-1
archive,tax-portfolio_category,term-living,term-272,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

ALTURA RESIDENCE

EN
‘Altura’ is a 19 storey residential and service building in the sub-unit G24 of Tirana’s New Boulevard, near its Central Park.
The buildings’ service units are located on the ground, first, second and eleventh floor, while the rest of them are primarily housing. The residential units have different typologies and are adapted to the volume of the building. A concept applied to all of them is the implementation of a perimetral stripe in which balconies or extra interior spaces are placed, the function of which is determined by the residents. This bandage has the same dimension in every floor, but the distribution of balconies is different so as to create more options for the users to choose from.
Another element of particular importance for this building are the public spaces. The terraces of the building are designed to be used by the residents for different activities. Furthermore, the stair blocks have common balconies to enhance community interactions.
Finally, the building consists of a double facade. The first layer is a reflection of the internal organization of the apartments, while the second layer is a concrete grid that unifies the different volumes, but also places a common unit in the organization of the apartments. The service floors, also have 2 different layers on the facade, where the first is a continuous glass window while the second is a colonnade with concrete arches that joins the service floors and creates a different language from the living, while applying the same concept. Floors 2 & 11 wihch host services, are kept simple, with continuous glass facades that emphasize the volumetric varieties of the building.
AL
‘Altura’ është një objekt banimi dhe shërbimi 19 kate në nënnjësinë strukturore G24 në Bulevardin e Ri, pranë Parkut të Ri të Tiranës.
Objekti ka njësitë e shërbimit të vendosura në tre katet përdhe dhe katin e njëmbëdhjetë, ndërsa katet e tjera kanë funksion parësor banimin. Njësitë e banimit janë përshtatur me volumetrinë e objektit dhe janë të tipologjive të ndryshme. Një koncept i aplikuar në gjithë njësitë e banimit është krijimi i një fashe perimetrale, ku janë vendosur ballkonet ose hapësira të brendshme ekstra, funksionin e të cilave banorët e përcaktojnë vetë. Nga kati në kat, kjo fashë ka të njëjtin dimension, por shpërndarje të ndryshme të ballkoneve për të krijuar sa më shumë opsione apartamentesh për përdoruesit.
Një element tjetër me rëndësi të veçantë për këtë objekt, janë hapësirat publike. Taracat e ndërtesës janë projektuar për të qenë të shkrytëzueshme nga banorët. Për më tepër, blloqet e shkallëve kanë ballkone të përbashkëta për të përforcuar ndërveprimet e komunitetit.
Së fundmi, objekti përbëhet nga një dopio fasadë. Shtresa e parë është reflektim i organizimit të brendshëm të banesave, ndërsa shtresa e dytë është një grid betoni që unifikon volumetritë e ndryshme, por vendos edhe një njësi të përbashkët në ndarjet e apartamenteve. Katet e shërbimeve, gjithashtu, kanë 2 shtresa të ndryshme në fasadë, ku e para është një vetratë xhami e vazhduar ndërsa e dyta është një kolonadë me harqe betoni që bashkon katet e shërbimit si dhe krijon një gjuhë të ndryshme nga banimi, pavarësisht aplikimit të të njëjtit koncept. Katet 2 & 11 në të cilat ka shërbime, janë lënë të pastra, me fasada xhami të vazhduara që theksojnë ndarjen volumetrike të objektit.

Embassy Residences

The Embassy Residence located in the heart of Tirana comprises a number of luxury apartments ranging from two to four bedrooms. The ground floor houses a restaurant and a retail area as well as a main staircase for residents to access their apartments. In addition to the main staircase the apartments can also be accessed through the stepped gardens that envelope the exterior of the building. The apartments display contemporary design principles with ample spaces and plenty of natural light penetrating through the glazed facade.

The facade is a harmonious mixture of glass, metal shutters and stone. The materials used in the ground floor are heavy and rough to the touch, while the upper floors display more finesse. Plants have also been used throughout the external envelope of the building, giving this urban residence a touch of nature and fresh air. A swimming pool is placed on the terrace for all residents to enjoy Albania’s hot summers.

ROUND CORNER

EN

‘Round Corner’ is a mixed-function establishment which will be located in Tirana’s New Boulevard. The building has an open plan as it is demanded to keep the functionality flexible. The structural columns are placed in such a way that maximizes the parking spots as well as provide various functional options (service units on the ground floor and office spaces, housing modules or hotel rooms in the other storeys).The building envelope emphasizes the aim to keep it it flexible, as it is a continuous glass facade with balconies that are attached to it. The structural columns are placed in a distance from the facade. Furthermore, it was required a continuum between this building and the one right next to it, which was achieved by adapting the railings to the heights of the different sections of the glass-concrete facade of the existing establishment. The building has one  underground level for parking spaces which is accessed by an automobile elevator on the ground floor on the north facade. The entrance for its inhabitants is on the west side, while the ground floor is accessed on the west and south side, which are near the main streets.

AL

‘Round Corner’ është një ndërtesë me funksione mikse, e cila do të vendoset në Bulevardin e Ri të Tiranës. Ndërtesa ka një plan të hapur për të mbajtur funksionalitetin fleksibël. Kolonat strukturore vendosen në një mënyrë të tillë që maksimizon vendet e parkimit, si dhe ofrojnë mundësi të ndryshme për organizimin funksional (njësi shërbimi në katin e parë dhe hapësira zyrash, rezidenciale ose hoteleri në katet e tjera). Fasada e ndërtesës thekson qëllimin për ta mbajtur atë fleksibël, pasi është një fasadë xhami e vazhduar me ballkone që i janë bashkangjitur. Kolonat strukturore vendosen në distancë nga perimetri i ndërtesës. Për më tepër, është realizuar një vazhdimësi ndërmjet kësaj ndërtese dhe atë pranë saj, e cila u arrit duke përshtatur parapetin me lartësitë e seksioneve të ndryshme të fasadës prej betoni & xhami të ndërtesës ekzistuese. Ndërtesa ka një kat nëntokë për vende parkimi, e cila aksesohet nga një ashensor për automjete në katin përdhe, në fasadën veriore. Hyrja për banorët është në anën perëndimore, ndërsa kati përdhe aksesohet përgjatë rrugëve kryesore në anën jugore dhe perëndimore.

CityView Apartment

EN

CityView Apartment is located in Tirana in one of the main street junctions of the city “Myslym Shyri” street. The apartment is located on the last floor of a tall building made up of 11 floors, with the main views positioned towards the south. This allows the apartment to have abundant natural light from the south and a view of the city. The apartment is a 3+1 configuration with 2 bathrooms. The main space is the living, kitchen and dinning area which are proposed as an open space plan, following the existing function distribution of the apartment. The main difference between the existing and the proposed plan is that the existing plan is a 2+1 configuration, meaning that our proposal adds an extra bedroom by distributing the spaces in such a way that they are both functional and spacious enough to conduct all activities required by the client. The living space is also completed with a study area in which a library and a study corner was proposed. There is one master bedroom that has access to a one of the bathrooms, two bedrooms, a shared bathroom and two balconies, one of which looks to the south and the other to the east. The clients required as much storage as we could afford in the planning, leading to many hidden storage places, over the bed closet spaces, and balcony furniture for additional storage.

AL

CityView Apartment ndodhet në Tiranë në një nga kryqëzimet kryesore të rrugës së qytetit “Myslym Shyri”. Apartamenti ndodhet në katin e fundit të një ndërtese të lartë të përbërë nga 11 kate, me pamjet kryesore të pozicionuara në drejtim të jugut. Kjo lejon që apartamenti të ketë dritë të bollshme natyrore nga jugu dhe një pamje të qytetit. Apartamenti është një konfigurim 3+1 me 2 banjo. Hapësira kryesore është zona e ndenjes, kuzhinës dhe darkës të cilat propozohen si një plan open space, duke ndjekur shpërndarjen ekzistuese funksionale të banesës. Diferenca kryesore midis planit ekzistues dhe atij të propozuar, është qe plani ekzistues ka një konfigurim 2+1, që do të thotë që propozimi ynë shton një dhomë gjumi shtesë, duke shpërndarë hapësirat në një mënyrë të tillë që ato të jenë funksionale dhe me hapësirë të mjaftueshme për të kryer të gjitha aktivitetet qe kërkohen nga klienti. Hapësira e ndenjes plotësohet gjithashtu me një zonë studimi në të cilën është propozuar një bibliotekë dhe një kënd studimi, një dhomë gjumi master që ka një tualet personal, dy dhoma gjumi fëmijësh, banjo e përbashkët dhe dy ballkone, njëra prej të cilave ka pamje në jug dhe tjetra në lindje. Klientët kërkuan sa më shumë hapësira dollapesh brenda, duke çuar në shumë vende të fshehura magazinimi, dollape mbi kokën e krevatit dhe mobiljet e ballkoneve për si dollape shtesë.

Apartment A 53 R

EN

The complex where the apartment is located is in the main node of Tirana, at Zogu i Zi. Having direct and easy access to the public infrastructure including all the urban elements, this complex offers maximal comfort with well-organized common spaces in its design. It can be accessible from two main streets such as ‘Dritan Hoxha’ Boulevard and ‘Muhamet Gjollesha’ Street.

The interior of the apartment is perfectly organized in order to comply with all functions for two people. The space is composed of a corridor which connects the living area with a dining and cooking space. A lovely balcony is the perfect panorama to a green open view. This apartment has a large integrated toilet with the laundry room inside and a bedroom for two, which also has the same view as the balcony. All the materials used are contemporary, showing a strong character which highly influences the interior design. The combination of the colors and the materials with natural textures, creates a dynamic and beautiful contrast that you can not only see but also feel.

AL

Kompleksi ku ndodhet apartamenti është në nyjën më kryesore në Tiranë, në Zogun e Zi. E rrethuar nga infrastruktura publike e plotësuar me elementet e saj urban, kompleksi ofron komfortin me hapësira të përbashkëta të mirë organizuara dhe të plotësuara në dizajn. Kompleksi aksesohet nga dy rrugët kryesore, nga bulevardi Dritan Hoxha dhe rruga Muhamet Gjollesha.

Brendia e apartamentit është organizuar në mënyrë që të përmbushë të gjithë funksionet për dy persona. Hapëssira ka në përbërje nje korridor që të lidh me një hapësirë ndenjeje, ngrënie dhe gatimi, një tualet të madh të integruar brenda saj dhe lavanderinë, një dhomë për dy persona, një llozhë. Materialitet janë bashkëkohore dhe kanë një karakter të fortë duke ndikuar shumë edhe në dizajnin e brendisë. Kombinimi i ngjyrave, materialeve me tekstura natyrale krijonë një dinamikë dhe kontrast të bukur për syrin.

RED BRICK RESIDENCE 462

EN
The building has mixed functions, residential and service units with a height of seven and eight floors above ground and two floors underground. The services are concentrated on the ground floor and have a surface of about 765 m². The object is located in Tirana on “Kahreman Ylli” Street, where the longest side is oriented. The service units are facing the street where there is a flow of movement, while the residents’ entrance and the entrance to the parking lot, the stair/elevator block and the electrical cabin are located at the back. From the first floor to the seventh floor, the building is residential.There are 8 apartments on each the floor. Each of the apartments has ample space and at least one loggia. The object has a regular geometric shape, with right angles and without going outside the contour of the facade. The spot has a section width of 16 and 18 m and a length of 46 m. The facade of the building is designed with brick cladding, thus making a volume connection. To make a difference, the soles of the lodges have been treated with black metal coating. Likewise, the parapets will have black metal elements.
AL
Objekti ka funksion miks, banimi dhe shërbimi me nje lartesi prej shtatë dhe tetë katesh mbi tokë dhe dy kate nëntoke. Shërbimet janë të përqëndruara në katin përdhe dhe kanë një sipërfaqe të pastër rreth 765 m². Objekti ndodhet në Tiranë ne Rrugën “Kahreman Ylli” sipas së cilës ka të orientuar dhe faqen më të gjatë. Jo pa qëllim shërbimet janë të pozicionuara me pamje nga rruga me fluks lëvizje, ndërkohë që hyrja e rezidentëve dhe hyrja në parkim, blloku shkallë/ashensor dhe kabina elektrike janë të vendosura në pjesën e pasme. Nga kati i parë deri në katin e shtatë objekti ka funksion rezidencial. Kati tip përsëritet në gjashtë kate dhe ka 8 apartamente në kat. Secili nga apartamentet ka hapësirë të bollshme dhe minimalisht nga një llozhë. Objekti ka një formë të rregullt gjeometrike, me kënde të drejta dhe pa dalje jashtë konturit të fasadës. Nje formë e tillë kondicionohet dhe nga konteksti urban përreth si dhe forma e pronësisë. Njolla ka nje gjerësi seksioni 16 dhe 18 m si dhe një gjatësi 46m . Fasada e objektit është e konceptuar me veshje tulle, duke bërë kështu një lidhje të volumit. Për të bërë një diferencim, soletat e llozhave, janë trajtuar me veshje metalike të zezë. Po ashtu dhe parapetetet do jenë me elemente metalik me ngjyrë të zezë.

RED BRICK RESIDENCE 28

EN

The residence is located near New Bulevard and icludes a series of family apartments. Public spaces outside and on the top floor of the residence provide residents with the necessary infrastructure for socialization and relaxation. On the ground floor there suitable commercial spaces and the entrance to the residence.
Typical apartments have suitable spaces for each typologie. The dominant material in the façade, is the red brick.
The openings of the facade are a result of a regular grid implemented throughout the whole object, framed with a metallic profile. They are frequent and large to ensure maximum lighting of the environment. The shade is achieved by outdoor aluminium shutters.

AL

Rezidenca ndodhet pranë Bulevardit të Ri dhe përfshin një seri apartamenstesh familjare.
Hapësira publike jashtë rezidencës dhe tarraca e shfrytëzueshme e tij, u ofron banorëve infrastrukturën e duhur për socializim dhe shplodhje. Kati përdhe akomodon hapësira të bollshme për aktivitete tregtare dhe gjithashtu shënon dhe hyrjen për në objekt.
Apartamentet tipike janë me hapësira të bollshme dhe të mjaftueshme për tipologjitë përkatëse.
Elementi kryesor i fasadës është tulla e kuqe. Hapjet në fasadë vijnë si rezultat i një gridi të rregullt që zbatohet në të gjithë objektin, të kornizuara me profile metalike .Ato janë të shpeshta dhe të mëdha duke siguruar maksimumin e ndriçimit të ambjenteve. Hijezimi realizohet me grila të jashtme alumini.

 

RED BRICK RESIDENCE 29A

EN

The residence is located near the New Bulevard and includes a series of apartments & commercial spaces. The latter are on the ground floor, and are suitable for a variety of activities. The entrance to the residence is done from a public space on the east side of the building, used for socialization and relaxation. The shape of the building offers the opportunity to create green spaces on the terrace for residents.
The apartment spaces range from modest to luxurious apartments with private terraces. Red brick is the dominant material in the facade, which has regular openings at a certain rhythm. The openings are large and framed with metal profiles giving the facade uniformity

AL

Rezidenca ndodhet pranë Bulevardit të Ri dhe përfshin një seri apartamentesh dhe hapësira shërbimi. Këto të fundit gjenden në katin përdhe, dhe janë të përshtatshme për aktivitete të ndryshme . Hyrja në rezidencë realizohet nga një hapësirë publike për socializim dhe çlodhje në anën lindore të objektit. Forma e ndërtesës ofron mundësi për krijimin e hapësirave të gjelbra në tarracë për banorët.
Hapësirat e apartamenteve variojnë nga modeste në apartamente luksoze me tarracë private. Tulla e kuqe është materiali dominues në fasadë e cila ka hapje të rregullta me një ritëm të caktuar. Hapjet janë të mëdha dhe të kornizuara me profile metalike duke i dhënë uniformitet fasadës.

RED BRICK RESIDENCE 29B

EN

The residence is located near New Boulevard and includes a series of family apartments. Public spaces outside the residence provide residents with the necessary infrastructure for socialization and relaxation. On the ground floor there are suitable commercial spaces and two entrances to the residence.
Typical apartments are with modest spaces, while the top floor apartments are more luxurious and have more generous spaces and private green terrace.
In the facade, the dominant material is red brick. The facade openings are very neat rhythm and they are framed with metal profiles. The openings are large to best illuminate the interiors and the shading is provided through aluminum exterior shutters.

AL

Rezidenca ndodhet pranë Bulevardit të Ri dhe përfshin një seri apartamentesh familjare. Hapësira publike jashtë rezidencës u ofron banorëve infrastrukturën e duhur për socializim dhe çlodhje. Në katin përdhe gjenden hapësira të përshtatshme për aktivitete tregtare dhe dy hyrjet e rezidencës.
Apartamentet tipike janë me hapësira modeste, ndërsa apartamentet e katit të fundit janë më luksoze dhe kanë në dispozicion hapësira më të bollshme dhe tarracë private me gjelbërim.
Në fasadë materiali dominues është tulla e kuqe. Hapjet e fasadës janë shumë të rregullta dhe të kornizuara me profile metalike. Hapjet janë të mëdha për të ndriçuar më së miri ambjentet e brendshme dhe hijëzimi mundësohet me grila të jashtme alumini.

365 Studio Apartments

EN
The ‘Studio Apartments 365’ project consists of 10 mini-spaces which are functional for both a one-day stay as well as a longer duration. Functionally wise this project is a hotel. The rooms are divided into two floors. The first floor consists of a living room, kitchen and toilet, while on the second floor is the sleeping area. The connection of the floors is made through the stairs. In this space there is an atrium which gives the feeling of a larger room. The access to the room is provided by a corridor that receives light from both sides. The rooms are also distinguished by their colors. All the units have similar designs, but different colors that differentiate them from each other.
AL
Projekti ‘Studio Apartments 365’ përbehet nga 10 mini hapësira të cilat janë funksionale si për qëndrim një ditor ashtu dhe për nje kohëzgjatje më të madhe. Funksioni i tyre është hoteleri. Dhomat janë të ndara në dy kate. Kati i parë përbëhet nga hapësira e ndenjes, gatimit dhe e tualetit, ndërsa në katin e dytë ndodhet hapësira e fjetjes. Lidhja e kateve kryhet me anë të shkallëve. Në këtë hapësirë gjendet dhe një atrium i cili jep ndjesinë e një dhome më të madhe. Aksesi ne dhoma kryhet nga një korridor që merr dritë nga të dyja krahët. Njësitë dallohen edhe nëpërmjet ngjyrave të cilat janë përdorur. Dhomat dhe hapësirat e ndenjes kanë design të ngjashëm, por ngjyra të ndryshme që i dallojnë nga njëra tjetra.