-1
archive,tax-portfolio_category,term-interior,term-274,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Le Bazal

EN

The project of this bar & restaurant consists in creating some special facilities that are easily connected to each other. The primary spaces are: the main courtyard, bar, restaurant and backyard.
The main outer courtyard has direct contact from the street, it also offers partial coverage with the metal structure covered with transparent glass, which is open at certain times of the year. The main function is the bar, but the space can be adapted to different activities.
The bar is the focal point that links the outside courtyard with the restaurant. The connection is made stronger by means of decorative elements such as lighting, textures, materials and colors used.
The restaurant has suitable spaces such as booths and the outer backyard which is a more secluded area, where the greenery is intertwined with the design.
The backyard offers a more intimate dining space, away from the noise and in the uncovered natural environment.
The restaurant is connected to the backyard by an arcade. This arcade creates a game of different shadows depending on the natural lighting while adding a different experience to the users of the space.

AL

Projekti i këtij bar-restoranti konsiston në krijimin e disa ambienteve të vecanta që lidhen lehtësisht me njëri-tjetrin. Hapësirat kryesore janë: oborri i jashtëm, bari, restoranti dhe oborri i pasëm.
Oborri i jashtëm kryesor ka kontaktin direkt nga rruga, ofron mbulim të pjesshëm me strukturën metalike të veshur me xham transparent, e cila në periudha të caktuara të vitit është e hapur. Funksioni kryesor është bari, por që mund të përshtatet me aktivitete të ndryshme.
Bari është pika fokale që lidh oborrin e jashtëm me pjesën e restorantit. Lidhja bëhet më e fortë me anë të elemetëve dekorativë siç janë ndriçuesit, teksturat, materialet dhe ngjyrat e përdorura.
Restoranti ka hapësira të përshtatshme siç janë booth-et dhe oborri i jashtëm i pasëm i cili është një zonë më e veçuar, ku është ndërthurur gjelbërimi me pjesën e dizajnit.
Oborri i pasëm, ofron një hapësirë më intime për ngrënie, larg nga zhurmat dhe në ambient natyral të pambuluar.
Nga restoranti te ky oborr kalohet përmes një harkade të çrregullt. Kjo harkadë krijon një lojë hijesh të ndryshme në varësi të ndriçimit natyral duke ofruar një eksperiencë të shtuar për përdoruesin.

CityView Apartment

EN

CityView Apartment is located in Tirana in one of the main street junctions of the city “Myslym Shyri” street. The apartment is located on the last floor of a tall building made up of 11 floors, with the main views positioned towards the south. This allows the apartment to have abundant natural light from the south and a view of the city. The apartment is a 3+1 configuration with 2 bathrooms. The main space is the living, kitchen and dinning area which are proposed as an open space plan, following the existing function distribution of the apartment. The main difference between the existing and the proposed plan is that the existing plan is a 2+1 configuration, meaning that our proposal adds an extra bedroom by distributing the spaces in such a way that they are both functional and spacious enough to conduct all activities required by the client. The living space is also completed with a study area in which a library and a study corner was proposed. There is one master bedroom that has access to a one of the bathrooms, two bedrooms, a shared bathroom and two balconies, one of which looks to the south and the other to the east. The clients required as much storage as we could afford in the planning, leading to many hidden storage places, over the bed closet spaces, and balcony furniture for additional storage.

AL

CityView Apartment ndodhet në Tiranë në një nga kryqëzimet kryesore të rrugës së qytetit “Myslym Shyri”. Apartamenti ndodhet në katin e fundit të një ndërtese të lartë të përbërë nga 11 kate, me pamjet kryesore të pozicionuara në drejtim të jugut. Kjo lejon që apartamenti të ketë dritë të bollshme natyrore nga jugu dhe një pamje të qytetit. Apartamenti është një konfigurim 3+1 me 2 banjo. Hapësira kryesore është zona e ndenjes, kuzhinës dhe darkës të cilat propozohen si një plan open space, duke ndjekur shpërndarjen ekzistuese funksionale të banesës. Diferenca kryesore midis planit ekzistues dhe atij të propozuar, është qe plani ekzistues ka një konfigurim 2+1, që do të thotë që propozimi ynë shton një dhomë gjumi shtesë, duke shpërndarë hapësirat në një mënyrë të tillë që ato të jenë funksionale dhe me hapësirë të mjaftueshme për të kryer të gjitha aktivitetet qe kërkohen nga klienti. Hapësira e ndenjes plotësohet gjithashtu me një zonë studimi në të cilën është propozuar një bibliotekë dhe një kënd studimi, një dhomë gjumi master që ka një tualet personal, dy dhoma gjumi fëmijësh, banjo e përbashkët dhe dy ballkone, njëra prej të cilave ka pamje në jug dhe tjetra në lindje. Klientët kërkuan sa më shumë hapësira dollapesh brenda, duke çuar në shumë vende të fshehura magazinimi, dollape mbi kokën e krevatit dhe mobiljet e ballkoneve për si dollape shtesë.

Apartment A 53 R

EN

The complex where the apartment is located is in the main node of Tirana, at Zogu i Zi. Having direct and easy access to the public infrastructure including all the urban elements, this complex offers maximal comfort with well-organized common spaces in its design. It can be accessible from two main streets such as ‘Dritan Hoxha’ Boulevard and ‘Muhamet Gjollesha’ Street.

The interior of the apartment is perfectly organized in order to comply with all functions for two people. The space is composed of a corridor which connects the living area with a dining and cooking space. A lovely balcony is the perfect panorama to a green open view. This apartment has a large integrated toilet with the laundry room inside and a bedroom for two, which also has the same view as the balcony. All the materials used are contemporary, showing a strong character which highly influences the interior design. The combination of the colors and the materials with natural textures, creates a dynamic and beautiful contrast that you can not only see but also feel.

AL

Kompleksi ku ndodhet apartamenti është në nyjën më kryesore në Tiranë, në Zogun e Zi. E rrethuar nga infrastruktura publike e plotësuar me elementet e saj urban, kompleksi ofron komfortin me hapësira të përbashkëta të mirë organizuara dhe të plotësuara në dizajn. Kompleksi aksesohet nga dy rrugët kryesore, nga bulevardi Dritan Hoxha dhe rruga Muhamet Gjollesha.

Brendia e apartamentit është organizuar në mënyrë që të përmbushë të gjithë funksionet për dy persona. Hapëssira ka në përbërje nje korridor që të lidh me një hapësirë ndenjeje, ngrënie dhe gatimi, një tualet të madh të integruar brenda saj dhe lavanderinë, një dhomë për dy persona, një llozhë. Materialitet janë bashkëkohore dhe kanë një karakter të fortë duke ndikuar shumë edhe në dizajnin e brendisë. Kombinimi i ngjyrave, materialeve me tekstura natyrale krijonë një dinamikë dhe kontrast të bukur për syrin.

TEAL Apartment

EN

The apartment has an area of 158 m2, fitting for a 3+1 typology The functions include the living room and the kitchen, 3 bedrooms, one of which has a “walk-in” closet, and 2 bathrooms. The apartment has strong visual elements in the materialization of its furniture and accessories. The furniture are treated with oak wood, which presents a warm color in the interior palette that easily combines with the selected wood flooring. The accessories of the apartment, such as frames, paintings and curtains are in cool colors to create a contrast with the warmth created by the colors of the furniture and wood flooring. As for the furniture, the concept of exposed shelves is applied in the corridor as well as in the living room. Lighting is also a personifying element of the apartment, where we see a combination of spotlights, pendant lamps and ceiling and wall rails. The latter are composed complementing each other by creating continuous strips on the plaster walls – which emphasizes the attention to the specific areas of the apartment.

AL

Apartamenti ka një siperfaqe prej 158 m2, i përshtatshëm për një ndarje funksionale 3+1. Funksionet ndahen në dhomë ndenje dhe kuzhine, dhe 3 dhoma gjumi, një prej të cilave ka dhe garderobe “walk-in” te inkorporuar, dhe 2 tualete. Apartamenti ka elementë të fortë vizual në materializimin e mobilieve dhe në aksesoret plotësues të tij. Mobiljet janë trajtuar me dru lisi duke prezantuar në paletën përbërëse të apartamentit një ngjyrë të ngrohtë që kombinohet lehtësisht me parketin e përzgjedhur. Aksesorët e apartamentit, si kornizimet, pikturat dhe perdet janë propozuar me ngjyra të ftohta për të krijuar një kontrast me ngrohtesinë që krijon ngjyra e mobiljeve dhe parketit. Në mobilim është aplikuar koncepti i rafteve të ekspozuara si në koridor ashtu dhe në ndenje, dhe mbetet i thjeshtë në trajtim duke ndjekur linja të drejta. Ndiçmi është përdorur gjithashtu si një element personifikues i apartamentit, ku shihet kombinimi i spoteve, ndriçuesve të varur dhe shinave tavanore dhe murale. Keto të fundit janë kompozuar në kombinim me njëra tjetrën për të krijuar shiritë të pandërprerë në faqet e mureve të gipsit – trajtim i cili thekson vëmëndjen në ambjente specifike të apartamentit.

 

365 Studio Apartments

EN
The ‘Studio Apartments 365’ project consists of 10 mini-spaces which are functional for both a one-day stay as well as a longer duration. Functionally wise this project is a hotel. The rooms are divided into two floors. The first floor consists of a living room, kitchen and toilet, while on the second floor is the sleeping area. The connection of the floors is made through the stairs. In this space there is an atrium which gives the feeling of a larger room. The access to the room is provided by a corridor that receives light from both sides. The rooms are also distinguished by their colors. All the units have similar designs, but different colors that differentiate them from each other.
AL
Projekti ‘Studio Apartments 365’ përbehet nga 10 mini hapësira të cilat janë funksionale si për qëndrim një ditor ashtu dhe për nje kohëzgjatje më të madhe. Funksioni i tyre është hoteleri. Dhomat janë të ndara në dy kate. Kati i parë përbëhet nga hapësira e ndenjes, gatimit dhe e tualetit, ndërsa në katin e dytë ndodhet hapësira e fjetjes. Lidhja e kateve kryhet me anë të shkallëve. Në këtë hapësirë gjendet dhe një atrium i cili jep ndjesinë e një dhome më të madhe. Aksesi ne dhoma kryhet nga një korridor që merr dritë nga të dyja krahët. Njësitë dallohen edhe nëpërmjet ngjyrave të cilat janë përdorur. Dhomat dhe hapësirat e ndenjes kanë design të ngjashëm, por ngjyra të ndryshme që i dallojnë nga njëra tjetra.


Embassy of the Netherlands

EN

This renovation project of the Embassy of the Netherlands in Tirana focuses on its former consular section – a one floor building that connects to the main building of the Embassy. The function of this building will be to host visitors, engage in lectures, seminars, trainings, and be a working space for Embassy staff. It has two main meeting rooms, and three offices. One of the main characteristics of this renovation is the redesign of the corridor that connects the main building with this section, and does the distribution of the spaces within the building. For the renovation, all interiors walls are to be demolished, for a new design of the interior spaces to take place. All the areas are semi-transparent because at least one of the separating walls of the spaces is made of double glazed glass. The remaining new partitions, beside from the glass, are insulated gypsum walls. The proposal includes the distribution of the new offices, the capacity estimation, the new furnishing and materializing, and the electrical and heating systems.

AL

Ky projekt rinovimi në Ambasadën Hollandeze në Tiranë do t’i nënshtrohet një rinovimi duke u përqëndruar në ish-seksionin konsullor, një ndërtesë një katëshe që lidhet me ndërtesën kryesore të Ambasadës. Funksioni i kësaj ndërtese do të jetë të presë vizitorë, të mbahen leksione, seminare, trajnime, si dhe të ketë hapësira pune për stafin e Ambasadës. Ajo ka dy salla takimesh kryesore dhe tre zyra për stafin. Një nga karakteristikat kryesore të këtij rinovimi është ridizajni i korridorit që lidh ndërtesën kryesore me këtë seksion, dhe bën shpërndarjen e hapësirave brenda ndërtesës. Për rinovimin do të prishen të gjitha muret e brendshme, për të bërë një dizajn të ri të hapësirave. Të gjitha zonat janë gjysmë transparente sepse të paktën një nga muret ndarëse të hapësirave është prej xhami, me xham të dyfishtë. Ndarjet e tjera, përveç xhamit, janë muret e izoluara të gipsit. Propozimi përfshin shpërndarjen e zyrave të reja, vlerësimin e kapacitetit, arredimin dhe materializimin e ri, dhe propozimet për sistemet e reja elektrike.

Harli Coffee

EN

Harli Coffee is a coffeshop chain located in different junctions of the city of Tirana. This specific location is in “Rruga e Barrikadave”, which is a very high traffic area, remaning busy during the day and night time. Our proposal for the coffeshop takes the high influx of clients in consideration when calculating the capacity for the coffeshop by creating a balanced distribution of the staff and client services. The service bar is located at the end of the space, but is easily percieved before you enter the coffeeshop through its glass facade. The space is divided in three main areas which are the indoor area, a partial outdoor area which can easily turn into indoors by closing the sliding facade elements, and an outdoor area. A strong element of it’s architecture is the pentant ceiling comprised of 3D rectangular copper-coloured mesh, which is highlighted by the led lights beneath it, resulting in shadows of the mesh to relfect on the ceiling. The colour palate is a strong contrast of colours between the copper-coloured ceileing mesh, the deep blue used in walls and bar, and a warm yellow and wooden colour used in some of the furniture. We also incorporated trees and plants in the interior design of the space.

AL

Harli Kafe është një zinxhir kafenesh i vendosur në nyje të ndryshme të qytetit të Tiranës. Ky lokacion specifik është në Rrugën e Barrikadave, e cila është një zonë me trafik shumë të lartë gjatë ditës dhe natës. Propozimi ynë për kafenë merr në konsideratë fluksin e lartë të klientëve gjatë llogaritjes së kapacitetit duke krijuar një shpërndarje të balancuar të hapsirave te stafit dhe shërbimeve ndaj klientit. Banaku ndodhet në fund të hapësirës, ​​por perceptohet lehtësisht përmes fasadës prej xhami ne hyrje. Hapësira është e ndarë në tre zona kryesore që janë zona e brendshme, një zonë pjeserisht e jashtme e cila mund të shndërrohet lehtësisht në ambient të brendshem duke mbyllur elementët rrëshqitëse te fasadës, dhe një zonë e jashtme. Një element i fortë i arkitekturës së tij është tavani i varur i përbërë nga rrjetë 3D drejtkëndëshe me ngjyrë bakri, e cila theksohet nga dritat led poshtë saj, duke hedhur hijet e rrjetës në tavan. Paleta e ngjyrave është një kontrast i fortë midis rrjetës së tavanit me ngjyrë bakri, blusë së thellë të përdorur në mure dhe bar dhe një ngjyre të ngrohtë të verdhë dhe druri të përdorur në disa prej mobiljeve.

HABURGER

EN
This interior is dedicated to the second shop of Haburger, hamburger brand based in Tirana. The plan layout is particular because of the narrow shape. This characteristic is rather seen as a strong point when combined with the geometry of the arches. The usage of the oak wood, combined with the red ceiling and visible ducts and lighting fixtures, gives a retro atmosphere to the place. Each arch stands like a stage, dedicated to seating and enjoying the food. Light and shadows emphasize beautifully each stage.The kitchen is placed at the end of the plan, partially visible as a glass box at the end of the vision trajectory. The whole interior manifests as a temple of the product served at the shop.
AL
Ky interier i dedikohet dyqanit të dytë të Haburger, brand hamburgeri në Tiranë. Shtrirja e planit është e veçantë për shkak të formës së ngushtë dhe gjatësore. Kjo karakteristikë shihet si një pikë e fortë kur kombinohet me gjeometrinë e harqeve. Përdorimi i drurit të lisit, i kombinuar me tavanin e kuq, tubat e dukshme të ventilimit dhe pajisjet e ndriçimit, i japin vendit një atmosferë retro. Çdo hark qëndron si një skenë, kushtuar uljes dhe shijimit të ushqimit. Drita dhe hijet theksojnë bukur secilin spot qëndrimi. Kuzhina është vendosur në fund të planit, pjesërisht e dukshme si kuti qelqi në fund të trajektores së shikimit. E gjithë brendësia manifestohet si tempull i produktit që shërbehet në dyqan.

LOFT K

EN

The K Loft is a reconstruction and interior design project that harmoniously combines two existing apartments into one single accommodation. The interior of this loft has three bedrooms, a living room and a flowing kitchen space. The main space has a double height with the fireplace and the staircase standing out as the most peculiar elements. The staircase connects the lower level to the upper bedroom. Its central position becomes the core composing element of the kitchen space.

The upper floor bedroom has an open layout concept where you can look into the living room though the atrium. This room has natural light piercing through the ceiling skylights. The materials and textures used have been carefully selected to fit the urban identity of this loft.

AL

Lofti K është një projekt rikonstruksioni dhe riorganizimin i dy apartamenteve ekzistuese në një. Lofti në brendësi të tij ka tre dhoma gjumi, një hapësirë ndenje dhe një hapësirë gatimi. Hapësira kryesore ka lartësinë të dyfishtë dhe elementet më të veçantë në të janë oxhaku dhe shkalla. Shkalla, që lidh një nga dhomat e gjumit, shndërrohet në qendrën kompozicionale të zonës së gatimit.

Dhoma në katin e sipërm është trajtuar si një plan i hapur ku nëpërmjet atriumit mund të shikosh dy hapësirat e ditës. Kjo dhomë ka ndriçim natyral nga çatia e objektit. Materialet dhe teksturat janë përshtatur më së miri me tipologjinë e këtij lofti urban.

XS Apartment

EN

The XS apartment project consists of the transformation of a small single bedroom apartment into a larger 3 bedroom apartment with a terrace. The new and improved apartment has an entrance of 7.5 m2, a open concept cooking and resting space of 42 m2, 2 bedrooms of 13 m2, 1 master bedroom of 24 m2, a couple of toilets and a terrace of 73 m2. The total area of the apartment is 138.4 m2.
This apartment is located on the top floor of a residential building and makes use of the entire terrace because of its strategic positioning. The material used inside mostly consist of natural stone, marble, wood and exposed concrete. An interesting feature of the apartment is the artificial lightning which remains suspended on metal rods.

AL

Apartamenti XS konsiston ne nje transformim arkitektonik te nje apartamenti 1 dhome e kuzhine, ne nje me te madh me 3 dhoma gjumi dhe nje veranda. Ky apartament i ri ka nje hyrje prej 7.5 m2, nje kuzhine gatimi dhe ndenje prej 42 m2, 2 dhoma gjumi nga 13 m2 secila, 1 dhome matrimoniale 24 m2, dy tualete dhe nje verande prej 73 m2. Siperfaqja totale e apartamentit eshte 138.4 m2.
Ky apartament ndodhet ne katin e fundit te nje pallati ndaj dhe ka mundesi te shfytezoje pjesen e tarraces si veranda. Materialet e perdorura brenda jane me se shumti gur natyral, mermer, dru dhe beton i lare. Nje prej elementeve me interesante te ketij apartamenti eshte gjithashtu ndricimi i varur ne kanalina hekuri.