-1
archive,tax-portfolio_category,term-living,term-272,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Embassy Residences

The Embassy Residence located in the heart of Tirana comprises a number of luxury apartments ranging from two to four bedrooms. The ground floor houses a restaurant and a retail area as well as a main staircase for residents to access their apartments. In addition to the main staircase the apartments can also be accessed through the stepped gardens that envelope the exterior of the building. The apartments display contemporary design principles with ample spaces and plenty of natural light penetrating through the glazed facade.

The facade is a harmonious mixture of glass, metal shutters and stone. The materials used in the ground floor are heavy and rough to the touch, while the upper floors display more finesse. Plants have also been used throughout the external envelope of the building, giving this urban residence a touch of nature and fresh air. A swimming pool is placed on the terrace for all residents to enjoy Albania’s hot summers.

ALTURA RESIDENCE

EN
‘Altura’ is a 19 storey residential and service building in the sub-unit G24 of Tirana’s New Boulevard, near its Central Park.
The buildings’ service units are located on the ground, first, second and eleventh floor, while the rest of them are primarily housing. The residential units have different typologies and are adapted to the volume of the building. A concept applied to all of them is the implementation of a perimetral stripe in which balconies or extra interior spaces are placed, the function of which is determined by the residents. This bandage has the same dimension in every floor, but the distribution of balconies is different so as to create more options for the users to choose from.
Another element of particular importance for this building are the public spaces. The terraces of the building are designed to be used by the residents for different activities. Furthermore, the stair blocks have common balconies to enhance community interactions.
Finally, the building consists of a double facade. The first layer is a reflection of the internal organization of the apartments, while the second layer is a concrete grid that unifies the different volumes, but also places a common unit in the organization of the apartments. The service floors, also have 2 different layers on the facade, where the first is a continuous glass window while the second is a colonnade with concrete arches that joins the service floors and creates a different language from the living, while applying the same concept. Floors 2 & 11 wihch host services, are kept simple, with continuous glass facades that emphasize the volumetric varieties of the building.
AL
‘Altura’ është një objekt banimi dhe shërbimi 19 kate në nënnjësinë strukturore G24 në Bulevardin e Ri, pranë Parkut të Ri të Tiranës.
Objekti ka njësitë e shërbimit të vendosura në tre katet përdhe dhe katin e njëmbëdhjetë, ndërsa katet e tjera kanë funksion parësor banimin. Njësitë e banimit janë përshtatur me volumetrinë e objektit dhe janë të tipologjive të ndryshme. Një koncept i aplikuar në gjithë njësitë e banimit është krijimi i një fashe perimetrale, ku janë vendosur ballkonet ose hapësira të brendshme ekstra, funksionin e të cilave banorët e përcaktojnë vetë. Nga kati në kat, kjo fashë ka të njëjtin dimension, por shpërndarje të ndryshme të ballkoneve për të krijuar sa më shumë opsione apartamentesh për përdoruesit.
Një element tjetër me rëndësi të veçantë për këtë objekt, janë hapësirat publike. Taracat e ndërtesës janë projektuar për të qenë të shkrytëzueshme nga banorët. Për më tepër, blloqet e shkallëve kanë ballkone të përbashkëta për të përforcuar ndërveprimet e komunitetit.
Së fundmi, objekti përbëhet nga një dopio fasadë. Shtresa e parë është reflektim i organizimit të brendshëm të banesave, ndërsa shtresa e dytë është një grid betoni që unifikon volumetritë e ndryshme, por vendos edhe një njësi të përbashkët në ndarjet e apartamenteve. Katet e shërbimeve, gjithashtu, kanë 2 shtresa të ndryshme në fasadë, ku e para është një vetratë xhami e vazhduar ndërsa e dyta është një kolonadë me harqe betoni që bashkon katet e shërbimit si dhe krijon një gjuhë të ndryshme nga banimi, pavarësisht aplikimit të të njëjtit koncept. Katet 2 & 11 në të cilat ka shërbime, janë lënë të pastra, me fasada xhami të vazhduara që theksojnë ndarjen volumetrike të objektit.

ROUND CORNER

EN

‘Round Corner’ is a mixed-function establishment which will be located in Tirana’s New Boulevard. The building has an open plan as it is demanded to keep the functionality flexible. The structural columns are placed in such a way that maximizes the parking spots as well as provide various functional options (service units on the ground floor and office spaces, housing modules or hotel rooms in the other storeys).The building envelope emphasizes the aim to keep it it flexible, as it is a continuous glass facade with balconies that are attached to it. The structural columns are placed in a distance from the facade. Furthermore, it was required a continuum between this building and the one right next to it, which was achieved by adapting the railings to the heights of the different sections of the glass-concrete facade of the existing establishment. The building has one  underground level for parking spaces which is accessed by an automobile elevator on the ground floor on the north facade. The entrance for its inhabitants is on the west side, while the ground floor is accessed on the west and south side, which are near the main streets.

AL

‘Round Corner’ është një ndërtesë me funksione mikse, e cila do të vendoset në Bulevardin e Ri të Tiranës. Ndërtesa ka një plan të hapur për të mbajtur funksionalitetin fleksibël. Kolonat strukturore vendosen në një mënyrë të tillë që maksimizon vendet e parkimit, si dhe ofrojnë mundësi të ndryshme për organizimin funksional (njësi shërbimi në katin e parë dhe hapësira zyrash, rezidenciale ose hoteleri në katet e tjera). Fasada e ndërtesës thekson qëllimin për ta mbajtur atë fleksibël, pasi është një fasadë xhami e vazhduar me ballkone që i janë bashkangjitur. Kolonat strukturore vendosen në distancë nga perimetri i ndërtesës. Për më tepër, është realizuar një vazhdimësi ndërmjet kësaj ndërtese dhe atë pranë saj, e cila u arrit duke përshtatur parapetin me lartësitë e seksioneve të ndryshme të fasadës prej betoni & xhami të ndërtesës ekzistuese. Ndërtesa ka një kat nëntokë për vende parkimi, e cila aksesohet nga një ashensor për automjete në katin përdhe, në fasadën veriore. Hyrja për banorët është në anën perëndimore, ndërsa kati përdhe aksesohet përgjatë rrugëve kryesore në anën jugore dhe perëndimore.

NORD KONSTRUKSION RESIDENCE

EN

This residential and commercial building has a volume characterized by successive terraces resulting from urban planning rules with the longer side of the volume parallel with the main street. Commercial spaces are on the ground floor and residential units are on the upper floors. The latter have varied typologies: 1+1 ; 2+1 and 3+1 duplex. Parking space for the residential and commercial units is on the two underground floors.
The materials used in the facade are plaster and ceramic tiles. The plaster technique used is known as graffiato. It provides a semi-rough surface that is durable and easy to maintain. The ground floor and the last two upper floors are covered with ceramic tiles, creating a ventilated facade. This facade is also durable, used here to provide visual contrast and play in the elevations. Despite the difference in materials, thermal insulation continues throughout the building, to provide maximum comfort. A distinctive feature of the building is the use of french balconies. Along with the terraces, the french balconies create a “step by step” effect which is accentuated by the facade materials.

AL

Kjo ndërtesë banimi dhe tregtare ka një vëllim të karakterizuar nga tarraca të njëpasnjëshme të rrjedhura nga rregullat e urbanistikës me anën më të gjatë të vëllimit paralel me rrugën kryesore. Ambjentet komerciale janë në katin përdhes dhe njësitë e banimit janë në katet e sipërme. Këto të fundit kanë tipologji të ndryshme: 1+1 ; 2+1 dhe 3+1 dupleks. Vend parkimi për njësitë rezidenciale dhe tregtare është në dy katet nëntokë.
Materialet e përdorura në fasadë janë suvaja dhe pllaka qeramike. Teknika e suvasë e përdorur njihet si grafiato. Ofron një sipërfaqe gjysëm të ashpër që është e qëndrueshme dhe e lehtë për t’u mirëmbajtur. Kati përdhes dhe dy katet e fundit janë të veshura me pllaka qeramike duke krijuar një fasadë të ventiluar Kjo fasadë është gjithashtu e qëndrueshme, e përdorur këtu për të siguruar kontrast vizual në fasadë. Pavarësisht diferencës në materiale, termoizolimi vazhdon në të gjithë ndërtesën, për të ofruar rehati maksimale. Një tipar dallues i ndërtesës është përdorimi i ballkoneve franceze. Krahas tarracave, ballkonet franceze krijojnë një efekt “hap pas hapi” i cili theksohet nga materialet e fasadës.

Villa KDA

EN
Vila KDA is located in Mjull Bathore, Tiranë in a semi rural setting, sorrounded by agricultural land. The villa is designed to host two families. The villa is 3 floors high with a basement and two main entrances which face the street, and an entrance with a ramp which is used for acessing the underground floor. On the basement floor there are two seperate laundry rooms that are each in function to the respective apartments. Day functions – the living room and kitchen are distributed on the ground floor for each of the apartments, as well as the toilet units. By means of stairs positioned near the entrance the owners can access the second floor, where the night functions are proposed – a matrimonial bedroom with it’s own toilet and two bedrooms for the children that share the toilet on the ground floor. The third floor is simultaneously the exit for the terrace, as well as a shared space for both families. The third floor, unlike the rest of the building, which has been treated with light-colored brick facade, has been proposed with corrugated cast concrete. This volume has an integrated small kitchen, and a glass facade that allows the volume to function as semi open space.
AL
Vila KDA ndodhet në Mjull, Bathore në një mjedis gjysmë rural, rrethuar nga tokë bujqësore. Vila shërben si banesë për dy familje, ku çdo sipërfaqe është e projektuar të funksionojë në mënyrë të njëjtë për të dyja familjet. Vila është 3 kate e lartë me një kat nëntokë, me dy hyrje kryesore të cilat shohin nga rruga, dhe një hyrje me rampë e cila shërben për lëvizjen dhe parkimin e makinave në katin nëntokësor. Në katin nëntokë janë projektuar gjithashtu dy dhoma lavanderie të ndara, të cilat janë në shërbim të secilës prej banesave. Në katin përdhe janë shpërndarë funksionet e ditës – dhoma e ndenjes dhe kuzhina për secilën prej banesave, si dhe një nyje higjenosanitare. Me anë të shkallëve të pozicionuara pranë hyrjes banorët aksesojnë katin e dytë, ku janë projektuar funksionet e natës, specifikisht një dhomë gjumi matrimoniale me tualet të veçantë për dhomën, dhe dy dhoma gjumi për fëmijët me tualetin e përbashkët në katin e parë. Kati i tretë është njëkohësisht dalja për në taracë, si dhe hapsira e përbashkët për të dyja familjet. Kati i tretë, ndryshe nga pjesa tjetër e objektit e cila është trajtuar me fasadë me tulle të me ngjyrë të çelët, është i propozuar me beton të hedhur në formë të valëzuar. Ky volum ka një kuzhinë të vogël të integruar, dhe fasadë xhami që e lejon volumin të kthehet në hapsirë gjysmë të mbyllur.

RED BRICK RESIDENCE 462

EN
The building has mixed functions, residential and service units with a height of seven and eight floors above ground and two floors underground. The services are concentrated on the ground floor and have a surface of about 765 m². The object is located in Tirana on “Kahreman Ylli” Street, where the longest side is oriented. The service units are facing the street where there is a flow of movement, while the residents’ entrance and the entrance to the parking lot, the stair/elevator block and the electrical cabin are located at the back. From the first floor to the seventh floor, the building is residential.There are 8 apartments on each the floor. Each of the apartments has ample space and at least one loggia. The object has a regular geometric shape, with right angles and without going outside the contour of the facade. The spot has a section width of 16 and 18 m and a length of 46 m. The facade of the building is designed with brick cladding, thus making a volume connection. To make a difference, the soles of the lodges have been treated with black metal coating. Likewise, the parapets will have black metal elements.
AL
Objekti ka funksion miks, banimi dhe shërbimi me nje lartesi prej shtatë dhe tetë katesh mbi tokë dhe dy kate nëntoke. Shërbimet janë të përqëndruara në katin përdhe dhe kanë një sipërfaqe të pastër rreth 765 m². Objekti ndodhet në Tiranë ne Rrugën “Kahreman Ylli” sipas së cilës ka të orientuar dhe faqen më të gjatë. Jo pa qëllim shërbimet janë të pozicionuara me pamje nga rruga me fluks lëvizje, ndërkohë që hyrja e rezidentëve dhe hyrja në parkim, blloku shkallë/ashensor dhe kabina elektrike janë të vendosura në pjesën e pasme. Nga kati i parë deri në katin e shtatë objekti ka funksion rezidencial. Kati tip përsëritet në gjashtë kate dhe ka 8 apartamente në kat. Secili nga apartamentet ka hapësirë të bollshme dhe minimalisht nga një llozhë. Objekti ka një formë të rregullt gjeometrike, me kënde të drejta dhe pa dalje jashtë konturit të fasadës. Nje formë e tillë kondicionohet dhe nga konteksti urban përreth si dhe forma e pronësisë. Njolla ka nje gjerësi seksioni 16 dhe 18 m si dhe një gjatësi 46m . Fasada e objektit është e konceptuar me veshje tulle, duke bërë kështu një lidhje të volumit. Për të bërë një diferencim, soletat e llozhave, janë trajtuar me veshje metalike të zezë. Po ashtu dhe parapetetet do jenë me elemente metalik me ngjyrë të zezë.

RED BRICK RESIDENCE 28

EN

The residence is located near New Bulevard and icludes a series of family apartments. Public spaces outside and on the top floor of the residence provide residents with the necessary infrastructure for socialization and relaxation. On the ground floor there suitable commercial spaces and the entrance to the residence.
Typical apartments have suitable spaces for each typologie. The dominant material in the façade, is the red brick.
The openings of the facade are a result of a regular grid implemented throughout the whole object, framed with a metallic profile. They are frequent and large to ensure maximum lighting of the environment. The shade is achieved by outdoor aluminium shutters.

AL

Rezidenca ndodhet pranë Bulevardit të Ri dhe përfshin një seri apartamenstesh familjare.
Hapësira publike jashtë rezidencës dhe tarraca e shfrytëzueshme e tij, u ofron banorëve infrastrukturën e duhur për socializim dhe shplodhje. Kati përdhe akomodon hapësira të bollshme për aktivitete tregtare dhe gjithashtu shënon dhe hyrjen për në objekt.
Apartamentet tipike janë me hapësira të bollshme dhe të mjaftueshme për tipologjitë përkatëse.
Elementi kryesor i fasadës është tulla e kuqe. Hapjet në fasadë vijnë si rezultat i një gridi të rregullt që zbatohet në të gjithë objektin, të kornizuara me profile metalike .Ato janë të shpeshta dhe të mëdha duke siguruar maksimumin e ndriçimit të ambjenteve. Hijezimi realizohet me grila të jashtme alumini.

 

RED BRICK RESIDENCE 29A

EN

The residence is located near the New Bulevard and includes a series of apartments & commercial spaces. The latter are on the ground floor, and are suitable for a variety of activities. The entrance to the residence is done from a public space on the east side of the building, used for socialization and relaxation. The shape of the building offers the opportunity to create green spaces on the terrace for residents.
The apartment spaces range from modest to luxurious apartments with private terraces. Red brick is the dominant material in the facade, which has regular openings at a certain rhythm. The openings are large and framed with metal profiles giving the facade uniformity

AL

Rezidenca ndodhet pranë Bulevardit të Ri dhe përfshin një seri apartamentesh dhe hapësira shërbimi. Këto të fundit gjenden në katin përdhe, dhe janë të përshtatshme për aktivitete të ndryshme . Hyrja në rezidencë realizohet nga një hapësirë publike për socializim dhe çlodhje në anën lindore të objektit. Forma e ndërtesës ofron mundësi për krijimin e hapësirave të gjelbra në tarracë për banorët.
Hapësirat e apartamenteve variojnë nga modeste në apartamente luksoze me tarracë private. Tulla e kuqe është materiali dominues në fasadë e cila ka hapje të rregullta me një ritëm të caktuar. Hapjet janë të mëdha dhe të kornizuara me profile metalike duke i dhënë uniformitet fasadës.

RED BRICK RESIDENCE 29B

EN

The residence is located near New Boulevard and includes a series of family apartments. Public spaces outside the residence provide residents with the necessary infrastructure for socialization and relaxation. On the ground floor there are suitable commercial spaces and two entrances to the residence.
Typical apartments are with modest spaces, while the top floor apartments are more luxurious and have more generous spaces and private green terrace.
In the facade, the dominant material is red brick. The facade openings are very neat rhythm and they are framed with metal profiles. The openings are large to best illuminate the interiors and the shading is provided through aluminum exterior shutters.

AL

Rezidenca ndodhet pranë Bulevardit të Ri dhe përfshin një seri apartamentesh familjare. Hapësira publike jashtë rezidencës u ofron banorëve infrastrukturën e duhur për socializim dhe çlodhje. Në katin përdhe gjenden hapësira të përshtatshme për aktivitete tregtare dhe dy hyrjet e rezidencës.
Apartamentet tipike janë me hapësira modeste, ndërsa apartamentet e katit të fundit janë më luksoze dhe kanë në dispozicion hapësira më të bollshme dhe tarracë private me gjelbërim.
Në fasadë materiali dominues është tulla e kuqe. Hapjet e fasadës janë shumë të rregullta dhe të kornizuara me profile metalike. Hapjet janë të mëdha për të ndriçuar më së miri ambjentet e brendshme dhe hijëzimi mundësohet me grila të jashtme alumini.

Osumi River Park

VISION

Berat is a historical city located in the Southern part of Albania. The city is very important in terms of historical architecture of the country and is inscribed under the UNECSO World Heritage Convention.The Island of Berat, is morphologic geographical site formed by the river Osum. The island represents an interesting opportunity to test the creation of resilient places towards natural conditions.

The Island of Berat represents a perfect opportunity to be used as a connecting point for the historical site of the city. Hence, it is aimed to convert this space as part of the network of the city and its neighboring urban spaces.

Berat lays parallel to the river Osum, mimicking the geographical morphology of the hills, which define the boundaries of the city. Taking into consideration two neighborhoods, Mangalem- where the castle is found and Goricë- these are the narrowest parts of the city, where can be found the bridge that connects these two parts. Hence, all the activities of the city are concentrated parallel to the Osum River. The Berat Island represents a possibility to expand the city while preserving its shape. The island can perform as a central part of the city while serving as a site for tourist and at the same time as a site for urban ecology and even urban wildlife.

The perpendicular tracks will make possible to connect pedestrians with the hills of the city, as well as will serve as a shortcut to other nature sites surrounding the city. Thus, these trucks would run across the Berat Island, than in the city center, moving along the pedestrian areas, parks and then again to the hills near the city. It is proposed that these perpendicular tracks would be a good connection to the urban environment, natural environment, public spaces within Berat as well as form an easy escape to the new formed urban natural public space-

THE OSUMI RIVER PARK.

The Island of Berat should be a resilient space. The land site and the river has been long fighting for a territorial identity. Thus, first it need to be studied the natural interaction of the river and the land. It is being observed that Osum River continuously creates different morphologies to the island, or the Islands, as we would prefer to call them. These geographical morphologies are worth studying as are the key variables to understand the relationship of the island to the water. Studying the movement of this geographical morphologies in different given times, it is possible to learn about the history of these islands.

Hence, our vision is first to study the interaction of the water and the land, using archives, photo image and other data and evidence including the level of the river water in different times of the year. This methodology will make possible the creation of a tool kit that can be universal in it usage in other areas with similar variables as the Berat Island.

STRATEGIES

This strategy is mainly based on accepting the actual situation and the fact that flooding is an inevitable issue, in no massive intervention scenarios. On the other hand the impact of these sorts of interventions will not affect the biodiversity of the river. When talking about physical impact, this strategy consists on the creation of simple bridge-like passages and small afforestation interventions. The costs required are very low and they are related with a short-term scenario implementation. With this sort of intervention as long as it is accepted the fact that the island can be flooded during a certain period of time, the usability will be less than 100% of the whole surface of the island, but still the utilization of the paths and bridges will be consistent. On the other hand we have again a very strong impact in the city, as long as the shape of intervention leaves a mark on the city pattern. One extra advantage of this strategy is that it requires les maintenance and preserves nature into its wild state.

Afforestation: Trees are planted near to the river. This means greater interception of rainwater and lower river discharge. This is a relatively low cost option, which enhances the environmental quality of the drainage basin.

Ecological flooding: The River is allowed to flood naturally in places, to prevent flooding in other areas – for example, near settlements.

DESIGN ANALYSIS

Through a general overview of Berat’s typography and morphology the placement of the island is quite remarkable. Though its existence is not much livable due to its accessibility problems. If we observe further the changing topography of the river the composition of several small islands and the growth of green vegetation we mark that the creation of the island was as a cause of the funnel shape of the river bed when reaching the city center. In the diagram where we analyze the location of the functions around the city as well as the accessibility network we mark that the concentration of the tourists attractions, and the UNESCO World Heritage sites, are located to the northwest of our site. Some other attractions are located to the northern part of the site and are related with the area only visually and have as a divider the wall barrier that lays along the river. If we analyze the accessibility network we read different types of paths and pedestrian networks. Some of the most remarkable are the historical paths inside the old neighborhoods. Such a way we consider very important to emphasize the pedestrian pattern by giving a slight contribution to the city.

As an attractor the island holds interesting potentials. In a general analysis of the urban, touristic and green attractions the island will hereby be integrated as an important hub of recreation. In these terms the island will in such way dress different types of attractions and be a contributor to each of them. The urban attractions as the central ones and secondary ones, spread around the city and correlated to each other throughout the thin line of accessibility between Gorica and Mangalemi neighborhoods. UNESCO’s World Heritage sites are the main tourist attractors of Berat and do give a very strong identity to the whole city. But in a more detailed analysis the Castle stays more separated from the other two sites. The most accessed area is Mangalemi neighborhood; still Gorica is a bit bypassed. On the other hand the green gives a very potent impact in the city and dresses up a second identity to it.

The new urban park is located in the central heart of the city, along the river. On the other hand the river holds a very impressive potential but lacks accessibility. On the other hand the lower eastern part of the river is very much accessible but located further away from the other attractions. We do have the mountain toping with the castle, which represents a very strong visual impression. The island in itself is a very natural created composition and changes it’s shape and vegetation during different periods of the year. In relation to these three different attractors we start to dress to the island portions of them, such a way to make it a very strong mark for the city itself. Our touch is very slight and in terms as an urban attractor would be a new hub of events lived into the wild.

The island can host from concerts and huge events to simple daily life activities such as fishing or jogging. As a tourist attractor besides offering it’s own events such as a stop point for rafting, green activities or festivals, the island with our intervention offers an interesting observation pedestrian path from which one can enjoy the view of the all the three to historical together. Our proposal is in such terms a slight touch to the existing natural island, emphasizes the qualities of the land and contributes to it by offering a new experience of enjoying wild nature, landscape and new public events.

In a more visionary proposal the continuity of our project would be the connection within the island, the green existing park and pedestrian area, the old neighborhoods and the castle. The network of pedestrian paths, connections and impressions is marked by three interesting moments. The first one is the mark we leave into the land, which is a circle path that surrounds the center of the island. Thereby going toward the city, we redefine the border within the city and the river. The new pedestrian area consists on the coexistence of green areas and tiny paths. The last stage of intervention is the addition of electric stairs that take locals and tourists from Mangalami neighborhood up to the castle. The creation of this connection will enrich the existing pattern.

WHY A CIRCLE?

The circle is a symbol of union, landmark and natural shape throughout the ancient history and civilizations. We find the circle in ancient human settlements that mark a very important spiritual and physical relation with the nature. Such example is the very impressive Stonehenge. The circle in itself has always fascinated humans with its perfect shape. Still the circle is a metaphor for the cycle of life, for all the new beginnings for its absolute perfection and for the elegance of the shape. Current flows show that there is no connection between the existing urban fabric and the riverfront at the present day. We redefine the edge by introducing the circle that sews up city of Berat with the island by a new riverfront. The circle generates a new flow system along the riverfront and inside the island, activating the whole area.

DESIGN PROPOSAL

The existing green of the island is very wild and has a casual growth. It includes different types of vegetation where on the highest points trees characterize the landscape. On its slope the lower vegetation, such as types of grasses and bushes rein the whole surface. On the other hand mud land and groups of rocks cover the land closer to the riverbed. In our approach we keep the nature as it is, in a wild state, and introduce only the path that slightly touches the ground. Our footbridge has three openings, one main connection with the riverfront and two other connections with the island on its highest points. By making this slight intervention and preserving the actual state we do as well accept the fact that future floods can happen. On those scenarios what will be left above the water is only the ring footbridge. In this case with the addition of the bridge the eluviation will deposit soils and rocks to the bridge pylons. The depositions after a certain period of time will become potential space for new green growth. In this way the landscape will be on a continuous state of change.

We can divide the deposition of sediments in three phases. Everything starts while in winter and the river has a stronger stream and higher quantity of water. The high intensity of water fills up the riverbed and floods the wetlands. The River brings with itself huge eluviation such as soil and pebbles. The second moment of the scenario is when sediments deposit on the bridge pylons. The depositions create such a way smaller compositions of land. While the time passes the sediments will augment and cause a natural growth of wild vegetation. Such a way there will be a natural addition of the landscape. This proposal protects and emphasized more the biodiversity of the land and contributes to the creation of a complex pattern.

The two scenarios depicted in the visualizations show the relation within the River, the footbridge and the Osumi River Park. In the first scenario, during summer time most of the Osumi Island is uncovered and such a way the utilization of the land is in it’s highest peak. On the other hand the winter scenario shows the river on medium flow intensity and the most accessed area is the footbridge. The flooding scenario that affects the city in itself, but still in history is shown as a very rare case, it is caused by the sewage system and the rain water system of the city of Berat.

Because of the rise of the river water the pipe system is flooded and such as way the city in itself is flooded. To prevent such dark scenario the intervention needed is the proposal of new sewage and rain water system. Throughout this strategy the water is channeled into a system that goes along the river and deposits the waters outside of the city.

With this strategie of intervention and protection of the existing flora and fauna we propose the creation of the new Osumi River Park. The River Park is now fully exposed and the ring footbridge is integrated with the landscape. The ring looks like it has always been part of the landscape and gives the opportunity to access the natural landscape. The fluid movement of a revealing promenade from which one can enjoy the view of the historical city of Berat and its natural beauties surrounds the wild park. The space located within has now the pottential to host from huge events to simple daily life experiences. We have such a way created a new landmark that empasizes the attractions of the city and becomes an attraction in itself.