-1
archive,tax-portfolio_category,term-sports,term-282,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

365 SPA & SPORT CENTER

EN

SPA 365 is a mixture of spaces dedicated to sport, wellness and beauty. The SPA in located in the two underground floors of an existing residential building in Tirana. The first underground floor contains most of the wellness spaces such as the sauna, mud room, hamam, massages and others. The second underground floor contains of the pool, the gym and physical therapy. As soon as we step inside we are met with the main hallway, where reception is positioned, and a glass window with a clear and inviting view of the pool positioned on the second underground floor. The visual communication through transparent materials in different spaces and different floors created an interesting perception of the space. The interior is curated with mostly neutral toned materials, quartz and wood being the most used ones, with hints of green marble and natural stone on specific spaces.

AL

SPA 365 është një kompleks hapsirash të dedikuara sportit , shëndetit dhe estetikes. SPA është pozicionuar në dy katet nëntokë të një objekti rezidencial ekzistues. Në katin e parë nëntokë ndodhen më së shumti hapsirat dedikuar SPA sic janë : sauna, dhoma e baltes, hamami, dhomat e masazhit dhe ambjente të tjera. Në katin e dytë nëtokë është vendosur pishina, palestra dhe ambjentet e fizioterapise. Sapo futemi në brendësi të objektit perballemi me hollin kryesor në të cilin është pozicionuar recepsioni. Një vetrate e madhe xhami transparent te ofron nje pamje ftuese nga pishina e cila ndodhet ne katin e dyte nentoke. Komunikimi vizual ndermjet hapsirave dhe niveleve te ndryshme ne kat krijon nje loje interesante ne perceptimin e hapsirave. Interieri eshte kuruar me se shumti me tone dhe materiale natyrale si kuartz dhe panele druri te cilat jane nder me te perodurat , nderthurur me mermerin jeshil apo gurin natyral ne hapsira specifike.

LLAGAMI SPORT CENTER

EN

The reconstructed object preserves the boundaries of the existing trace. The volumetric shape remains the same as the existing oneand the building will remain in the socio-economic function. The spaces are mainly functions that interact with sports purposes. The reconstruction consists of changing the perimeter walls, which will be built with thermal bricks. Afterwards, an internal staircase will be built which connects the 1st floor with the 2nd floor, as well as the change of the first floor with a trespassable terrace which will be used for sports purposes. Also, an architectural element with aluminum material will be added to the facade. This element will be distanced from the facade by 50 cm, which serves to shade the interior as well as a decorative element.

AL

Objekti I rikonstruktuar ruan kufinjtë e gjurmës ekzistuese. Forma volumetrike mbetet e njëjta me atë ekzistuese. Godina do te mbetet tek funksioni socio-ekonomik. Hapesirat te cilat do te perdoren ne te jane kryesisht me funksione sportive dhe funksione te cilat nderveprojne me qellimet sportive. Rikonstruksioni konsiston ne ndryshimin e mureve perimetral, I cili do te ndertohet me tulla termike. Me pas do te ndertohet nje shkalle e brendshme e cila lidh katin 1 me katin 2, si dhe do te behet ndryshimi I catise me tarrace te shkelshme e cila do te perdoret per qellime sportive. Gjithashtu fasades do ti shtohet nje element arkitektonik me material alumini. Ky element do te jete I distancuar nga fasada me 50 cm i cili sherben dhe per hijezimin e ambienteve te brendshme por edhe si element dekorativ.

‘Bernardina Qerraxhi’ School

EN

‘Bernardina Qerraxhi’ school, the professional sports national school, is located in Durrës. As a result of the earthquake on November 26, 2019, the building suffered major damage and needed to be reconstructed, following the new design standards and the provision of specific spaces for its sports character. The project includes the school building, a new gym and the dormitory space. The area offers the possibility of distributing these functions in different buildings giving the opportunity to design outdoor spaces which will serve and connect them. An important point in the design process is the combination of several spaces that can serve also the community, not just the students.

AL

Shkolla ‘Bernardina Qerraxhi’, shkolla kombëtare profesionale e sporteve, ndodhet në Durrës. Si pasojë e tërmetit të 26 Nëntor 2019, ndërtesa pësoi dëme të mëdha dhe duhet rikonstruktuar, duke ndjekur edhe standarte të reja të projektimit dhe ofrimin e hapësirave specifike për karakterin sportiv. Projekti përfshin godinën e shkollës, një palestër të re, dhe hapësira për konvikte. Zona ofron mundësinë e shpërndarjes së këtyre funksioneve në godina të ndryshme duke dhënë mundësinë për të projektuar edhe hapësira të jashtme të cilat do i shërbejnë dhe do lidhin objektet e ndara. Pikë e rëndësishme në projektim është ndërthurja e disa hapësirave që mund ti shërbejnë edhe komunitetit, jo vetëm studentëve.