompakt por me disa shkallezime. Keto shkallezime krijojne disa taraca qe e thyejne volumin e paster dhe i japin atij nje levizje volumetrike nga kati tete deri ne katin e fundit. Kjo levizje behet ne fasaden veriore te objektit e cila ndodhet nga ana veriore e tij. Objekti ne katin perdhe karakterizohet nga nje pasazh dhe nje kolonade ne fasaden ballore nga ana e rruges. Seksioni i objektit eshte i gjere 12.4 m dhe i gjatë 33.4m. Fasadat kanë mundësi për hapje maksimale për ndricim dhe ventilim me module dritaresh qe varijojne nga 1m ne 3.2m. Katet e banimit janë të pozicionuara nga kati i dyte deri në katin e njembedhjete. Ato akomodojnë ne total 37 apartamente të tipologjive 3+1, 2+1 dhe 1+1.

Residential Building Materia

EN

Materia Residential Building is a 12 story building located along the Transbalkan street in Vlore, Albania. The ground floor has
a bigger height and is dedicated to services and office spaces for the building. Each of the floors has 6 apartments of different
typologies. This pattern changes only on the last floor of the building which had a different and smaller footprint and is composed
for one apartment only. The composition of the floors is distributed by having the staircase and the elevator placed as a block
in the center of the plan, and apartments surrounding it.
The most distinguishing element of the building is certainly its facade. The facade is made up of prefabricated concrete elements
that are composed in a triangular composition, forming a net-like pattern that connects all three facades of the building and
surrounds it’s whole perimeter. Each apartment has it’s own balconies that are either facing the eastern or the western side of
the building. The balconies connect with each other on a continuous manner, having only a small partition which separated them.

AL

Ndërtesa Rezidenciale Materia është një ndërtesë 12 katëshe e vendosur përgjatë rrugës Transballkanike në Vlorë, Shqipëri.
Kati perdhe ka nje lartesi me te madhe dhe eshte i dedikuar per sherbime dhe ambjente zyrash per pallatin. Secili kate ka
nga 6 apartamente te tipologjive te ndryshme. Ky model ndryshon vetëm në katin e fundit të pallatit i cili kishte një gjurmë të
ndryshme dhe më të vogël dhe përmban vetëm një apartament. Përbërja e kateve shpërndahet duke vendosur si bllok në qendër
të planimetrisë shkallët dhe ashensorin dhe apartamentet që e rrethojnë atë.
Elementi më dallues i ndërtesës është padyshim fasada e saj. Fasada përbëhet nga elementë të parafabrikuar të betonit, të
vendosur ne menyre trekëndore, duke formuar një model në formë rrjete që lidh të tre fasadat e ndërtesës dhe rrethon të gjithë
perimetrin e saj. Secili apartament ka ballkonet e tij që kanë pamje nga ana lindore ose perëndimore e ndërtesës. Balonet lidhen
me njëri-tjetrin në mënyrë të vazhdueshme, duke pasur vetëm një ndarje të vogël që i vecon.

The Nest Residence

EN

The Nest Residence has a mixed service and residential function along its eight floors. This facility is located on “Sali Nivica” street, behind the Museum of Natural Sciences.
The ground floor accommodates the service spaces, while the residential units start from the first floor to the seventh floor.
The object has a volume characterized by successive gradations, created as a result of urban planning rules. These steps coincide with the verandas of the apartments. Floor spots are regular and mostly with right angles. The residential units are adapted to the volume of the object and are of different typologies.
The main material used in the facade is brick. The entire facade is covered with 12 cm wide bricks. At certain moments, to keep the rhythm of the openings, but in the inability of the internal function to have openings, bricks were used as an architectural element. In these areas of the facade, it protrudes 3 cm according to a certain rhythm, creating areas with relief and shading. Used in this way, the brick becomes an architectural element that not only complements, but also distinguishes the building from its context.

AL

The Nest Residence ka një funksion te perzier shërbimi dhe banimi përgjatë tetë kateve të tij. Ky objekt është I pozicionuar në rrugën “Sali Nivica”, pas Muzeut të Shkencave të Natyrës.
Kati përdhe akomodon hapësirat e shërbimit, ndërsa njësitë e banimit fillojnë në katin e parë deri në katin e shtatë.
Objekti ka një volum të karakterizuar nga shkallëzime të njëpasnjëshme, të krijuara si pasojë e rregullave urbanistike. Këto shkallëzime përkojnë me verandat e apartamenteve. Njollat e kateve rezultojnë të rregullta dhe kryesisht me kënde të drejta. Njësitë e banimit janë përshtatur me volumin e objektit dhe janë të tipologjive të ndryshme.
Materiali kryesor i përdorur në fasadë është tulla. E gjithë fasada vishet me tullë me gjerësi 12 cm. Në momente të caktuara, për të mbajtur ritmin e hapjeve, por në pamundësi të funksionit të brendshëm për të pasur hapje, është përdorur tulla si element arkitektonik. Në këto zona të fasadës ajo vendoset e dalë 3 cm sipas nje ritmi te caktuar duke krijuar zona me rilief dhe hijezim. E përdorur në këtë mënyrë, tulla shndërrohet në një element arkitektonik që jo vetëm plotëson, por edhe e dallon ndërtesësn nga konteksti.

Nikola Tower

EN

‘Nikola Tower’ is a 15 storey residential and service building, located on Nikolla Tupe street, in Tirana. The buildings service units are
located on the first 3 floors, while the rest of the buildings function is housing. The housing units consist on a combination between
standard apartments (of 3+1, 2+1, and 1+1 typologies) with more spacious apartments and a duplex on the last two floors.
What makes this project special is its materiality. The exterior of the building will be constructed with the “rammed earth” technique
consisting on a framework filled with different layers of damp earth, which typically includes a mixture of selected aggregates. After the
first layer is added, it is compressed into around half its original volume. This process is repeated until the frame is filled and after its
removal it forms a compact structure of different earth tones texture.
The volume is compact and characterized by clean geometric shapes. Alongside the first 3 floors the volume inclines inward creating an
upside down trapezoidal shaped volume. By this concept, it not only becomes possible to highlight exteriorly the change of functions
on the interior but also the space created on the ground floor due to the inclination makes the building more inviting.

AL

‘Nikola Tower’ është një objekt banimi dhe shërbimi 15 kate mbi tokë dhe 2 nëntokë, me vendndodhje në rrugën Nikolla Tupe,
Tiranë. Njësitë e shërbimit janë të vendosura në 3 katet e para ndërsa pjesa tjeter është në funksion të banimit, i cili nderthuret midis
apartamenteve tip (te tipologjive 3+1, 2+1, dhe 1+1) me apartamente me te bollshme dhe nje dupleks ne dy katet e fundit.
Ajo që e bën të veçantë këtë projekt është materialiteti. Eksterieri i objektit do të realizohet me teknikën “rammed earth” e cila
nënkupton ndërtimin me anë të përzierjes së agregateve të zgjedhura të cilat pasi derdhen dhe ngjeshen në vënd sipas formës së
diktuar, formojnë një strukturë të qëndrueshme e cila pas tharjes shfaqet me nuanca të ndryshme. Kjo është një teknikë e vjetër në
thelb por sot vjen e përshtatur me metodat e avancuara të ndërtimit.
Për sa i përket volumetrisë, volumi është kompakt dhe karakterizohet nga forma të pastra gjeometrike. Reduktimi i gjurmës në mënyrë
graduale në 3 katet e para rezulton në inklinimin e objektit përgjatë njësive të sherbimit. Në këtë mënyrë bëhet i mundur evidentimi
në fasadë i ndryshimit të funksioneve në interier, gjithashtu hapësira e krijuar në katin përdhe për shkak të tërheqjes e bën objektin
me ftues.

HOTEL, RRADHIME

EN

This project is a proposal for a hotel in Rradhime consisting of 6 floors. In the southern facade that we see
from the beach, we can read all six floors, but if we see it from the street on the northern facade, from where
the main access is made, the object is perceived as 3 floors, due to the slope of the terrain that hides a part of
the two lower floors. The ground floor in relation to the beach is used for the functions of the bar – restaurant,
spa, training area, and service areas that are part of the hotel. The other floor, which has an opaque facade in
relation to the beach, is used only for parking, and is accessed by a ramp that starts from the upper floor that
has access from the street. The ground floor in relation to the street is also the floor of the main access, where the
functions of the reception, the waiting area and an indoor and outdoor coffee bar are located. What is more
striking about the building is the volume of the coffee bar, which is directed at an angle to the west in relation
to the rest of the building, and appears as a suspended volume. The rooms are distributed on the second and
third floor of the building, where we find the same typology of rooms, except for the rooms located at the end
of the building, which gain more surface area. Each of the rooms has a small balcony facing the beach.

AL

Ky projekt eshte nje propozim per nje hotel ne Rradhime i perbere nga 6 kate. Ne faaden jugore qe sheh
nga plazhi objekti shfaqet me 6 kate, por nese e shohim nga rruga, nga ku behet dhe aksesi kryesor, objekti
perceptohet si 3 kat, per shkak te pjerresise se terrenit qe fsheh nje pjese te dy kateve te poshtme. Kati perdhe
ne lidhje me plazhin shfrytezohet per funksionet e bar – restorant, spa, hapsire stervitje, dhe hapsira sherbimi
qe jane ne funksion te hotelit. Kati i seperm, i cili ka nje fasade opake ne lidhje me plazhin, eshte i shfrytezuar
vetem per parkime, dhe aksesohet me ane te nje rampe e cila nis nga kati i siperm qe ka akses nga rruga. Kati
perdhe ne lidhje me rrugen eshte gjithashtu kati nga ku behet aksesi kryesor per ne hotel, ku jane vendosur
funksionet e recepsionit, hapsires se pritjes dhe nje bar-kafe e brendshme dhe e jashtme. Cfare bie ne sy me
teper tek objekti eshte volumi i bar kafese i cili eshte i drejtuar me nje kend per nga ana perendimore ne raport
me pjesen tjeter te objektit, dhe del si volum konsol duke dhene idene sikur qendron pezull siper dy kateve te
dukshme nga plazhi. Dhomat shperndahen ne katin e dyte dhe te trete te objektit, ku gjejme tipologji te njejte
te dhomave, pervec dhomave qe ndodhet ne anet fundore te objektit te cilat fitojne me shume siperfaqe. Secila
nga dhomat ka nje hapire verande te vogel drejtuar nga plazhi.

Flat Iron Tirana

EN

The proposed building is an eleven story mixed use typology building. The residential units are proposed from the
4th to the 11th floor, while from the ground floor to the fourth floor we have proposed sevice units and office uses.
There are 3 undergound floors in total, accessible through a car elevator by car, and an elevator and staircase for
the vertical distribution. The volume’s property line is what defines it’s unique volume of a triangular shape. We
have rounded the otherwise sharp edges of the building to soften its visual impact from both the outside and the
inside. The volume had 3 facades, with the longest one being 42 meters looking over the New Cetral Park of the
Boulevard, while the other two facades are paralel to the propoerty line and look onto the northern and western
sides. On the last floor there is a retraction of the volume, which creates an uninterrupted terrace for the units of
this floor.

AL

Objekti që do të ndërtohet ka një funksion miks banimi dhe shërbimesh përgjatë njëmbëdhjetë kateve të tij. Banimi
do të shtrihet në katet 4 deri në 11, ndërsa shërbime nga kati 1 deri ne katin 4. Katet nentoke do te jene 3.
Aksesimi I automjeteve do te behet nepermjet ashensorit te automjeteve ndersa I njerezve do te kryhen nepermjet
shkalleve dhe ashensorit qe shkon deri ne katin -3. Kati përdhe ofron hapësirat e shërbimit dhe hyrjen për banorët.
Qarkullimi vertikal ndodh përmes shkallëve dhe ashensorit. Objekti si volum ngrihet nga nje gjurme trekendore,
cepat e të cilit janë rrumbullakosur per te zbutur impaktin vizual te ketij volumi te mprehte. Ndarjet e hapesirave
ne kateve rezultojne të rregullta dhe kryesisht me kënde të drejta. Volumi ka një shtrirje rreth 42 meter në brinjën
më të gjatë të gjurmes trekëndore, fasade e cila shikon drejt jug-lindjes dhe shikon direkt mbi parkun qendror te
Bulevardin te Ri. Dy faqet e tjera të volumit shkojne paralel me vijen e ndërtimit te dy rrugëve të propozuara në
masterplanin e Bulevardit të Ri. Keto dy fasada shikojnë ne veri dhe ne perëndim. Në katin e fundit, ka nje terheqje
ne faqen veriore dhe perëndimore. Këto tërheqje mundësojnë krijimin e tarracave në funksion të apartamenteve
të pozicionuara në këtë kat.

‘‘E’’ RESIDENCE

EN

‘‘E’’ RESIDENCE is an object located on “Zenel Bastari” street. The building has a mixed service and residential function along its nine floors. Housing starts from the first floor to the eighth floor, while the service is located on the ground floor. In volumetric, the object is thought of as a composition of five smaller objects, among which three are located in the vertical direction in the square and the other two in the horizontal direction. This placement makes it possible to create squares and recreational spaces at the back of the building. In the northern and southern facades, this volumetric movement is very legible because, in addition to the height of the volumes, we also find the use of materials with different colors. In order to create a shelter on the front facade of the building, Is been created a two-meter extension on the ground floor.
The facade of the building is proposed to be covered with red and black bricks. Through the color of the materials, the volumes will be emphasized even more from each other. All the facades are illuminated with window openings of maximum height and with transparent glass. The apartments all have access to the loggias, which are equipped with black metal railings. This rail is used wherever there are openable windows as a safety element. The ground floor, having a service function, will be treated with transparent glass windows.

AL

REZIDENCA ‘‘E’’ është një objekt I pozicionuar në rrugën “Zenel Bastari”. Objekti ka një funksion të përzier shërbimi dhe banimi përgjatë nëntë kateve të tij. Banimi fillon në katin e parë deri në katin e tetë, ndërsa shërbimi vendoset në katin përdhe . Në volumetri objekti është menduar si një kompozim i pesë objekteve më të vogla ndër të cilat tre janë të vendosur në drejtimin vertikal në shesh dhe dy të tjerë në drejtimin horizontal. Kjo vendosje bën të mundur krijimin e shesheve dhe hapsirave rekreative në pjesën e pasme të objektit. Në fasadën veriore dhe jugore kjo lëvizje volumetrike është tepër e lexueshme sepse përvec lartësisë së volumeve gjejmë dhe përdorimin e materialeve me ngjyra të ndryshme. Për të krijuar një strehë në fasadën e përparme të objektit është krijuar një tërheqje e katit përdhe me dy metër. Fasada e objektit është propozuar veshje tulle të kuqe dhe të zezë. Nëpërmjet ngjyrës së materialeve do të theksohen edhe më shumë
volumet nga njëri- tjetri.
Të gjitha fasadat janë të ndricuara me hapje vetratash me lartësi maksimale dhe me xham transparent. Apartamentet kanë të gjithë dalje në llozha të cilat janë të pajisura me korimano metalike ngjyrë të zezë. Kjo korimano përdoret kudo
ku ka vetrata të hapshme si element sigurie. Kati përdhe duke pasur funskion shërbimin do të trajtohet I gjithi me vetrata xhami transparente.