-1
archive,tax-portfolio_category,term-industrial,term-281,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

AUTOPASION

EN

The challenge in designing this industrial complex lies in combining different functions like showroom, office and storage, creating a well-connected urban façade with the existing context. The project extends along the important road axis, the Tirana-Durrës highway, and is the first space of this nature for the investor.
Conceptually, the building consists of 5 volumes as a result of functional division in the object. The showroom is positioned on the main façade as the highest and the most transparent volume, while the 4 objects come immediately after it, lower and more opaque.
There are 2 treatments in the conception of the facade. The volume on the main façade has a more monumental dimension than the rest of the building, due to the direct impact it has from the road axis. The use of transparent glass and elegant structures with metal elements prevails. Meanwhile, in other facades, prefabricated concrete panels dominate, fragmented with longitudinal windows which vary in width. Their combination is random and follows only one rule, that of the continuity of the rhythm of the panels in verticality.

AL

Sfida në projektimin e këtij kompleksi industrial qëndron në ndërthurjen e funksioneve të ndryshme si showroom, zyra dhe magazimin, duke krijuar një fasadë urbane të mirë-lidhur me kontekstin ekzistues. Projekti shtrihet përgjatë aksit të rëndësishëm rrugor, autostradës Tiranë-Durrës, dhe është hapësira e parë e kësaj natyre për investitorin.
Në koncept, volumi në tërësi përbëhet nga 5 volume si rrjedhojë e ndarjes funksionale në objektit. Showroom-i është pozicionuar në fasadën kryesore si volum më i larte dhe më transparent, ndërkohë që 4 objektet vijnë menjëherë pas tij, më të ulet dhe më opak.
Dallohen 2 trajtime në konceptimin e fasadës. Volumi në fasadën kryesore ka dimension më monumental se pjesa tjetër e objektit, si pasojë e impaktit direkt që ka nga aksi rrugor. Mbizotëron përdorimi i xhamit transparent dhe struktura elegante me elementë metalike. Ndërkohë, në fasadat e tjera, dominojnë panelet e parapergatitura prej betoni, të fragmetuara me dritare gjatësore të cilat variojnë në gjerësi. Kombinimi i tyre është rastësor dhe ndjek vetëm një rregull, atë të vazhdimësise së ritmit të paneleve në vertikalitet.

Industrial Warehouse

The Industrial Warehouse will be build in the industrial area of Tirana, where we can find many objects of the same typology. The project will be part of the urban context of the site. This project aims to include all the guidelines given for this kind of buildings, ending with an object that is in the same time visually comfortable and functional.

  The main facade has a continuous layout where windows and building shell make the difference. This shell wraps the building as a second layer only in the first floor and it is composed from red terracotta bricks, alternating their position and creating a semi-transparent grid, which lets the light in in a very interesting way, acting at the same time as a shadier for the interior.

MACCAFERRI BALKANS

EN
Maccaferri is a global company with more than 70 subsidiaries operating in 5 continents with an onsite prensence in more than 100 countries and over 3000 employes. Their field of specialty are Gabions which have dramtically changed civil engineering’s landscape. Maccaferri offices in Albania is one of the onsite offices of Maccaferri in the Ballkans. Their office is located in Kashar, consisting of 3 separate buildings in which different operations are carried to reach the final product. One of the building will harbor the administration which handles management of the logistical and fininancial parts of the process. For this we have proposed an area of 950 m2 occupated by offices on the ground floor of the bulding near the entrance. Upon enetering we are faced with the reception and a big hall that serves a dual purpose by transitioning into an exibit space for the products. The main office space is an open space office concept which integrated several different functions from employees in one single shared area. For positions that remain in need of a solo office such as HR or the Managaer, we have proposed seperate spaces outside of the shared environment. The rest of the space is attibuted to utilities and changing rooms for the employees.
AL
Maccaferri është një kompani globale me më shumë se 70 filiale që operojnë në 5 kontinente me një prani në vend në më shumë se 100 vende dhe mbi 3000 të punësuar. Fusha e tyre e specialitetit janë Gabionët të cilët kanë ndryshuar në mënyrë dramatike peizazhin e inxhinierisë civile. Zyrat Maccaferri në Shqipëri janë një nga zyrat e Maccaferrit në Ballkan. Zyra e tyre ndodhet në Kashar, e përbërë nga 3 godina të veçanta në të cilat kryhen operacione të ndryshme për të arritur produktin përfundimtar. Njëra prej ndërtesave do të strehojë administratën e cila merret me menaxhimin e pjesëve logjistike dhe financiare të procesit. Për këtë ne kemi propozuar një sipërfaqe prej 950 m2 të zënë nga zyra në katin përdhes të pallatit pranë hyrjes. Me të hyrë përballemi me recepsionin dhe një sallë të madhe që i shërben një qëllimi të dyfishtë duke kaluar në një hapësirë ​​ekspozite të produkteve. Hapësira kryesore e zyrës është një koncept zyre e hapur që ka te integruar disa funksione të ndryshme nga punonjësit në një zonë të vetme të përbashkët. Për pozicionet që mbeten në nevojë për një zyrë të vetme si HR ose Managaer, ne kemi propozuar hapësira të veçanta jashtë mjedisit të përbashkët. Pjesa tjetër e hapësirës i kushtohet shërbimeve komunale dhe dhomave të zhveshjes për punonjësit.