-1
archive,tax-portfolio_category,term-housing,term-273,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Embassy Residences

The Embassy Residence located in the heart of Tirana comprises a number of luxury apartments ranging from two to four bedrooms. The ground floor houses a restaurant and a retail area as well as a main staircase for residents to access their apartments. In addition to the main staircase the apartments can also be accessed through the stepped gardens that envelope the exterior of the building. The apartments display contemporary design principles with ample spaces and plenty of natural light penetrating through the glazed facade.

The facade is a harmonious mixture of glass, metal shutters and stone. The materials used in the ground floor are heavy and rough to the touch, while the upper floors display more finesse. Plants have also been used throughout the external envelope of the building, giving this urban residence a touch of nature and fresh air. A swimming pool is placed on the terrace for all residents to enjoy Albania’s hot summers.

ALTURA RESIDENCE

EN
‘Altura’ is a 19 storey residential and service building in the sub-unit G24 of Tirana’s New Boulevard, near its Central Park.
The buildings’ service units are located on the ground, first, second and eleventh floor, while the rest of them are primarily housing. The residential units have different typologies and are adapted to the volume of the building. A concept applied to all of them is the implementation of a perimetral stripe in which balconies or extra interior spaces are placed, the function of which is determined by the residents. This bandage has the same dimension in every floor, but the distribution of balconies is different so as to create more options for the users to choose from.
Another element of particular importance for this building are the public spaces. The terraces of the building are designed to be used by the residents for different activities. Furthermore, the stair blocks have common balconies to enhance community interactions.
Finally, the building consists of a double facade. The first layer is a reflection of the internal organization of the apartments, while the second layer is a concrete grid that unifies the different volumes, but also places a common unit in the organization of the apartments. The service floors, also have 2 different layers on the facade, where the first is a continuous glass window while the second is a colonnade with concrete arches that joins the service floors and creates a different language from the living, while applying the same concept. Floors 2 & 11 wihch host services, are kept simple, with continuous glass facades that emphasize the volumetric varieties of the building.
AL
‘Altura’ është një objekt banimi dhe shërbimi 19 kate në nënnjësinë strukturore G24 në Bulevardin e Ri, pranë Parkut të Ri të Tiranës.
Objekti ka njësitë e shërbimit të vendosura në tre katet përdhe dhe katin e njëmbëdhjetë, ndërsa katet e tjera kanë funksion parësor banimin. Njësitë e banimit janë përshtatur me volumetrinë e objektit dhe janë të tipologjive të ndryshme. Një koncept i aplikuar në gjithë njësitë e banimit është krijimi i një fashe perimetrale, ku janë vendosur ballkonet ose hapësira të brendshme ekstra, funksionin e të cilave banorët e përcaktojnë vetë. Nga kati në kat, kjo fashë ka të njëjtin dimension, por shpërndarje të ndryshme të ballkoneve për të krijuar sa më shumë opsione apartamentesh për përdoruesit.
Një element tjetër me rëndësi të veçantë për këtë objekt, janë hapësirat publike. Taracat e ndërtesës janë projektuar për të qenë të shkrytëzueshme nga banorët. Për më tepër, blloqet e shkallëve kanë ballkone të përbashkëta për të përforcuar ndërveprimet e komunitetit.
Së fundmi, objekti përbëhet nga një dopio fasadë. Shtresa e parë është reflektim i organizimit të brendshëm të banesave, ndërsa shtresa e dytë është një grid betoni që unifikon volumetritë e ndryshme, por vendos edhe një njësi të përbashkët në ndarjet e apartamenteve. Katet e shërbimeve, gjithashtu, kanë 2 shtresa të ndryshme në fasadë, ku e para është një vetratë xhami e vazhduar ndërsa e dyta është një kolonadë me harqe betoni që bashkon katet e shërbimit si dhe krijon një gjuhë të ndryshme nga banimi, pavarësisht aplikimit të të njëjtit koncept. Katet 2 & 11 në të cilat ka shërbime, janë lënë të pastra, me fasada xhami të vazhduara që theksojnë ndarjen volumetrike të objektit.

NORD KONSTRUKSION RESIDENCE

EN

This residential and commercial building has a volume characterized by successive terraces resulting from urban planning rules with the longer side of the volume parallel with the main street. Commercial spaces are on the ground floor and residential units are on the upper floors. The latter have varied typologies: 1+1 ; 2+1 and 3+1 duplex. Parking space for the residential and commercial units is on the two underground floors.
The materials used in the facade are plaster and ceramic tiles. The plaster technique used is known as graffiato. It provides a semi-rough surface that is durable and easy to maintain. The ground floor and the last two upper floors are covered with ceramic tiles, creating a ventilated facade. This facade is also durable, used here to provide visual contrast and play in the elevations. Despite the difference in materials, thermal insulation continues throughout the building, to provide maximum comfort. A distinctive feature of the building is the use of french balconies. Along with the terraces, the french balconies create a “step by step” effect which is accentuated by the facade materials.

AL

Kjo ndërtesë banimi dhe tregtare ka një vëllim të karakterizuar nga tarraca të njëpasnjëshme të rrjedhura nga rregullat e urbanistikës me anën më të gjatë të vëllimit paralel me rrugën kryesore. Ambjentet komerciale janë në katin përdhes dhe njësitë e banimit janë në katet e sipërme. Këto të fundit kanë tipologji të ndryshme: 1+1 ; 2+1 dhe 3+1 dupleks. Vend parkimi për njësitë rezidenciale dhe tregtare është në dy katet nëntokë.
Materialet e përdorura në fasadë janë suvaja dhe pllaka qeramike. Teknika e suvasë e përdorur njihet si grafiato. Ofron një sipërfaqe gjysëm të ashpër që është e qëndrueshme dhe e lehtë për t’u mirëmbajtur. Kati përdhes dhe dy katet e fundit janë të veshura me pllaka qeramike duke krijuar një fasadë të ventiluar Kjo fasadë është gjithashtu e qëndrueshme, e përdorur këtu për të siguruar kontrast vizual në fasadë. Pavarësisht diferencës në materiale, termoizolimi vazhdon në të gjithë ndërtesën, për të ofruar rehati maksimale. Një tipar dallues i ndërtesës është përdorimi i ballkoneve franceze. Krahas tarracave, ballkonet franceze krijojnë një efekt “hap pas hapi” i cili theksohet nga materialet e fasadës.

Villa KDA

EN
Vila KDA is located in Mjull Bathore, Tiranë in a semi rural setting, sorrounded by agricultural land. The villa is designed to host two families. The villa is 3 floors high with a basement and two main entrances which face the street, and an entrance with a ramp which is used for acessing the underground floor. On the basement floor there are two seperate laundry rooms that are each in function to the respective apartments. Day functions – the living room and kitchen are distributed on the ground floor for each of the apartments, as well as the toilet units. By means of stairs positioned near the entrance the owners can access the second floor, where the night functions are proposed – a matrimonial bedroom with it’s own toilet and two bedrooms for the children that share the toilet on the ground floor. The third floor is simultaneously the exit for the terrace, as well as a shared space for both families. The third floor, unlike the rest of the building, which has been treated with light-colored brick facade, has been proposed with corrugated cast concrete. This volume has an integrated small kitchen, and a glass facade that allows the volume to function as semi open space.
AL
Vila KDA ndodhet në Mjull, Bathore në një mjedis gjysmë rural, rrethuar nga tokë bujqësore. Vila shërben si banesë për dy familje, ku çdo sipërfaqe është e projektuar të funksionojë në mënyrë të njëjtë për të dyja familjet. Vila është 3 kate e lartë me një kat nëntokë, me dy hyrje kryesore të cilat shohin nga rruga, dhe një hyrje me rampë e cila shërben për lëvizjen dhe parkimin e makinave në katin nëntokësor. Në katin nëntokë janë projektuar gjithashtu dy dhoma lavanderie të ndara, të cilat janë në shërbim të secilës prej banesave. Në katin përdhe janë shpërndarë funksionet e ditës – dhoma e ndenjes dhe kuzhina për secilën prej banesave, si dhe një nyje higjenosanitare. Me anë të shkallëve të pozicionuara pranë hyrjes banorët aksesojnë katin e dytë, ku janë projektuar funksionet e natës, specifikisht një dhomë gjumi matrimoniale me tualet të veçantë për dhomën, dhe dy dhoma gjumi për fëmijët me tualetin e përbashkët në katin e parë. Kati i tretë është njëkohësisht dalja për në taracë, si dhe hapsira e përbashkët për të dyja familjet. Kati i tretë, ndryshe nga pjesa tjetër e objektit e cila është trajtuar me fasadë me tulle të me ngjyrë të çelët, është i propozuar me beton të hedhur në formë të valëzuar. Ky volum ka një kuzhinë të vogël të integruar, dhe fasadë xhami që e lejon volumin të kthehet në hapsirë gjysmë të mbyllur.

RED BRICK RESIDENCE 462

EN
The building has mixed functions, residential and service units with a height of seven and eight floors above ground and two floors underground. The services are concentrated on the ground floor and have a surface of about 765 m². The object is located in Tirana on “Kahreman Ylli” Street, where the longest side is oriented. The service units are facing the street where there is a flow of movement, while the residents’ entrance and the entrance to the parking lot, the stair/elevator block and the electrical cabin are located at the back. From the first floor to the seventh floor, the building is residential.There are 8 apartments on each the floor. Each of the apartments has ample space and at least one loggia. The object has a regular geometric shape, with right angles and without going outside the contour of the facade. The spot has a section width of 16 and 18 m and a length of 46 m. The facade of the building is designed with brick cladding, thus making a volume connection. To make a difference, the soles of the lodges have been treated with black metal coating. Likewise, the parapets will have black metal elements.
AL
Objekti ka funksion miks, banimi dhe shërbimi me nje lartesi prej shtatë dhe tetë katesh mbi tokë dhe dy kate nëntoke. Shërbimet janë të përqëndruara në katin përdhe dhe kanë një sipërfaqe të pastër rreth 765 m². Objekti ndodhet në Tiranë ne Rrugën “Kahreman Ylli” sipas së cilës ka të orientuar dhe faqen më të gjatë. Jo pa qëllim shërbimet janë të pozicionuara me pamje nga rruga me fluks lëvizje, ndërkohë që hyrja e rezidentëve dhe hyrja në parkim, blloku shkallë/ashensor dhe kabina elektrike janë të vendosura në pjesën e pasme. Nga kati i parë deri në katin e shtatë objekti ka funksion rezidencial. Kati tip përsëritet në gjashtë kate dhe ka 8 apartamente në kat. Secili nga apartamentet ka hapësirë të bollshme dhe minimalisht nga një llozhë. Objekti ka një formë të rregullt gjeometrike, me kënde të drejta dhe pa dalje jashtë konturit të fasadës. Nje formë e tillë kondicionohet dhe nga konteksti urban përreth si dhe forma e pronësisë. Njolla ka nje gjerësi seksioni 16 dhe 18 m si dhe një gjatësi 46m . Fasada e objektit është e konceptuar me veshje tulle, duke bërë kështu një lidhje të volumit. Për të bërë një diferencim, soletat e llozhave, janë trajtuar me veshje metalike të zezë. Po ashtu dhe parapetetet do jenë me elemente metalik me ngjyrë të zezë.

RED BRICK RESIDENCE 28

EN

The residence is located near New Bulevard and icludes a series of family apartments. Public spaces outside and on the top floor of the residence provide residents with the necessary infrastructure for socialization and relaxation. On the ground floor there suitable commercial spaces and the entrance to the residence.
Typical apartments have suitable spaces for each typologie. The dominant material in the façade, is the red brick.
The openings of the facade are a result of a regular grid implemented throughout the whole object, framed with a metallic profile. They are frequent and large to ensure maximum lighting of the environment. The shade is achieved by outdoor aluminium shutters.

AL

Rezidenca ndodhet pranë Bulevardit të Ri dhe përfshin një seri apartamenstesh familjare.
Hapësira publike jashtë rezidencës dhe tarraca e shfrytëzueshme e tij, u ofron banorëve infrastrukturën e duhur për socializim dhe shplodhje. Kati përdhe akomodon hapësira të bollshme për aktivitete tregtare dhe gjithashtu shënon dhe hyrjen për në objekt.
Apartamentet tipike janë me hapësira të bollshme dhe të mjaftueshme për tipologjitë përkatëse.
Elementi kryesor i fasadës është tulla e kuqe. Hapjet në fasadë vijnë si rezultat i një gridi të rregullt që zbatohet në të gjithë objektin, të kornizuara me profile metalike .Ato janë të shpeshta dhe të mëdha duke siguruar maksimumin e ndriçimit të ambjenteve. Hijezimi realizohet me grila të jashtme alumini.

 

RED BRICK RESIDENCE 29A

EN

The residence is located near the New Bulevard and includes a series of apartments & commercial spaces. The latter are on the ground floor, and are suitable for a variety of activities. The entrance to the residence is done from a public space on the east side of the building, used for socialization and relaxation. The shape of the building offers the opportunity to create green spaces on the terrace for residents.
The apartment spaces range from modest to luxurious apartments with private terraces. Red brick is the dominant material in the facade, which has regular openings at a certain rhythm. The openings are large and framed with metal profiles giving the facade uniformity

AL

Rezidenca ndodhet pranë Bulevardit të Ri dhe përfshin një seri apartamentesh dhe hapësira shërbimi. Këto të fundit gjenden në katin përdhe, dhe janë të përshtatshme për aktivitete të ndryshme . Hyrja në rezidencë realizohet nga një hapësirë publike për socializim dhe çlodhje në anën lindore të objektit. Forma e ndërtesës ofron mundësi për krijimin e hapësirave të gjelbra në tarracë për banorët.
Hapësirat e apartamenteve variojnë nga modeste në apartamente luksoze me tarracë private. Tulla e kuqe është materiali dominues në fasadë e cila ka hapje të rregullta me një ritëm të caktuar. Hapjet janë të mëdha dhe të kornizuara me profile metalike duke i dhënë uniformitet fasadës.

RED BRICK RESIDENCE 29B

EN

The residence is located near New Boulevard and includes a series of family apartments. Public spaces outside the residence provide residents with the necessary infrastructure for socialization and relaxation. On the ground floor there are suitable commercial spaces and two entrances to the residence.
Typical apartments are with modest spaces, while the top floor apartments are more luxurious and have more generous spaces and private green terrace.
In the facade, the dominant material is red brick. The facade openings are very neat rhythm and they are framed with metal profiles. The openings are large to best illuminate the interiors and the shading is provided through aluminum exterior shutters.

AL

Rezidenca ndodhet pranë Bulevardit të Ri dhe përfshin një seri apartamentesh familjare. Hapësira publike jashtë rezidencës u ofron banorëve infrastrukturën e duhur për socializim dhe çlodhje. Në katin përdhe gjenden hapësira të përshtatshme për aktivitete tregtare dhe dy hyrjet e rezidencës.
Apartamentet tipike janë me hapësira modeste, ndërsa apartamentet e katit të fundit janë më luksoze dhe kanë në dispozicion hapësira më të bollshme dhe tarracë private me gjelbërim.
Në fasadë materiali dominues është tulla e kuqe. Hapjet e fasadës janë shumë të rregullta dhe të kornizuara me profile metalike. Hapjet janë të mëdha për të ndriçuar më së miri ambjentet e brendshme dhe hijëzimi mundësohet me grila të jashtme alumini.

Tirana West Park

The project takes place in a new polarity of the city of Tirana. A strategic area and with very good access but not exploiting its potential yet. This project idea
aims to create a neighborhood, with all the qualities that one should have. A neighborhood which is attractive to the city through the businesses in it, but also a neighborhood for its quality of life.

A new neighborhood finds it difficult to create the urban mix and ingredients. This project is about different uses rather than monostructure, it is about heterogeneous groups that will use it rather than
homogeneity, has to do with the diversity of functions, structures in it, spaces for the community etc, because in the end the residents and future users will be different. The size of the complex gives us the opportunity to create a neighborhood that is adapted,changed, conceived such that it is not necessary to choose social groups. economic or primary functions, but integrates them all together for what will be a polarity, a new identity, a new neighborhood of Tirana.

A.B RESIDENCE

EN

AB Residence is an eight-storey building with two underground parking floors and is located near Pjeter Budi Street. Services are positioned on the ground floor while the other storeys are residential with two apartments on each floor.
The underground parking is accessed from the front of the building, through the elevator. Near the entrance for vehicles is the entrance for residents. A passage has been realized on the ground floor which enables communication on both sides of the building.
The façade is conceived with red ceramic tiles in one part and white in the other, thus emphasizing the volume of the building through color.

AL

Rezidenca AB është një godinë tetë katëshe me dy kate parkimi nëntokë dhe ndodhet pranë rrugës ‘Pjetër Budi’. Neë katin përdhe janë pozicionuar shëbimet ndersa katet e tjera kane funksion rezidencial me nga dy apartamente në kat.
Aksesi ne parkim bëhet nga pjesa ballore e objektit, nëpërmjet ashensorit. Pranë hyrjes për automjetet është dhe hyrja për banorët. Në katin përdhe është realizuar nje pasazh kalimi i cili mundëson komunikimin në dy anët e objektit.
Fasada është konceptuar me veshje me pllaka qeramike me ngjyrë të kuqe në njërën pjesë dhe të bardha në pjesën tjetër, duke bërë kështu dhe theksimin e volumetrisë së objektit nëpërmjet ngjyrës.