-1
archive,tax-portfolio_category,term-working,term-271,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

AUTOPASION

EN

The challenge in designing this industrial complex lies in combining different functions like showroom, office and storage, creating a well-connected urban façade with the existing context. The project extends along the important road axis, the Tirana-Durrës highway, and is the first space of this nature for the investor.
Conceptually, the building consists of 5 volumes as a result of functional division in the object. The showroom is positioned on the main façade as the highest and the most transparent volume, while the 4 objects come immediately after it, lower and more opaque.
There are 2 treatments in the conception of the facade. The volume on the main façade has a more monumental dimension than the rest of the building, due to the direct impact it has from the road axis. The use of transparent glass and elegant structures with metal elements prevails. Meanwhile, in other facades, prefabricated concrete panels dominate, fragmented with longitudinal windows which vary in width. Their combination is random and follows only one rule, that of the continuity of the rhythm of the panels in verticality.

AL

Sfida në projektimin e këtij kompleksi industrial qëndron në ndërthurjen e funksioneve të ndryshme si showroom, zyra dhe magazimin, duke krijuar një fasadë urbane të mirë-lidhur me kontekstin ekzistues. Projekti shtrihet përgjatë aksit të rëndësishëm rrugor, autostradës Tiranë-Durrës, dhe është hapësira e parë e kësaj natyre për investitorin.
Në koncept, volumi në tërësi përbëhet nga 5 volume si rrjedhojë e ndarjes funksionale në objektit. Showroom-i është pozicionuar në fasadën kryesore si volum më i larte dhe më transparent, ndërkohë që 4 objektet vijnë menjëherë pas tij, më të ulet dhe më opak.
Dallohen 2 trajtime në konceptimin e fasadës. Volumi në fasadën kryesore ka dimension më monumental se pjesa tjetër e objektit, si pasojë e impaktit direkt që ka nga aksi rrugor. Mbizotëron përdorimi i xhamit transparent dhe struktura elegante me elementë metalike. Ndërkohë, në fasadat e tjera, dominojnë panelet e parapergatitura prej betoni, të fragmetuara me dritare gjatësore të cilat variojnë në gjerësi. Kombinimi i tyre është rastësor dhe ndjek vetëm një rregull, atë të vazhdimësise së ritmit të paneleve në vertikalitet.

ROUND CORNER

EN

‘Round Corner’ is a mixed-function establishment which will be located in Tirana’s New Boulevard. The building has an open plan as it is demanded to keep the functionality flexible. The structural columns are placed in such a way that maximizes the parking spots as well as provide various functional options (service units on the ground floor and office spaces, housing modules or hotel rooms in the other storeys).The building envelope emphasizes the aim to keep it it flexible, as it is a continuous glass facade with balconies that are attached to it. The structural columns are placed in a distance from the facade. Furthermore, it was required a continuum between this building and the one right next to it, which was achieved by adapting the railings to the heights of the different sections of the glass-concrete facade of the existing establishment. The building has one  underground level for parking spaces which is accessed by an automobile elevator on the ground floor on the north facade. The entrance for its inhabitants is on the west side, while the ground floor is accessed on the west and south side, which are near the main streets.

AL

‘Round Corner’ është një ndërtesë me funksione mikse, e cila do të vendoset në Bulevardin e Ri të Tiranës. Ndërtesa ka një plan të hapur për të mbajtur funksionalitetin fleksibël. Kolonat strukturore vendosen në një mënyrë të tillë që maksimizon vendet e parkimit, si dhe ofrojnë mundësi të ndryshme për organizimin funksional (njësi shërbimi në katin e parë dhe hapësira zyrash, rezidenciale ose hoteleri në katet e tjera). Fasada e ndërtesës thekson qëllimin për ta mbajtur atë fleksibël, pasi është një fasadë xhami e vazhduar me ballkone që i janë bashkangjitur. Kolonat strukturore vendosen në distancë nga perimetri i ndërtesës. Për më tepër, është realizuar një vazhdimësi ndërmjet kësaj ndërtese dhe atë pranë saj, e cila u arrit duke përshtatur parapetin me lartësitë e seksioneve të ndryshme të fasadës prej betoni & xhami të ndërtesës ekzistuese. Ndërtesa ka një kat nëntokë për vende parkimi, e cila aksesohet nga një ashensor për automjete në katin përdhe, në fasadën veriore. Hyrja për banorët është në anën perëndimore, ndërsa kati përdhe aksesohet përgjatë rrugëve kryesore në anën jugore dhe perëndimore.

MUNICIPALITY OF KAMZA

EN
Kamëz Municipality will be the newest important institution that will move from its current location to the center of Valias. The object has a semi-arched longitudinal shape, which stretches along the pavement. The main focus of the design is closely related to meeting the needs of the institution itself, reaching the optimization of all necessary facilities. In addition to them, the creation of common and open spaces for the public are a key element that has influenced the access to the main spaces and facades of the building. The main entrances are located in a central volume higher than the rest of the building. In this volume, transparency prevails both on the front facade and on the one facing the park. The main lobby has a double height, fragmenting the building into 2 halves, which are connected between them via a bridge along the main atrium. Another characteristic of the building is the breaks in the facade that create pockets, in which the presence of external spaces is extended. These pockets are designed both for the placement of greenery and to highlight the main and secondary entrances of the facility.
AL
Bashkia Kamëz do të jetë institucioni më i ri i rëndësishëm që do të zhvendoset nga vendndodhja aktuale drejt qendrës së Valiasit. Objekti ka një formë gjatësore gjysmë harkore, i cili shtrihet përgjatë trotuarit. Fokusi kryesor i projektimit lidhet ngushtë me plotësimin e nevojave të vetë institucionit duke arritur në optimizimin e të gjitha ambienteve të nevojshme. Krahas tyre, krijimi i hapësirave të përbashkëta dhe të hapura për publikun janë një element kyç që ka ndikuar në qasjen e hapësirave dhe fasadave kryesore të objektit. Hyrjet kryesore janë të vendosura në një volum qëndror më të lartë se pjesa tjetër e ndërtesës. Në kë volum mbizotëron transparenca si në fasadën ballore ashtu edhe në atë drejtuar nga parku. Holli kryesor ka dopio lartësi duke e fragmetarizuar objektin në 2 gjysma, të cilat lidhen mes tyre nëpërmjet një ure përgjatë atriumit kryesor. Një karakteristikë tjetër e ndërtesës janë thyerjet në fasadë që krijojnë xhepa, tek të cilat zgjatet prania e hapësirave të jashtme. Këto xhepa janë krijuar si për vendosjen e gjelberimit, ashtu edhe për të evidentuar hyrjet kryesore dhe dytësore të objektit.

Industrial Warehouse

The Industrial Warehouse will be build in the industrial area of Tirana, where we can find many objects of the same typology. The project will be part of the urban context of the site. This project aims to include all the guidelines given for this kind of buildings, ending with an object that is in the same time visually comfortable and functional.

  The main facade has a continuous layout where windows and building shell make the difference. This shell wraps the building as a second layer only in the first floor and it is composed from red terracotta bricks, alternating their position and creating a semi-transparent grid, which lets the light in in a very interesting way, acting at the same time as a shadier for the interior.

Embassy of the Netherlands

EN

This renovation project of the Embassy of the Netherlands in Tirana focuses on its former consular section – a one floor building that connects to the main building of the Embassy. The function of this building will be to host visitors, engage in lectures, seminars, trainings, and be a working space for Embassy staff. It has two main meeting rooms, and three offices. One of the main characteristics of this renovation is the redesign of the corridor that connects the main building with this section, and does the distribution of the spaces within the building. For the renovation, all interiors walls are to be demolished, for a new design of the interior spaces to take place. All the areas are semi-transparent because at least one of the separating walls of the spaces is made of double glazed glass. The remaining new partitions, beside from the glass, are insulated gypsum walls. The proposal includes the distribution of the new offices, the capacity estimation, the new furnishing and materializing, and the electrical and heating systems.

AL

Ky projekt rinovimi në Ambasadën Hollandeze në Tiranë do t’i nënshtrohet një rinovimi duke u përqëndruar në ish-seksionin konsullor, një ndërtesë një katëshe që lidhet me ndërtesën kryesore të Ambasadës. Funksioni i kësaj ndërtese do të jetë të presë vizitorë, të mbahen leksione, seminare, trajnime, si dhe të ketë hapësira pune për stafin e Ambasadës. Ajo ka dy salla takimesh kryesore dhe tre zyra për stafin. Një nga karakteristikat kryesore të këtij rinovimi është ridizajni i korridorit që lidh ndërtesën kryesore me këtë seksion, dhe bën shpërndarjen e hapësirave brenda ndërtesës. Për rinovimin do të prishen të gjitha muret e brendshme, për të bërë një dizajn të ri të hapësirave. Të gjitha zonat janë gjysmë transparente sepse të paktën një nga muret ndarëse të hapësirave është prej xhami, me xham të dyfishtë. Ndarjet e tjera, përveç xhamit, janë muret e izoluara të gipsit. Propozimi përfshin shpërndarjen e zyrave të reja, vlerësimin e kapacitetit, arredimin dhe materializimin e ri, dhe propozimet për sistemet e reja elektrike.

soupreme court and school of magistrate

TEAM COMPOSITION
International Team
ALN | ARCHITEKTURBÜROLEINHÄUPL + NEUBER GMBH
Markus Neuber architect& civil engineering
Paul Rapp civil engineering &cost estimator
Katharina Riedl andscape architect
Valentina Damian architect& urban designer
Klaus Köstler architect& urban designer
Peter Naumburg architect & Fire protection planner
Petrit Pasha architect& urban designerStefano Baldon architect& urban designer
Stefania Di Pisa architect& energy consultant
Local Team
STUDIOARCH4
Gjergji Dushniku architect& urban designer
Klaudjo Cari architect& urban designer
Rezart Struga architect& urban designer
Lorin Cekrezi architect& urban designer
Arnisa Kryeziu architect& heritage specialist
Renis Batalli architect& urban designer
Felissia Veliu architect& urban designer
Samaela Lala architect& urban designer

 

INTRODUCTION

Among public buildings, courthouse facilities represent a unique and interesting building type: on one hand, for a large portion of the society they present a point of contact with the government, especially the judicial system, and as such, in the eyes of the public, courthouse facilities have a great symbolic value where they represents justice, fairness, and equality among members of the society, which means that the architecture and design of courthouse buildings is charged with meaning and symbolic values.
Accordingly, courthouse buildings have varying architectural styles depending on the subjective interpretation of the designer/s of the aesthetics associated with the values mentioned above as well as the aesthetics of the community for which the courthouse is being designed for and the judicial staff that is involved in the design process.
On the other hand, courthouses facilities adhere to a strong and explicit functional program that maintains certain relations and rules; typically conceived and designed as “sorting machines”, courthouses exhibit very clear and distinct patterns of circulation as well as clearly defined functional zones and spaces associated with these circulation networks.
Thus, courthouse facilities are “strong program” buildings i.e. “buildings where most of what happens is specified by explicit or tacit rules, and built into the spatial structure of the building.” (Hillier, Hanson & Peponis, 1984, p. 69). Furthermore, Hillier (1996) noted that buildings of a culturally defined functional type e.g. courthouses in specific time and space tend to have common spatial properties in the way different functions are spatialized.
Accordingly, it can be argued that despite the fact courthouse facilities vary to a great extent in their size, complexity, form and configuration, and architectural style, that underlying the designs of many contemporary courthouse facilities, there are well formulated functional1 structures and patterns that have a formal configuration especially in the design of courtroom floors that are shared among a population of courthouses, and that there is a finite set of these functional structures/patterns that underlie the design of many courtroom floor in courthouse buildings.

WHAT IS THE SUPREME COURT? HISTORICAL BACKGRUOND
The Supreme Court, based in Tirana, is the highest judicial authority in the Republic of Albania. Its main mission is to examine the request of the parties, the decisions of the courts of lower instances. It is important in the design of the building to understand how the Supreme Court is organized and which are its functions. The Supreme Court is represented by its chairman , who is assisted by counselors and support staff.
The Supreme Court is held in two Colleges (criminal and civil), who try appeals for judicial matters according to the rules laid down in the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure. Besides trial Colleges (criminal and civil), the Supreme Court judges are part of the United Colleges, which means that the panel of judges composed of all judges of both Chambers. Judges of the High Court are supported by their legal aid. They can have up to two such, who select themselves among lawyers who meet the legal requirements to be named a judge of the Court of First Instance or the Court of Appeal.

THEORITICAL APPROACH
Access, transparency, exposure, clarity of organization, lighting, and inclusion are
six different ways, which have been used by Architects in creating new courts.
Design strategies related to public entry point and the facade can be observed in comparison
with other strategies range. More specifically, articulation entry, entry-glance, and the
creation of inviting entry, along with ensuring transparency inside-out, are the most frequently
used strategies.
Other groupings include internal strategies (organizational clarity, illumination and inclusion as transparency), and external strategies (exposure, transparency). Interaction strategies also need to be defined and well-developed. For example, discussions on the articulation of entry are very detailed and specific. There are many references to a central atrium space or functional separation serving as agents of the organization.
The same can be said about the lighting and in a lesser extent for inclusion.
Overall, cooperation strategies should be defined and well-developed compared with the
strategies of internal or external. More specifically, all three interpretations of transparency and entry strategies related to design (articulation of entry, the entry visible and inviting entrance) seems to be in the details.
Reducing the impact of imposing security at ports of entry is probably easier.
Safety affects the provision of numerous traffic. The design of the court building is in the
design flow, where public employee’s roads are allocated for security reasons. Design of
multiple rotations to the public in such a scenario probably proves to be a very challenging
task.
Cof public officials / social and celebrations in a security situation could prove to
be a major area of conflict. Only an internal strategy that seems to have less conflict, is
in the field of transparency as lighting. So it appears that some strategies that are more
developed and detailed, are where designers experience a relatively conflict-free environment
decision. Less implemented strategy should be those who experience conflict
with security or economic considerations. In contemporary architecture, one will witness a
growing focus on cooperation strategies,
and in a lesser extent in the interior and external strategies to the courthouse.
Design of access points, inviting the public, extended the area with glass facade and roofs, will probably constitute the main point of departure from the designs of the previous courthouses.
Due to social, political, economic and technological factors , public areas has been changing. Public and governmental buildings are going through changes, to maintain the level of interaction of the elected government of a democratic society. Opening a relatively new construct, should represent the great momentum that difference.
Connectivity between spaces is a fundamental property of Court buildings and
thus plays a key role in functionality and working properly the court system. We draw a distinction between visual connections, and paths that connect the physical movement of persons. Visual connections are necessary for orientation, and for creating a coherent picture of a building setting. Nevertheless, because they do not always coincide with paths and roads. The interdependence between visual connections and paths is highly complex, and will be treated in building with unity.
Supreme Court hast to work properly between Public and semi-Public space, the itself
cases and the story behind the idea of justice has to be open and clear in front of society
– the border between the inside and outside has to be invisible. Same rules have to
be implemented also for interior spaces in order to have proper connectivity and smooth
movement.

TYPOLOGIES STUDY

In the case of many institutional buildings, such as courts, program and functional requirements represent the basic elements that will influence the spatial layout of the building and in its final form. Thus, a way to study the courts is to identify functional structures in judicial floors, which will affect the shape and layout of the court through the development of an analytical typology.
The purpose of the analysis is to identify these functional structures that underlie the contemporary design in many courts, and their spatial implications and, through this, to derive conclusions about the similarities and commonalities between them, and to place them as functional prototypes.
This research is based on functional structures, based on which it is concluded that should be analyzed two main floors prototypes court type. These can be identified by their geometric configuration, central and linear. This based on the functional structures that are found.
The purpose of the analytical typology is not to reproduce existing buildings, but to identify the key components or elements of buildings, and describe these together in an overall composition. Typology in the case of this research is based on practical and functional considerations and not in a formal, although they are closely related.
In order to approach the functioning of the court more, we should understand it as organized
functional system. This understanding is best done through charts and diagrams, which explicitly present the court functions and their relationships. After analyzing the different floors plans, they can be grouped into two main first prototypes by their configuration. The essential difference between these two prototypes depends on the location of public space, ie. whether it is centralized between courtrooms and accessed from both sides, or if it is located on the outskirts of configuration and access to courtrooms are only one side of the public space.

A. Central typologies
In this prototype, the courtroom floor has a central public space in courtrooms on either side of the central space and limited areas, or private, in the suburbs. In this prototype, public circulation is concentrated in the center of a rectangular shape. Four courtrooms
are located in the public area. Private or restricted circulation of linking different parts of the court limited: suites of judges, jury deliberation, support the court and the courtroom, along with limited vertical circulation.
B. Linear typologies
In this configuration, public space is linear and is found on one side of the configuration, and courtrooms determine its internal sides. It takes the form of a linear corridor / connector courtroom, deciding between public area and restricted area. In this prototype, the movement takes a linear model in both public and restricted areas.

In the case of criminal courtrooms, three separate and distinct entry points should be provided;
a single public entry point from the public zone, a restricted or private entry point for the judicial
officers, court personnel through one or two entry points from the restricted circulation system, and
a secured entry point for defendants in custody from the secure circulation system. Usually a wooden
railing in a manner that controls movement of the public separates the spectator area and
the litigation area.
According to the guidelines, these functions i.e. chambers, support staff workstations, reception
area, research attorney offices and conference rooms should be clustered or grouped together
along with their services for the better functional and technical reasons. In some cases, all these
functions may be in a single room, in others, they may be clustered on the same floor or on
separate floors- shortcomings of such clustering may require a small robbing area and a
conference room adjacent to each courtroom on courtroom floors, and in some other ones some
functions may not be provided at all.

CONCEPT

– Restoring the historical layer
– Different private / public layers
– Connection court / magistrate school
– Sustainability / sensibility towards nature
Restoring the historical layer
A very important part of our vision consist in preserving the historical layer of the excising
structure, restoring it where it is needed . The intervention will happen just in the interior
part of the building with different ways of organizing the existing space, accommodating
the new layout of the juridical administration.
Different private / public layers
One of the approaches consists in the separation and the connection of public and private, allowing the public to penetrate into the building (the principle of transparency and openness for the citizens), but also giving to the administration and to the school the needed privacy. The structure is divided into private (administration, offices, archives), interface (courtrooms) and public. Part of the public space are the open parks (greenery), waiting areas, canteens etc. The access and the movement is organized in order to provide this division of private/
public, achieving also the required security of the judges/defendants.

Connection court / magistrate school
The magistrate school is a new addition near the Supreme Court and its functions are
connected with the court, functioning as cooperating structures. The judges of the supreme court will provide their expertise, their knowledge and help for the new students of the magistrate school, meanwhile the new judges will help and work as assistance for the collegiums of judges. That’s why the two functions are positioned near each other and are connected. Also, the juridical administration can use the functions (canteen, library, auditorium) of the magistrate school.
Sustainability / sensibility towards nature
We are very sensitive towards nature and want to preserve the green elements of the area. The existing structure and park area are preserved, and the new building will be implemented semi-underground. The upper part of the new courtrooms will be covered in trees and greenery , allowing the light to enter the building, but having a low impact in nature. The light will enter through the patios, and the courtrooms will have artificial light and ventilation. This semi-underground structure is possible using the inclination of the terrain.

Supreme court administation
The existing building will be restored and all the administrative functions, juridical body offices, head of the supreme court,etc will be accomodated into this building.
Two upper floors will serve as offices for the juridical body, allowing them more privacy from the public eye.
The groung floor will accomodate the more public functions such as reception, library, waiting areas etc.
Meanwhile the undergroung floor will serve for the archive, security sector, etc, bur also as a connection for the administrative building with the new court rooms.
The building is a second category monument, so we will preserve the ouside building, bur there will be changes in the inside to distribute all the functions
Magistrate school
It was impossible to accomodate all the required functions in the existing building, so we are adding an addition , that will serve as a more open and public building with conference rooms, canteen, library etc/
The existig building will serve as a space for the students, with classes, workshop rooms, study rooms etc. The two building are connected with brigdes with each other.
In order to give more importance to the monumental building, also considering the fact that the building is in the middle of the park, we wanted to “hide” the new construction, so we are creating this iillusion with the facade: glass facade that is reflecting the surroundings.
Court rooms
According to the requirements, we are adding four different types of court rooms: civil, penal, administrative united college
The penal court room requires high level of security, so we provided every necessary element such as separate entrances, high control, isolation rooms etc.
The distribution of the entrances/fluxes is in such way that the administration/judges will never have direct contact with the public or the criminals.
We decided to build the court rooms underground, being in such way less invasive in the surrounding nature, but providing very nice waiting areas for the public.
Light is a very important element, allowing natural lighting inside the courts and giving the impression of something very monumental/ intimidating, the feeling that you have to create inside a court room

The project can be seen as three different elements that work together:
1. The reconstruction of the existing building – Accomodating the administrative / jurors functions
2. The reconstruction / building of the extension in the magistrate school
3. The construction of the court rooms as undergroung spaces

Tirana West Park

The project takes place in a new polarity of the city of Tirana. A strategic area and with very good access but not exploiting its potential yet. This project idea
aims to create a neighborhood, with all the qualities that one should have. A neighborhood which is attractive to the city through the businesses in it, but also a neighborhood for its quality of life.

A new neighborhood finds it difficult to create the urban mix and ingredients. This project is about different uses rather than monostructure, it is about heterogeneous groups that will use it rather than
homogeneity, has to do with the diversity of functions, structures in it, spaces for the community etc, because in the end the residents and future users will be different. The size of the complex gives us the opportunity to create a neighborhood that is adapted,changed, conceived such that it is not necessary to choose social groups. economic or primary functions, but integrates them all together for what will be a polarity, a new identity, a new neighborhood of Tirana.

USLUGA GATE TIRANA

EN

Usluga Gate Tirana is a building with mixed functions, located in Tirana’s New Boulevard. The upper floors will host several services, while the two underground storeys will be used for parking.
The volume of the building diminishes twice, creating two terraces in the north and west facade. These terraces will encourage social interraction between the users of the spaces. The stair block and elevator are on the east side.
Plans are open, in order to enable flexibility in functions. The façade is simple, with high windows that go from floor to ceiling. Some of these units can be opened and some not. The facade cladding is etalbond.

AL

Usluga Gate Tirana është një ndërtesë me funksione mikse, në Bulevardin e Ri. Shpërndarja e aktiviteteve është e tillë që 2 katet nëntokë janë parkim, dhe katet mbi tokë do jenë shërbime të ndryshme.
Volumetria e objektit shkallëzohet çdo 2 kate duke ofruar ballkone të mëdha të cilat do shërbejnë si hapësira që stimulojnë ndërveprimin social. Blloku i shkallëve dhe ashensorit janë në faqen lindore.
Planimetritë janë të hapura, në mënyrë që të mundësojnë fleksibilitet në funksione. Fasada është e pastër, me çarje që shkojnë nga dyshemeja në tavan. Disa prej tyre janë të hapshme dhe disa jo. Veshja e fasadës është bërë me etalbond.

DENTAL CLINIC

EN

The clinic has an area of about 52 m². In this space are organized 2 rooms each with a work station, a sterilization
room, which is accessible from each of the working spaces, a service room, a toilet, and a reception with the waiting
area.
The work rooms are positioned in the brightest parts of the space, near the large windows, while the other rooms are
organized in the other parts of the space. The lighting is abundant in all the rooms, thanks to the large windows on
the facade and due to the use of barrisol lighting on the entire surface of the ceiling, as a form of artificial lighting.
The spaces are separated from each other by frosted glass, which allows light to enter, but in the meantime prevents
full visual contact.
The dominant color in the interior is white, in accordance with the typology. The wood texture is used to create contrast with the white background, giving character to the space

AL

Klinika ka një sipërfaqe rreth 52 m². Në këtë hapësirë janë organizuar 2 ambjente me nga një post pune, një dhomë sterilizimi që aksesohet nga secila prej hapësirave të punës, një hapësirë ndihmëse, tualeti si dhe recepsioni me zonën e pritjes.
Dhomat e punës janë pozicionuar në pjesët më të ndriçuara të hapësirës, pranë dritareve të mëdha, ndërkohë që ambjentet e tjera janë organizuar më në thellësi të planimetrisë. Ndriçimi është i bollshëm në të gjitha ambjentet, falë dritareve të mëdha në fasadë si dhe për shkak të përdorimit të barisolit në gjithë sipërfaqen e tavanit, si formë e ndriçimit artificial. Ambjentet ndahen nga njëri tjetri nëpërmjet xhamit të bombarduar, që lejon futjen e dritës, por ndërkohë pengon një kontakt të plotë vizual.
Ngjyra dominuese në interier është e bardha, në përshtatje dhe me tipologjinë e hapësirës.  Tekstura e drurit, është përdorur për të krijuar kontrast me sfondin e bardhë, duke i dhënë karakter hapësirës.

Business Incubator

This business incubator hosts two main functions within itself. The east side of the building is a warehouse while the west side houses the offices into a 3 storey building.

The particular shape of the offices has been generated through a modularity concept based on the present and future uses of the building. Flexibility of spaces has been a major concern in the design process. All areas of the building allow different functions to be accommodated within different units.

The structural frame follows the same modularity logic which is in tern reflected in the main facade through a grid concept of masses and voids. This concept is also perceived in the floor plans, where the ratio between internal and external spaces is altered through the facade grid. This creates micro situations of various usages.

The total area amounts to 9075 m2. The total built area is 4306 m2. The building has a East-West orientation  and is positioned in the middle of the enclosed site thus allowing for an ample parking space for small vehicles on the western side and parking for bigger trucks on the eastern side.